Hogyan óvhatja meg magát az ember
a balesetektől és a veszélyektől?

Különösképpen az elmúlt évek és hónapok borzalmas eseményei mutatnak rá egyre nyilvánvalóbban arra, hogy milyen nagyok és milyen nagyok lehetnek azok a veszélyek, melyeknek az ember ki van szolgáltatva. Az emberi élet összefüggéseinek vizsgálata során felismerhetjük, hogy a különféle veszélyek ugyan léteznek, mégis helytelen az a következtetés, miszerint az emberek tehetetlenek a veszélyekkel szemben. Kérem olvassa el az alábbiakat: az Ön számára is teljesen új összefüggések és lehetőségek válnak felismerhetővé, melyek az Ön életét is egy teljesen más, biztonságos és sikeres útra fogják vezetni.

Ha mi az egy ISTENBEN és TEREMTŐBEN az ÖRÖK SZERETET ATYJÁBAN hiszünk, akkor nem hihetünk a véletlenekben és a véletlen balesetekben és abban sem hogy az emberek igazságtalanul szenvednek vagy pedig életveszélybe kerülnek. Ám értelmetlen éjszakákon át azt vitatni, hogy egy igazságos, jó és kegyes ISTEN létezik-e vagy sem. Csak a tapasztalatainkon keresztül – és végeredményben a belsőleg érezhető pozitív változásokon keresztül – tehetünk szert arra a meggyőződésre, hogy egy ÚRISTEN ÉS MENNYEI ATYA létezik, és bennünket az Ő teljes szellemi kihatása segíthet, kísérhet és vezethet, ha mi Ő iránta érdeklődést tanúsítunk és a mindennapi életben igaz szeretetben élünk, röviden szólva, ha mi magunktól, szabad akaratból mindezen igyekezünk!

Mindez semmiben sem különbözik a tudományoktól, ahol csakis a kísérleti vizsgálat adja a tulajdonképpeni bizonyosságot. Nekünk is egy pozitív bizonyosságért kell igyekeznünk ISTENNEL, az Ő szent szellemének az ÖRÖK HATALMÁVAL való találkozásunkkor.

Hogyan is áll a Szentírásban: senkinek sem görbülhet meg a haja szála, ha azt AZ ÚR nem engedi meg! Próbálja ki egyszer minden következetességgel ezt az ősrégi törvényt. – Ha pedig ez a törvény életben van, akkor mindez azt jelenti – amennyiben a szóban forgó egyén a szükséges követelményeket teljesíti –, hogy a legeslegveszélyesebb veszedelemnek sincs az ilyen ember fölött hatalma. Így nagyon gyorsan feltevődik a következő kérdés: melyek a szükséges követelmények. Ezek a követelmények ugyancsak a Szentírásban találhatók és mindezeket az ember a mindennapi életvitele, élettapasztalata során nyerheti el. Igen és mindennek a jutalma: a minden veszélytől való védettség, biztonság és egy magas belső vezetés minden életkörülményben.

Írva áll példaképpen az a Szentírásban: Szeresd ISTENEDET mindenekfölött és embertestvéredet, mint önmagad! El tudja hinni, hogy az az ember aki ezt a parancsolatot teljesíti, nagyobb védelmet vonz magához, mint az, aki ugyanazt elutasítja? – Mindezt felismerni nem is olyan nehéz, ha az ember átgondolja, hogy az ÚRISTEN MAGA a mindent felülmúló bölcsesség és ismer természetesen minden követelményt, amelyek az Ő saját Teremtése törvényességének az alapjában le vannak fektetve. Így az Ő parancsolatai úgymond nagy hatású receptek, ugyanúgy miképpen egy tapasztalt mérnök utasításai is jó célhoz vezetnek, ha mindazokat pontosan követik, mivel a mérnökök a technikai dolgokat áttekintik. ISTEN AZ ÚR mindent áttekint, mindent ami az egész TEREMTÉSBEN történik. Nagyon balga és igen naiv volna azt hinni, hogy ISTEN AZ ÚR a fenyegető veszélyeket nem ismeri és hogy ne ismerné a módját annak, miképpen háríthatók el a fenyegető veszélyek. A fenyegető veszélyek sohasem ISTENTŐL valók, hanem az emberek által kiváltott indítékok, melyek a mindennapi életben válnak teljesen nyilvánvalóvá.

Igen és úgy, mint ahogy egy mesterember segítő tanácsa sem segíthet azon az emberen, aki azokat elveti és teljesen bizalmatlan iránta, ugyanúgy az ISTEN sem tud egy olyan emberen segíteni és a fenyegető veszélytől megoltalmazni, ha az az ember az ISTENT nem akarja ismerni, teljesen bizalmatlan az ÚR jó tanácsaival szemben és úgy tesz, mintha az ÚRISTEN nem is létezne. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy oly sok esetben az emberen különböző szükség lesz úrrá, mert az emberek sokasága az ÚRISTEN segítő tanácsait nem veszi figyelembe, melyek az Ő parancsolataiban, a Szentírásban nekünk megadattak.

Az is nagy vétek ilyen esetekben, amikor azt kérdezik, hogy miért nem segített az ISTEN a bajban, mintha mindez az Ő mulasztása lenne. Mindaddig, amíg az emberek HOZZÁ nem fordulnak segítségért és oltalomért és mindaddig, míg nem készek a saját helytelen cselekedeteiken változtatni az embertársaikkal szemben, míg nem készek teljes szeretetté válni, mindaddig nem fog és nem tud az Isteni segítség a számukra hatályba lépni.

Az embernek végre meg kell tanulnia, hogy az ISTEN, mint AZ ÖRÖK SZERETET ATYJA valóban mindig segíteni akar és segít is, ám azt az ember nem várhatja el, hogy Ő minden veszélyt amit az ember a rossz cselekedeteivel előidézett és mindazt ami a rossz cselekedeteinek a következménye úgymond semmibe vegye, mindaddig, amíg ugyanaz az ember nem akar változtatni az agresszív és szeretet nélküli magatartásán. Hol lenne a bölcsesség és az igazságosság, ha minden rosszcselekedet ellenére gondtalan és minden földi jóban gazdag életet élhetnénk? Hogyan válhatna egyetlen egy emberlélek valaha is tökéletessé és ISTEN képmásává, miképpen az MÓZES Könyvében írva áll? Nem lenne az az állítás és reménykedés utópisztikus, hogy az ember akkor is jó irányba fejlődne, ha még a saját cselekedetei következményeivel sem találkozna?! Gyakran feledésbe merül, hogy adott az ok és okozat törvényessége, miszerint a lélekhez minden visszatér, amit valaha is kibocsátott. Hogyan is tanította JÉZUS KRISZTUS a Hegyi Beszédben „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek és üldöznek titeket” és miképpen mondotta keresztre feszíttetve a GOLGOTAI KERESZTFÁN a kínzóival szemben „Atyám bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek” – És hogyan cselekszik mindezeket az emberek?

Így szükséges az emberek neveltetéséhez, amelyen keresztül ők ISTEN előtt úgymond szabad lénnyé válhatnak, hogy az ember elsősorban saját maga által neveltessék és magát az ő lényében úgy magváltóztassa, hogy azzá váljék akit az ÚRISTEN őbenne látni akar és amit az ember maga is elvár saját embertársaitól! Ezért csak akkor tud ISTEN AZ ÚR ÉS MENNYEI ATYA, – aki minden gyermekét oly nagyon szereti – segíteni, ha az Ő számára felismerhető, hogy az ember igyekszik az Ő parancsolatai szerint élni és mindenben az Ő Áldását kéri.

Ha mi mindezt összefoglaljuk, akkor nagyon hamar világossá válik: annak mértéke, hogy az ember mennyire tudja magát megóvni a fenyegető veszélyektől vagy azokat mennyire kerülheti el és enyhítheti ISTEN segítségén keresztül, abban áll, hogy ő mennyire igyekszik már itt a Földön igaz gyermekké, ISTEN gyermekévé válni. Az ÚRISTEN meg a legjobb igyekezettel szemben is hagy eseményeket megtörténni, melyek vizsga gyanánt vagy pedig jóvátételre szolgálnak és mindezeken felül arra is, hogy az ember tanítva legyen általa és megmutathassék neki, hogy milyen gyümölcsöt termett az igyekezete, vagy végső esetben, hogy az igyekezete nagyon csekély és túl késői. Minden ember minden esetben enyhítést vagy teljes elhárítást érhet el az őt fenyegető veszélyekkel szemben, ha ő nap mint nap folyvást azon igyekszik, hogy az igaz életet élje és cselekedje, miképpen az ISTENNEK tetsző és ÁLTALA folyton taníttatik. Mindez a Tízparancsolat betartásával kezdődik el, melyeket minden lélek ismételten, újra és újra maga elé kell állítania. Igen és természetesen figyelembe kell sok más és ismert Parancsolatot, mint például „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” – „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.” A Miatyánk Imádság minden egyes sora életfontosságú kijelentéseket tartalmaz, amiért ezt az Imádság a jövőben nap mint nap tudatos odaadó szívvel, megfontoltan imádkozzuk.

Tegyen próbát! Meg fogja látni, hogy Ön is nagyon megváltoztatja az eddigi életét, természetesen nem máról holnapra, hanem lépésről lépésre, talán már nagyon rövid időn belül. Fogjon most hozzá! Fogjon hozzá az életben levő tevékenységek, gondolatok és az embertársaival szemben kimondott szavak és cselekedetek felülvizsgálatához, hogy mindez pozitív, szeretetteljes legyen. Igen és kezdjen el azzal is foglalkozni, hogy milyen az ISTEN előtti igaz élet, hogy felismerhesse a helyes magatartásmódot. Olvasson a Szentírásban, az Ó és az ÚJ-TESTAMENTUMBAN, és amennyiben a módjában áll a MENNYEI ATYÁNK, a 19. században (Lorber Jakobnak német nyelven) lediktált Kinyilatkoztatásaiban. Ebben az időben is megajándékoz bennünket az ÚR a KINYILATKOZTATÁSAIVAL, amelyekben az emberiség aktuális problémái megoldásához szükséges jó tanácsokra és azok megoldására találhatunk rá. Az ÚR belekezdett és nekünk adja a kiváltképpen nagyfontosságú és legfőbb KINYILATKOZTATÁSÁT AZ ÚJ BIBLIÁBAN, AZ ÚJ BIBLIA első kötetében „A SZERETET KÖNYVÉBEN”, amelyben ISTEN AZ ÚR az emberiségnek nagyon nagy jelentőségű, a jövőbe vezető kiindulópontot ad.

Ha Ön e lelkületben él, akkor Ön is megfigyelheti és tapasztalhatja miként az ÚR Szent Szelleme Önt is körülveszi, mint egy úgynevezett védősánc és az Önt fenyegető veszélyek és sorscsapások egyre jobban csökkennek ill. egy pozitív véghez érnek.

Mert egyetlen emberi szem sem látta még
és egyetlen emberi fül sem hallotta még mindazt
amit az ISTEN azoknak készít elő, akik ŐT mindenekfölött szeretik.

*

Mert a SZERETET a legnagyobb hatalom, miképpen a Mennyben úgy e Földön is.

 

 

A SZERETET KÖNYVE

A Föld és a föld emberisége belép a magas szellemi és erkölcsi felelősségtudat korszakába a természettel és az embertársaival szemben.

E fejlődési folyamat igaz indítékát JÉZUS KRISZTUS már évtizedekkel ezelőtt nem csak előre jelezte az Ő szent kinyilatkoztatásaiban, hanem Ő a szellemi alapálláspontjait is megadta A SZERETET KÖNYVÉBEN, melyek szükségesek az emberiség szellemi irányba történő előrelépésének elősegítésére, hogy az emberiség mindezt teljesíthesse.

A SZERETET KÖNYVE az első kötete az ÚJ BIBLIÁNAK amely ISTENTŐL AZ ÚRTÓL közvetlen adott koronája az Ó és az Új Testamentumnak. Eme a Szent Szellem tündöklő jelzőtüze mélyen feltáró betekintést ad Isten szent szemléletével a Teremtés létébe és továbbfejlődésébe és egyben megmutatja a biztos irányt minden emberléleknek, hogy miként vészelheti át a jelen  feszültségeit, védetten ISTEN mindenható hatalmában és egyidejűleg kulcsa és megoldása oly sok problémának és rejtélyes kérdésnek melyek az emberi léttel kapcsolatban vetődnek fel. Az ÚJ BIBLIA kegyes és irgalmas fordulópont minden gyermek számára itt a Földön.

Ez a könyv Önt is meg fogja hatni a léte teljes mélyében. Győződjön meg minderről és működjön Ön is együtt az Örök Szeretet felekezetek feletti nagy Békeművében, az egész földet átfogó igaz szellemi emberkultúra és az örök igaz Béke megteremtésében.

A SZERETET KÖNYVE már sok nyelven megjelent és fordítás alatt áll további nyelvekre is.