AZ ATYA SZAVAI

10. rész

A János evangélium 14,21-26 alapján közvetítette

Johanna Hentzschel

Vaterworte

című kiadvány magyar fordításaA  Z    A  T  Y  A


S  Z  A  V  A  I


1 0.   r é s z

A János evangélium 14,21-26 alapján közvetítette:

Johanna Hentzschel-2-


Ezek az írások valláson felülállók! Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni - sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelentetésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 igéretének alapján közölje Isten szavát, hogy a mai időkben mit mond nekünk.
Az "ATYA SZAVAI 10. RÉSZ" című német kiadványt
G. Szieger Magda fordította.

Engedélyezett a minden változtatás nélküli
és a forrás megjelölésével készült,
fejezetenkénti forditás és nyomtatás.


TARTALOMJEGYZÉK

-3-

J.H. Nr.381958.10.11.

A SZENTLÉLEK TELJESSÉGE

Béke legyen veletek és öröm legyen szívetekben. Kedves gyermekeim - járjatok a világosságban! Ez a hozzátok való kérésem és kívánságom.

És mikor jártok világosságban? - Akkor, ha szeretetben éltek. Szeretetben élni nem csak azt jelenti, hogy érzelmileg kapcsolatban vagytok. A szeretetet át kell váltani tettekre. Szeretetben élni - azaz bennem élni - nehéz, kemény , és tüskés út, amely elsősorban önlegyőzést, odadaadást és alázatot jelent. Ti meg minden mást akartok, csak ezt nem. Nem akarjátok fegyelmezni magatokat - akkor inkább nem élitek a szeretetet. így ne is csodálkozzatok, ha megint bajok érnek, ha betegség, nehézségek vagy egyéb kellemetlenségek jönnek.

Aki teljesen bennem és világosságomban él, azt megoltalmazom a gonosztól - és a betegségtől is - viszont ki képes erre közületek?

Igen nagy vágynak kellene lenni bennetek, hogy eltávolodjatok önmagatoktól az önszeretettől, - a test kívánságaitól - hogy aztán bemehessetek a szellem, a világosság és öröm birodalmába. Amíg örömötöket kintről, a világ felől keresitek, nem találtok igazi, maradandó örömre.

A BELŐLEM VALÓ ÖRÖM - MAGÁBAN AZ ISTENGYERMEKBEN VAN. EZ A SZENTLÉLEK ÖRÖME.

Ti, akik itt összegyűltetek - mind elfogadtatok engem és vágyódtok szavaimra. Gyermekeim vagytok. Szentlelket ti már akkor megkaptátok, amikor szívetek még tele volt aggodalommal és gonddal - vajon megbocsájtottam-e bűneiteket. Aggódtatok. Elvonultatok a csöndbe, azzal a kéréssel és könyörgéssel önmagatok belsejébe léptetek.

-4-

Imádkoztatok, hogy én - Jézusatyátok - megbocsássam bűneiteket. És ebben a pillanatban fölétek jött a SZENTLÉLEK. AZ ÖRÖMNEK, A BIZONYOSSÁGNAK, A BÉKÉNEK A SZELLEME. Megbizonyosodtatok: MEGBOCSÁTOTTAM MINDEN BŰNÖTÖKET és megbocsátom a még elkövetett bűnöket is.

Szentlelkem minden bűnnél - még a legkisebbnél is figyelmeztet benneteket. Munkálkodik bennetek. Viszont látnom kell, hogy gyermekeim ismételten visszaesnek a bűnbe. MEDDIG AKARTOK MÉG VISSZAESNI - MEDDIG MÉG? HISZEN TUDJÁTOK, HOGY KOMOLY, NEHÉZ IDŐBEN ÉLTEK!

Senki ne higgye - egy se higgye közületek hogy ő be van biztosítva! Senki ne higgye, hogy megszabadul az eljövendő csapásoktól. Aki nem fordul hozzám - az nem talál biztonságra! - De ha hozzám feltekintetek - a Szentlélek teljességében élve - akkor mindent megadhatok nektek!

A Szentlélek eddig úgy van birtokotokban - mint figyelmeztető és vigasztaló. A Szentlélek teljessége még nincs meg bennetek.

Ha bennetek lenne a Szentlélek teljessége, akkor védve lennétek minden bűntől. Igen - de hogyan kaphatjátok meg a Szentlélek teljességét? Ti így gondoljátok: most meg kell erőltetnem magamat, most mindent bele kell adnom - hiszen anynyira hálás vagyok, hogy bűneim bocsánatot nyertek! Szeretném azt az utat járni, amely elvezet a Szentlélek teljességére - a teljes ÚJRASZÜLETÉSRE.

Ti akarnátok - csak ne lenne az a másik - a gonosz - aki megint lehúz a mélybe! - És nézzétek gyermekeim, itt követitek el a hibát! Mert a magatok erejéből akarjátok megtenni. A magatok erejéből nem vagytok erre képesek!

-5-

A saját erőtökből nem tudjátok elérni a Szentlélek teljességét. Mert nálam nélkül semmit sem tehettek.

Ismerjétek meg magatokban minden gyengeségteket minden bűnötöket és testiségteket! Igen - odáig kell jutnotok, hogy elcsüggedtek, elkeseredtek a saját semmiségtek fölött, hogy semmik, de egyáltalán semmik sem vagytok! Szellemem lesz az, aki ezt megmondja és elvezet erre a megismerésre. Mert az sem a ti érdemetek, hogy akartok, hogy engedelmesek akartok lenni és lenézitek a bűnt. Ez az én érdemem! Mert az én szellemem vitt annyira - hogy képesek vagytok így akarni.

Éppígy a véghezvitel ereje is a Szellemem ereje. Ahogy az akaratot felébresztem bennetek, éppúgy a Szentlélek teljessége által bennetek lesz a véghezvitelre való vágy is.

Igen - És a Szentlélek teljessége hogyan jön el hozzátok? Gyermekeim - megmutatom hozzá az utat! Nézzétek, az Írás tisztán és világosan ezeket mondja: Feltámadásom után megmutattam magamat tanítványaimnak és megparancsoltam nekik, hogy tartsanak ki imában és könyörgésben, maradjanak a városban, míg a magasságból való erő be nem tölti őket. És tanítványaim követték szavaimat. Addig maradtak együtt imában és könyörgésben, míg a Szentlélek teljessége be nem töltötte őket.

Ez az út vezet hozzám. Amikor szívetek tele van vágyakozással a teljes újraszületés után, akkor tegyetek úgy - ahogyan tanítványaim tettek! Mert minden ígéretem igaz!

ÉN A TELJESSÉGGEL AJÁNDÉKOZLAK MEG BENNETEKET! De mindenről le kell mondanotok, ami a világhoz tartozik! És mindenről le kell mondanotok, ami a testiséghez tartozik!

Nem azt mondom, hogy még testiségben éltek - de azt igen, hogy felfogástok még testi, világias.

-6-

És ez a világias gondolkodás az, ami még mindig lehúz a bűnhöz. Mondok rá példát: ha nem élitek a szeretetet - akkor testi felfogásban éltek; ha nincs egység köztetek, ha még civakodtok vetélkedtek egymással, ha veszekedtek, rágalmaztok és szeretetlenek vagytok - úgy még testies a gondolkodástok. Az én Szellememben élő gyermeket a jóság, szeretet és irgalom tölti be, mert én benne vagyok. Ott szeret és segíti hordozni a terheket, ahol szükség van rá. Befed ott, ahol mások beszélnek róla. Tűr és hallgat amikor támadják. ÉN MINDENKOR EZEKET A SUGARAIMAT KÜLDÖM FELÉTEK. Ez a Szentlélek teljessége amit kiöntök fölétek.

Ezek a sugarak egészséget, örömet és békét hoznak. Ezek gyógysugarak, amelyeket folyton küldök - de nem tűrik a megszakítást. A sugárzást nem én szakítom meg - hanem ti amikor nem maradtok meg szeretetemben, amikor nem vagytok egységesek, hanem szétváltok, ítélkeztek - azaz nem engeditek hogy a szeretet kormányozzon. Ezzel elzárjátok az utat sugaraim elől. Eltömődik a bejárat. Így különülnek el tőlem az emberek. Eltávolodnak Istentől ezzel betegségekbe és végül a halálba jutnak.

Mit mondtam nektek? Szeressétek egymást! Ne csak szavakkal - hanem tettel. És őszinte, alázatos szívvel. Ne ítélkezzetek és bíráskodjatok egymás fölött - hanem tartsatok össze.

A dolog nem úgy áll, mintha nem akarnám megadni a Szentlélek teljességét. Mindig kész vagyok megadni a teljességet - de szívetek nem kész, hogy az egész teljességet magába tudná fogadni.

Tanítványaim szíve kész volt a Szentlélek teljességének befogadására - és az föléjük is szállt. De ti még nem akartok lemondani a testiségről. Azért az állandó öröm sincs meg bennetek.

-7-

Azért Szentlelkem sem tud a maga teljességével fölétek ömleni, hanem mindig csak részekben - amíg betegségek, bajok, és visszaélések által meg nem utáljátok önmagatokat.

Végre mondjátok ki egyszer "Most már elég! Nem akarom többé! Elegem van. Mit nyújt nekem minden, ami a világ és a testiség? Hol van a békém - és hol van az örömem?"

Mikor idáig eljutottatok, akkor már megismertétek Szentlelkem működését, mert ez a Szentlélek vezetése bennetek - amelynek az a kihatása, hogy egészen az újjászületésig egyik fokozatot a másik után éritek el.

Tehát mást nem kell tennetek, csak szeretni engem és alázatosan feltekinteni rám. Gyertek kéréssel és könyörgéssel - de ez a legteljesebb bizalommal történjen! Rajtatok és bennetek minden mást én teszek meg.

GYERMEKEIM - LEGYEN VÁGYÓDÁS BENNETEK A SZENTLÉLEK TELJESSÉGÉRE, HOGY MEGSZABADULJATOK A TESTIES GONDOLKODÁSTÓL, HOGY BEMEHESSETEK A DICSŐSÉGBE, AMIT ÉN NYÚJTOK! - Annyira kevés a vágyatok mindarra amit mondok és felajánlok, hogy nem is veszitek elég komolyan?

Földi időtök gyorsan elmúlik - és látom, menynyire kevéssé veszitek komolyan a hozzám való szeretetet. - Mindig megbocsátotok magatoknak. Egyszer-egyszer bepanaszoljátok önmagatokat - de a legközelebbi próbatételnél megint csak elestek.

Viszont én mindent megtettem értetek! Kereszthalálom és feltámadásom által meg vagytok váltva. Egyszer mégis csak el kell indulnotok felém. Fogadjátok hát el ajándékomat! A megváltottság ajándékát, amit tőlem kaptatok - fogadjátok alázatos szívvel és legyen öröm bennetek.

-8-

A szívetekbe helyezett szeretetem győzelmet ad minden ellenségeskedés, minden támadás, áskálódás, és szomorúság fölött. Bennetek lévő szeretetem mindent sikerre visz! Csak vegyétek magatokba ezt a szeretetet és engedjétek munkálkodni. Hol munkálkodjon? - Mindenütt ott, ahol szemben állnak veletek. Ott - ahol elleségesek és rágalmaznak. Csak  a k a r n o t o k  kell.

Szellemem azt is pontosan megmondja - lelkileg hogyan álltok. A SZERETET SZELLEME MINDENT SIKERESSÉ TESZ - MÉG ELLENSÉGTEK IS BARÁTTÁ VÁLIK. A rossz a szeretet által jóra változik. De a szeretetnek a szívetekből kell érkezni - onnan ahova helyeztem.

Csak PILLANTSATOK FÖL RÁM - amikor úgy érzitek itt vagy ott nem tudtok megbocsátani: vagy nem tudjátok féken tartani nyelveteket, amikor mások beszédessé szeretnének tenni. - Mit meg nem tettem értetek szeretetből! Nézzétek átfúrt kezeimet! És ti? - Saját boldogságtok érdekében nem akarjátok élni a szeretetet? Nem akartok megbocsátani, ha megsértettek? Mit kell érteni azon, HOGY VILÁGOSSÁGOMBAN ÉLTEK? AZT HOGY KÖVETTEK! HOGY ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS KÖVETTEK - AKKOR IS KÖVETTEK, AMIKOR MÁR SEMMIRE SINCS KILÁTÁS!

Önbizalmatok a testiségtekből fakad. Nem tudtok vele semmit kezdeni. De a hozzám való bizalmatok - az ISTENBE VETETT BIZALOM - az a szellemből való. - Kéréseitek, hozzám intézett imátokon keresztül tanuljátok világosan megkülönböztetni, mi érkezik szellemből - és mi érkezik a testiségtekből. - És higgyétek - megadom nektek azt, amire kértek!

-9-

Gyermekeim - ezzel elsősorban a Szentlélek teljességére gondolok. Kérjétek tőlem a Szentlélek teljességét - és megadatik nektek, hogy maradandó legyen az öröm a szívetekben!? Ezt az örömet a világ nem tudja megadni. Ez az az öröm, amely az örökkévalóságban is megmarad és nincs kitéve ingadozásnak. Ez az öröm - és az én békém bennetek - ezek a Szentlélek ajándékai! Ezt kérjétek magatoknak! Ha ennek birtokában vagytok - mindenetek megvan! Ekkor abban a pillanatban helyes lesz minden döntéstek, amikor döntenetek kell. Már nem követtek el hibákat, mert megadom szívetekbe a bizonyosságot, hogy helyesen éltek és helyesen cselekesztek.

Ha bennetek a Szentlélek teljessége lakik, az megóv minden bűntől és minden hibás lépéstől. Állandóan megőrizlek - az eljövendő nehéz időkben is!

Legyen bennetek szilárd a bizalom, hogy megőrizlek amikor a gonosz, embereken, démonokon vagy tisztátalan szellemeken keresztül akar rátok törni. Egyedül a belém vetett bizalom - az Istenbe vetett bizalom ad olyan bizonosságot, hogy oltalom alatt vagytok. Ezt nem adja meg a ti többoldalú biztosítástok, sem az olyanfajta gondolkodás: "Most be vagyok, biztosítva, mindent végbevittem, minden rendben van!" Nem! Biztonságban csak bennem vagytok! CSAK AZ ÉN SZERETETEMBEN VAGYTOK BIZTONSÁGBAN ÉS OLTALOM ALATT! - Hogy oltalom alatt álltok, megint nem a ti érdemetek! Megint az én szeretetem az, ami megóv. Irántatok való szeretetem olyan nagy, hogy nem tudok előbb megnyugodni amíg ti nem nyugosztok bennem.

Nyissátok meg szíveteket szeretetem előtt - engedjetek be magatokba, hogy örökké bennetek maradhassak. Atyai szívem utánatok vágyódik. Már régóta várok rátok. Gyertek gyermekeim és vegyétek kezeimből amit felajánlok: szeretetet, hűséget,

-10-

örömet és békét. Már most mindezt megkaphatjátok, - már máma! Nem kell várni amíg a túlvilágra értek! Minden bennetek van - az egész mennyország! Viszont azt nektek kell akarnotok, hogy a Mennyországban éljetek - és ne a pokolban.

Itt állok és a szeretet szavaival oktatlak benneteket. És várom, hogy szavaim szíveteket megmozgassák... Nem akarom bűneiteket és gyöngeségeiteket tekintetbe venni; öregségtekig hordozni akarlak. Kimondhatatlan örömmel borítalak be! Maradjatok bennem, hogy termést hozzatok!
- TERMÉST!- Én - az Atyátok, szeretném learatni a termést. A szeretet és az alázat termését.

Vegyétek áldásomat: Legyen szívetekben szeretet, és Mennyei Atyátoknak, Jézusnak a békéje

Amen.

J.H. Nr.441953.1.3.

KÉRJÉTEK A HIT SZELLEMÉT

Béke legyen veletek - kedves gyermekeim! Mindig veletek vagyok kedves gyermekeim, olyan nagy a hozzátok való szeretetem. Hívtatok. Elém hoztátok imátokat, szenvedéseiteket, betegségeiteket. Rátok árasztom kegyelmem sugarát, hogy megerősödjetek szellemben, lélekben, testben.

Már mindent megadtam nektek: TÖKÉLETES ÉLETET - TÖKÉLETES TISZTASÁGOT - TÖKÉLETES EGÉSZSÉGET - ÉS TÖKÉLETES ÖRÖMET!

Hiszen tudjátok: ELTIPORTAM A KÍGYÓ FEJÉT!

De gyermekeim - mi az oka annak, hogy mindaz a nagyszerű dolog, amit irgalmas szeretetem végbevitt és befejezett - még nem vált láthatóvá, még nem jelenhetett meg? Ma erről adok felvilágosítást.

-11-

Ádám bukásával lelketekbe jutott a HITETLENSÉG bűne. Most ez a legnagyobb bűn, mert ez a bűn nem engedi megszületni bennetek a TÖKÉLETES SZABADSÁGOT - amit nektek hoztam.

Ezt a szabadságot csak hittel, magatok átadásával és önzetlen szeretettel lehet magatokba venni. ITT VAN, JELEN VAN, AMIÓTA FELTÁMADTAM ÉRTETEK, - AMIÓTA VÉGBEVITTEM  A MEGVÁLTÁS EGÉSZ MŰVÉT - amivel az Atya, AZ ÖRÖK SZERETET megbízott.

Ismételten mondom: keljetek föl! Jöjjetek hozzám! Nyissátok ki szíveteket és vegyétek magatokba gyógyító sugaraimat - fogadjátok el a MEGVÁLTÁST amit hoztam! De ezt nektek magatoknak kell megtennetek!

Amint a tékozló fiú felkel, hogy hozzám jöjjön - fele úton eléje megyek és atyai szívemre szorítom. Ezért keljetek fel és siessetek hozzám! Azaz, nézzetek befelé és szívetek legyen teljes csendben; teljes csendben legyetek és csak higgyetek és bízzatok. MERT CSAK AKKOR FOLYHATOK BELÉTEK, HA SZÍVETEK ELCSÖNDESÜLT ÉS BÍZIK BENNEM. Ti erre azt mondjátok: Atyám - hát nem ezt csináljuk? Igen - de csak addig csináltok így, amíg a hiteteket valami gondolat meg nem támadja. Mert a sötétség még mindig itt van - és én megengedem támadását, hogy beigazolódhasson, hitetek elég erős-e.

A gonosz így beszél hozzátok: "Még nem vagytok tökéletesek. Nem vagytok tiszták. Látnivaló, hogy betegek vagytok. Nézz gyomorfájdalmaidra - nézz arra, ami megmutatkozik!" - ÉS TI HAGYJÁTOK, HOGY BEFOLYÁSOLJON - és kételkedni kezdtek.

Felkelni annyit jelent: hogy NEM KÉTELKEDSZ! Nem nézel a szimptomákra. Felkelni annyit jelent:

-12-

Önmagad csendjébe mész, és dicsőítesz és hálát adsz nekem!

Szavam igazság. Azt igértem - AMIT AZ ÉN NEVEMBEN KÉRTEK - HA VALÓDI A HITETEK - MEGADOM NEKTEK.

De ti ahelyett hogy hinnétek és bíznátok - folyton tenni akartok valamit.

Könnyű azt mondani: Édes Istenem segíts meg! És imádkozni és böjtölni is egyszerű dolog. És ti könyörögni akartok, ti sírni akartok, ti magatok akartok tenni valamit érte. De én nem akarom, hogy csak az ima, a böjt és a sírás útját járjátok. ÉN AZT AKAROM, HOGY A KÉTELKEDÉS NÉLKÜLI HIT ÚTJÁT JÁRJÁTOK! A csönd és a bizalom útját.

Ezért csak támogassátok és segítsétek egymást HOGY MEG TUDJATOK MARADNI AZ ÚJ TEREMTÉSBEN! Egymás között ne azt mondjátok: "Mi nem beszélhetünk úgy magunkról, mintha tökéletesek és tiszták volnánk!" - Ezzel visszaestek a régi ádámi teremtésbe. - ÉN PEDIG EGY ÚJ TEREMTÉST HOZTAM NEKTEK!

Amikor gyönge az egyik - a másik imádkozva támogassa és vigye be a tökéletesség, a tisztaság, az egészség új teremtésébe. Amikor a szimptómákat látjátok, és a fájdalmakat érzitek, ne remegjetek hitetlenségtekben. HELYETTE TÁVOL MINDEN HITETLENSÉGTŐL MARADJATOK MEG A CSENDBEN ÉS A HITBEN - és teljesen adjátok át magatokat nekem. Csak aki már nem kételkedik és magát nekem átadja - az ÉLI ÁT DICSŐSÉGEMET!

Az előttetek levő idő alatt még hitbeli próbatételek lesznek - amelyeket meg kell állnotok. És nem lesz elég, hogy Jézus Nevemet hívjátok - nem - a legkisebb kételkedés nélkül kell hinnetek Nevemben.

Gyakran gyengék és nyomorultak vagytok a hitbeli megpróbálásoknál - mintha már élet sem lenne bennetek.

-13-

Nem érzitek szeretetemet és hitetek sincs már. Én ilyennek látlak benneteket. És jól van ez így - mert tudjátok legalább, milyen gyengék vagytok és saját erőből semmire sem vagytok képesek. A HIT SZELLEME CSAK EKKOR JÖN FÖLÉTEK ÉS MEGERŐSÍT: ÉS A HITNEK EZ A SZELLEME LEGYŐZ MINDEN AKADÁLYT ÉS SEGÍTSÉGTEKRE VAN, HOGY BELÉPJETEK ÚJ TEREMTÉSEMBE.

Már hányszor juttattam hozzátok hitbeli tanuságot a pátriárkák, a próféták és az apostolok útján! A magatok kis dolgaiban is megtapasztaltátok már segítségemet.

MÉGIS - HOVÁ LETT A HITETEK?

Az engem szerető hálás szívnek világossága van. Mindenkor felismeri, hogy jelen vagyok - hisz és bízik bennem mint Ábrahám. Adtam Ábrahámot. Ábrahám a még meg nem lévőt olyannak vette, mintha már meglenne. Izraelt átvezettem a Vörös-tengeren. Mózes kételkedés nélkül hitére a tenger kettévált és ők átmentek rajta.

Ha azt mondom nektek: "Oltalmam alatt vagytok!" - ez nem azt jelenti, hogy nem vagytok kitéve hitbeli kipróbálásoknak. Az oltalom abban áll, hogy nem buktok el a próbatételnél, mert ha feltekintetek hozzám - ÉRZITEK ERŐMET. Az oltalom abban áll, hogy nálatok vagyok, hogy kézen foglak és vigasztallak amikor fájdalmak közt és szenvedésben vagytok. Szentlelkem - a Vigasztaló, segítségtekre lesz.

A hitbeli megpróbálásokon át kell a dicsőséges győzelemre jutnotok. És pedig úgy, hogy a csapások idején a magatok csöndjébe mentek. BOLDOG, AKI IGAZNAK BIZONYUL mert meglátja dicsőségemet! BOLDOG AKI HISZ, MERT MEGADOM NEKI A TELJESSÉGET!

-14-

Kérjétek tehát a bennem való hit szellemét, mert magatoktól semmit sem tudtok - még hinni sem.
Viszont én megadom nektek a hit szellemiségét - ha kéritek. - Hitetek kipróbálásának idején a gonosz kételkedésbe akar vinni, és azt suttogja: "Nem úgy van a dolog! A betegség megmutatkozik. Még fájdalmaim vannak, még nem vagyok tökéletes, még bűnös vagyok."

De én, a ti Jézustok azt mondom:
"Tiszták vagytok. Az én ÁLDOZATOM által tökéletesek vagytok. /Kol.lev.2.fej.V.10./ - A főpapi imámban imádkoztam:" Atyám, befejeztem a Művet, amivel megbíztál!" - Ezt most mégegyszer elmagyarázom:

Amikor az imát mondtam, a Megváltás Műve még nem volt befejezve. A természetes ember számára még nem volt látható - még nem történt meg. De számomra, Jézus számára a még nem létező befejezett tény volt - mert hitben létrehoztam.

A támadásokat utána kellett elviselnem. Következett Júdás árulása. A Getzemáni kertben a szenvedés óráit éltem, és ezek olyan rettenetesek voltak, hogy vért izzadtam. Mindezeket mint az EMBERFIA szenvedtem el. - Gyermekeim - nektek is lesznek súlyos küzdelmeitek. De ne magatokkal küzdjetek, hogy jobbá legyetek - HANEM A HITÉRT VALÓ KÜZDELMET KÜZDJÉTEK MEG!

Felismerhetitek: Abban a pillanatban ahogyan a nemlétező után kiáltottam mintha már ott lenne - jöttek a megpróbálások. Megostoroztak és én hallgattam. Szenvedtem - de nem panaszkodtam. Így kell nektek is viselkednetek. Szívetekben tudnotok kell: MENNYEI ATYÁM KEBLÉN VÉDELEM ALATT VAGYOK.

A hitnek az egyetlen és legnagyobb tette: MEGMARADNI A CSÖNDBEN ÉS MEGTARTANI SZILÁRDAN AZ IGAZSÁGOT: TELJESÜL! LÉTREJÖN!

-15-

Az a gyermek, aki hitében csendben magasztal, azt a bizonyosságot hordja magában: megtörténik. Lehet, hogy közben napok, hónapok, évek telnek el. -
EGYEDÜL ÉN TUDOM, MIKOR VAGYTOK ÉRETTEK RÁ: ÉN HATÁROZOM MEG, HOGY AMIÉRT IMÁDKOZTOK, MIKOR JELENHET MEG A SZÍNEN.

A saját éneteknek meg kell semmisülni. Nem azt mondom, hogy meg kell törni az akaratotokat. Mert ami megtörik, azt újból helyre lehet rakni és újból összenől. Én azt mondom: adjátok át nekem szeretetből az akaratotokat!
Gyermekeim- sok szenvedésen keresztülvittelek már benneteket. Már jópár hitbeli próbát kiálltatok. De még többet is megkívánok tőletek - amíg teljesen szabaddá nem váltok!

Lesz úgy, hogy időközben a Szentlélek ereje birtokotokban lesz, és ti egy betegnek azt mondjátok: "Állj fel, vedd ágyadat és járj!" És az felkel és hazamegy. - Máskor gyengék és tehetetlenek lesztek - mert Szellemem visszahúzódik belőletek. DE EZÁLTAL ISMERJÉTEK FEL: NEM TI VISZITEK VÉGBE A MUNKÁLKODÁST, HANEM CSAK AKKOR VAN ERŐTÖK, AMIKOR ÉN AKAROM. Lássátok meg és ismerjétek fel, hogy SZENTLELKEM NÉLKÜL semmire sem vagytok képesek. CSAK AKKOR VAGYTOK ERŐSEK, AMIKOR SZENTLELKEM FÖLÉTEK JÖN.
Pál felismerte ezt és dicsekedett gyengeségével.

Ó gyermekeim - szeretném ha eljutnátok idáig! Akkor már nem azt mondjátok: "Fájdalmaim vannak!' hanem magatokban veszitek a Szentlélek erejét! Ez az erő eltölt - és kölcsönösen segíthetitek egymást.
NE ENGEDJÉTEK MEG A GONOSZNAK, HOGY BEBESZÉLJE NEKTEK - BETEGEK ÉS TÖKÉLETLENEK VAGYTOK! - Ne legyetek gyávák és mondjátok meg a gonosznak - hogy

-16-

benneteket ÉN, Jézus Krisztus szabaddá tettelek! - A hitben pedig kölcsönösen támogassátok egymást MERT AZ ÉN SZAVAM IGAZSÁG és ÉPÍTHETTEK SZAVAIMRA.

Ezt először magatokon kell átélni. És ha magatokon nem élitek át - úgy nem tudtok a tanúim lenni.
EZÉRT A CSAPÁSOKBÓL TANULJATOK ÉS KÉRJÉTEK TŐLEM A HIT SZELLEMÉT!
Vegyétek magatokra egy kevés időre a szenvedést - csak addig, amíg fel nem ismertétek, hogy szabaddá tettelek tőle - addig, amíg engem és teljes megváltásomat el nem fogadtátok.

Hitetek megerősödik, ha abban a csendes tudatban pihentek keblemen: tudok várni amíg Istenem és Atyám meg nem teszi számomra; bízom és csendben vagyok! - Ekkor a gyermek, aki engem szeret, tudja hogy én - Jézus, minden szenvedést magamra vettem, mert hitem úgy tekintette a nemlétezőt, mintha már itt lenne.

Gyermekeim - ti felismeritek most, hogy magatoktól még hinni sem tudtok. De én minden gyermekemet megajándékozom a hit szellemével, ha erre megkérnek. Ez az én hozzátok való szeretetem.

AZT AKAROM, HOGY GYAKOROLJÁTOK MAGATOKAT ÉS MEGMARADJATOK A HITBEN. Viszont amíg megtanuljátok, hogy meg tudjatok maradni az Új Teremtésben, addig még adok orvost és gyógyszereket. - Az egész természet ereje belőlem való, és addig szolgál nektek amíg a teljes megváltottságot hitetekbe be nem fogadjátok. ILYEN AZ ÉN TÜRELMEM ÉS IRGALMAM - Méltányolni tudjátok ezt és most már megajándékoztok szeretetetekkel?

Atyai Szívem örül gyermekeim - mert most sokan megajándékoztak hitükkel és bizalmukkal.
Elém terjesztettétek szenvedésteket, fájdalmatokat,

-17-

betegségeiteket és kívánságaitokat. Így taníthattalak és világosságot adhattam. VEGYÉTEK HÁT SZERETETEMET IS ÉS LEGYETEK TELÍTVE A SZENTLÉLEK ÖRÖMÉVEL ÉS BOLDOGSÁGÁVAL!

Gyermekeim - de szolgálatomba is szeretnélek felvenni benneteket. - Az előttetek álló kemény idők hamar elmúlnak. Maradjatok hűségesek! Tartsatok ki szívetek csendjében - mert ÁLDÁSOM RAJTATOK VAN: MEGADOM A HIT EREJÉT, HOGY KEGYELMI AJÁNDÉKAIMAT EL TUDJÁTOK FOGADNI. EZZEL BÉKE ÉS HIGGADTSÁG LESZ SZÍVETEKBEN.

Vígasztalódjatok - én megváltottam a világot! Nem ti! - ÉN GYŐZTEM LE MINDENKORRA A VILÁGOT! EZT MINDENKI MEGTAPASZTALJA ÉS ÁTÉLI, AKI HŰSÉGES MARAD A NEHÉZ TÁMADÁSOK IDEJÉN! - Egy sem lesz megkímélve tőle. Azért szavaimat tartsátok meg szívetekben. Majd emlékeztetlek szavaimra, amikor elkeseredtek. SZENTLELKEM MAJD EZEKET MONDJA: GYERMEKEIM NEM ISMERNEK ELKESEREDETTSÉGET! MERT AZ ÉN GYERMEKEIMNEK MINDIG ERŐS A HITÜK ÉS TELE VANNAK REMÉNNYEL! A NEMLÉTEZŐT ŐK IS ÚGY TEKINTIK, MINTHA MÁR ITT LENNE.

Annyira szeretlek gyermekeim, hogy mindig és mindenben segítek. Gyógyító sugaraim most megerősítik szellemeteket, lelketeket és testeteket. A szeretet által pedig megértitek a MEGVÁLTÁST és ezzel szavaim értelmét:
"GYERMEKEIM OLTALMAM ALATT ÁLLNAK!"
Ezeket JÉZUSATYÁTOK mondja nagy szeretettel.

Amen.

-18-

J.H. Nr.491959.3.10.

A HIT ÉS A SZERETET VISZ AZ UJJÁSZÜLETÉSRE

Előszó: Ján.Jel.K. 21.fej. 1-7.v.
A Szellemi Nap: 2.köt.13.fej.

Béke legyen veletek, kedves gyermekeim!

Hallottátok a szavakat, amelyeket apostolom, János által adtam. Igen - mindent ujjá tettem! A teljes győzelmet hoztam! Tietek a teljes győzelmem. A szeretet és a hit által vegyétek magatokba!

De hogyan tudtok tőlem valamit átvenni - hogyan léptek velem kapcsolatba?
CSAK A HITBEN ÉS SZÍVETEK SZERETETÉBEN TUDTOK KÖZELEDNI!

Az minden vágyam, hogy gyermekeim szeretettel nekem adják magukat, mert meg akarom örvendeztetni szívüket és GYŐZELMET akarok adni nekik! Akkor, velem vagytok keresztre feszítve, velem haltok és lesztek eltemetve, és velem támadtok fel.

Ezt a tényt meg akarom magyarázni, de ezt a titkot csak hitben tudjátok magatokévá tenni.

AMIKOR A KERESZTEN FÜGGTEM - ABBAN A PERCBEN VÉGE LETT AZ ELSŐ TEREMTÉSNEK: ABBAN A PERCBEN!
Szívetek először fogja fel - hogy ez egyáltalán mit jelent!

Ha körülnéztek, még mindig a bukott, öreg, ádámi teremtést látjátok. De amikor hitben elfogadjátok a tanításomat, AKKOR MÁR TUDJÁTOK, HOGY KERESZTHALÁLOM ÓTA A RÉGI TEREMTÉS NEM LÉTEZIK!

Befogadtátok ezt most szilárdan szívetekbe?

AKKOR MOST VESSÉTEK LE A RÉGI EMBERT - ÉS, VEGYÉTEK MAGATOKRA AZ ÚJAT!

-19-

Ádám engedetlenség és hitetlenség miatt újból elbukott. DE ÉN JÉZUS, GYŐZELMET HOZTAM! Mert én mint az emberek fia is tiszta és bűntelen azaz tökéletes voltam.

És ha most a Sátán az én nagy áldozatomat, amit mindannyitokért, igen, az egész emberiségért meghoztam - most a sárba akarja tiporni, az ne tévesszen meg. Hazug kijelentéseket tesz - mint pld hogy bűnös voltam, hogy feleségem volt - és még sok mást is mond, hogy hiteteket megrendítse. Máskor azt akarja veletek elhitetni, hogy hozzám hasonló módon támadt fel Henoch is.

Erre ezeket mondom: a Sátánnak ezek az utolsó próbálkozásai, az utolsó csalásai, hogy hiteteket dicsőséges ajándékomtól megrabolja. Mert ha csak egyetlen bűn is lett volna bennem, a Megváltás Művét nem lettem volna képes végbevinni. Akkor, a Sátánnak része lett volna bennem és így a szellemtestben való feltámadás nem mehetett volna végbe.

Henoch csak a paradicsomi fokozatot nyerte el és nem a mennyeit. A paradicsomi szférában pedig Illés és még sokan mások is várakoztak és sóhajtoztak - míg aztán én a MEGVÁLTÁS MŰVÉT végbe nem vittem.

Amikor ez megtörtént, nagy újjongás volt a paradicsomi és mennyei szférákban! De félelem, kín és aggodalom a pokoliakban.

Akkor a sötétségből sokan elfogadtak engem és fölmentek győzelmem által a paradicsomi és mennyei szférákba. És ti gyermekim is, szilárdan ragaszkodjatok ehhez a győzelemhez!

MERT HITBEN MÁR A TIETEK!

Most kövessetek a továbbiakban is:
AMIKOR TESTEMNEK A TAGJAI VAGYTOK - ÚGY VELEM

-20-

FESZÜLTETEK A KERESZTRE, ELTEMETTEK, ÉS FELTÁMADTATOK-IGEN, FELTÁMADTATOK - ÉS EZZEL MEGSZABADULTATOK A GONOSZ HATALMÁTÓL.

Feltámadásom által elvétetett Sátántól a lehetőség, hogy engem megkísértsen vagy megérintsen. Mivel én tiszta szellemtestben voltam - ő veszített - és én győztem.

GYŐZTEM MINDAZOKÉRT, AKIK HITTEL ELFOGADNAK ÉS SZERETETTEL TÖRŐDNEK VELEM.

MINDENKI BIRTOKOSA GYŐZELMEMNEK, AKI HITTEL ELFOGADJA, HOGY ÉN MEGVÁLTOTTAM!
Mert gyermekeim, én állom szavamat: OLTALOM ALATT ÁLLNAK A GYERMEKEK, AKIK TESTEM TAGJAI - A GONOSZ NEM ÉRINTHETI ŐKET.

Pár nappal ezelőtt mondtam ezeket és állom szavaimat. Aki hittel befogadja szívébe - az átéli, hogy megoltalmazom és győzelmes lesz. Bár a Sátán megkísérthet benneteket - de ha bennem maradtok - nem érinthet meg. Nem tud kiszakítani kezeim közül, mert megvédelek!
EZ A GYŐZELEM - DE EZT  HINNETEK KELL!

MINDENKIT megváltottam azon a húsvét-reggelen amikor feltámadtam. ÉN, JÉZUS KRISZTUS - EGY MINDENKIÉRT!
Ezt hinnetek kell gyermekeim, HINNETEK KELL!
És ha ezt hiszitek - szívetek vidám lesz! Akkor, tudjátok, hogy szabaddá tettelek és meglátjátok, dicsőségemet.
Mégegyszer mondom: Ádám eleven lélek volt - Én, JÉZUS KRISZTUS pedig elevenné tevő SZELLEM VAGYOK.
Értsetek helyesen: Azon a húsvét reggelen, amikor HALOTTAIMBÓL FELTÁMADTAM - TI NEM ALÚLRÓL, HANEM FÖLÜLRŐL SZÜLETTETEK UJJÁ - FÖLÜLRŐL LEFELÉ

-21-

SZÜLETTETEK ÚJJÁ - MERT ÉN ELEVENNÉ TEVŐ SZELLEM VAGYOK.
AZ ÚJJÁSZÜLETÉST CSAK A HITNEK SZENT SZELLEME ÁLTAL SZEREZHETITEK MEG AZZAL A HITTEL, AMI BENNEM, JÉZUS KRISZTUSBAN, AZ EMBERFIÁBAN VOLT. ÉS EZ AZ ÉN HITEM A SZENTLÉLEK ÁLTAL DOLGOZIK BENNETEK. Az én dicsőségem: igazságosságom, tisztaságom és tökéletességem által jön létre bennetek. DE EZ, CSAK AKKOR TÖRTÉNIK MEG, HA HISZITEK AMIT ÉN. A TI KRISZTUSTOK, A TI MENNYEI ATYÁTOK MOND NEKTEK.

Ti most a korszakváltás idejében éltek. Folyton azt ismétlem - hogy már nincs sok időtök -, NINCS MÁR SOK IDŐTÖK! Azért TELJES HITTEL FOGADJATOK EL - mert most a TELJES HITRE szükség van, hogy PARANCSOLNI TUDJATOK. Az eljövendő csapások igen nagyok, és akkor parancsoljatok: ÍRVA VAGYON! - Hogy mi áll írva azt két éven át megmondtam ezen a gyermeken keresztül. Olvashatjátok a SZENTÍRÁSBAN és a sok KINYILATKOZTATÁSBAN.

Ma azt kérem, hogy szavaimat hittel vegyétek, magatokba és szerinte éljetek. - Mert ALVÁSRA már nincs időtök. Éberek legyetek és éberen őrködjetek! Láthatjátok az idők jeleit - azért legyetek éberek és őrködők!

SZENT VÉREM által ISTENI ERŐM bennetek van. Ezzel az erővel mindent megtehettek, amit tőletek elvárok.

Erre azt mondjátok: "Nem vesszük észre magunkon, hogy a te képedre hasonlítanánk. Szomorúak vagyunk mert az isteni nem nyilvánul meg rajtunk." Erre ezt válaszolom: NÉZZETEK MINDIG RÁM! Én legyek a szívetekben, a szemetek előtt. Akkor én bennetek vagyok, akkor hasonlók vagytok hozzám! -
Hasonlatképpen azt mondhatnám, hogy gyengeségtek miatt most még a halál porának stádiumába helyeztelek. EZ OLYAN ÁTMENETI IDŐ, AMELYBEN A

-22-

LÁTHATATLAN MÉG NEM VÁLT LÁTHATÓVÁ. EZ AZ IDŐ PEDIG A LÁTHATÓ ELRAGADTATÁSIG TART.

Mert még mindig elkövetitek a hibát, hogy nem maradtok meg folyton az Új Teremtésben, amelyet hoztam - hanem időnként újból kiléptek. És ez a "halál pora" amelyben vagytok - amíg kegyelmem által már majd folyton benne maradhattok.

A sok hitbeli megpróbálás ezért van - és azokat még meg kell állnotok. MERT NAGYON FÁJDALMASAN MEGY VÉGBE A RÉGI ÁDÁMTÓL VALÓ ELOLDÓDÁS: Szent Szellemem által most válik nyilvánvalóvá a rejtett kötődésektől való oldódás.

AZ MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, HOGY KERÜLITEK A BŰNT. DE ATTÓL IS EL KELL OLDÓDNOTOK, AMI NEM BŰN - de még megakadályozza, hogy bennem és új teremtésemben megmaradjatok.

Átélitek szeretett hittestvéreitektől való eloldódástokat is. Olyan testvérektől, akiket nagy lelki fájdalommal adtok oda - és oda kell adnotok. Nem mert nektek le kell mondanotok róluk, hanem AZOK NEM TUDNAK BELÉPNI A TELJES MEGVÁLTOTTSÁG SZFÉRÁJÁBA. Ti megszerettétek őket, és most azt kell látnotok, hogy lehullanak. Lelki fájdalmaitok vannak, mert látjátok, hogy nem tartanak veletek. Ezért érzitek magányosnak - nagyon magányosnak magatokat.

De ennél is fájdalmasabb, ha a házastársak nem tudnak szellemben együtt lenni. Mikor vagy a férfi, vagy a nő tiszta szívből kívánná, hogy házastársa belépne vele ebbe az utolsó, ebbe a teljesen szilárd hitbeli állásfoglalásba -

AZ ÚJ TEREMTÉSBE.

Gyermekeim - ez ne csüggesszen el. Ti magatok a végsőkig maradjatok meg ebben a hitben - egészen a látható elragadtatásig.

-23-

Maradjatok meg KITARTÓ SZILÁRDSÁGGAL A TELJES MEGVÁLTOTTSÁGBAN: Ne csak a csapások idején, hanem naponta - folytonosan! Igen, az öröm idején is maradjatok az Új Teremtés hitében!

Mindig adok lélegzetvételt, amikor az öröm van túlsúlyban. Mert mennyei Atyátok tudja, hogy a csapások és hitbeli megpróbálások fájdalmasak. Magánosságtokban mindig adok vigasztalást, én mindig azoknál a gyermekeimnél vagyok akik szeretnek. Átvezetlek örömön és szenvedésen, amíg teljesen nálam nem maradtok.

Mint vigasztalást még ezeket is megadom:
A GETZEMÁNI KERTBEN MEGVÁLTÁSTOKON KÍVÜL MÉG MAGAMRA VETTEM MINDEN BETEGSÉGTEKET, MINDEN FÖLDI BŰNÖTÖKET, TESTI FÁJDALMAITOKAT, ÉS LELKI SZENVEDÉSEITEKET. DOLGOZTAM ÉRTETEK A GETZEMÁNIBAN, KÜZDÖTTEM ÉS SZENVEDTEM ÉRTETEK.

Amikor gyermekeim a keserű magánosság óráit élik -úgy az csak egészen kicsi része annak a fájdalomnak, amit az egész emberiségért szabad akarattal magamra vettem - csak egy szikra az én szenvedésemből.

Milyen fájdalmas, amikor magatokra maradtok, amikor magánosságot éreztek -pedig én itt vagyok! TEKINTSETEK FÖL HOZZÁM - ÉS MERT ILYENKOR TELJESEN ÜRESEK VAGYTOK, ELTÖLTHETLEK SZENTLELKEMMEL ÉS BETÖLTELEK AZ ÉN DICSŐSÉGEMMEL!

Ki ne érezte volna már örömeimet és boldogságomat? Olyan boldogságot, amit ember nem tud adni - csak én! Egy ember sem képes úgy megvigasztalni mint ahogyan én megvigasztallak! Forduljatok ezért hozzám! Máshol úgysem találtok segítségre! Gondoljatok arra, amit én, megváltó Jézustok mondtam: MINDENT VÉGBEVITTEM ÉRTETEK! Miben áll hogy: végbevittem: Abban, hogy akkor lesz

-24-

látható amikor a gyermek felkel, hisz és magába fogadja kegyelmeimet, magába fogadja békémet!

AZ ÉN BÉKÉMET ADOM NEKTEK! EZ AZ ELSŐ!

Így már nem érzitek magatokat magánosnak és egyedülállónak. Érzitek békémet és erőmet. Felismeritek, hogy ÉN AZ ÉLET VAGYOK BENNETEK! Ezért imádni és magasztalni kezdtek. Belső szerveitek ekkor már nincsenek a világ felé fordulva, hanem csak felém - az ATYA HANGJA FELÉ NYITOTTAK! Ebből következik, hogy az ilyen gyermekeknek más a szemük és más a fülük. Szívem gyermekei az én szeretetemnek, örömömnek, irgalmamnak és alázatomnak a tulajdonosai. Ezek boldogságok.

A gyermek, aki magát szeretettel átadta - abbahagyta, hogy javítgassa, hogy foltozgassa magát. HELYETTE BENNEM NYUGSZIK!
Ezt a teljes megváltottságba vetett hit hozza magával.

Az Egyházak és Közösségek hírül adják a húsvéti üzenetet. - DE HOL HIRDETIK MEG AZ ÉN JÉZUSHITEMET - AMI BENNEM AZ EMBERFIÁBAN VOLT?
Mindenki azt adja hírül: "MEG VAGYTOK VÁLTVA!"
De megmagyarázni nem tudják.
Megmutatom az utat hozzá:
Egyedüli út az ha elfogadjátok és hiszitek, hogy én MEGVÁLTOTTALAK: AZÁLTAL, HOGY HISZITEK ÉS ENGEM SZÍVBŐL SZERETTEK - FELISMERITEK AZ IGAZSÁGOT!
Ha hisztek szavaimnak - létrejön bennetek az én képmásom: szemeim, füleim, a szeretetem, igazságosságom, bölcsességem, alázatom.
A hit által mindenetek van. És ha bennem maradtok látható lesz.

Gyermekeim - legyetek tudatában, hogy az ÉN ERŐM VAN BENNETEK - álljatok szilárdan!!
Amikor kísértéseivel jön a gonosz és azt suttogja:

-25-

"Gyengék vagytok, betegek vagytok, vétkeztek, gonoszok vagytok! Csak rátok kell nézni - és látható, milyenek vagytok!" - GYERMEKEIMNEK EKKOR MÁR ANNYIRA SZILÁRDNAK KELL LENNIÖK HOGY NEM SZOMORÍTANAK MEG ENGEM. Az a gyermek akinek szilárd a hite, ezt válaszolja: "Ami most rajtam mutatkozik - az nem az igazság - az hazugság és tévedés! Az én Jézusom engem megváltott! És az beteljesedett! Az az igazság!"

Amikor gyermekem kitart az igazság mellett, és azt nyíltan megvallja, akkor a gonosznak távozni kell. És az távozik is.

Igen gyermekeim - szilárdan meg kell állnotok az én erőmben és azt kell mondanotok: "Amit a gonosz mond - az nem igaz! Jézus nekem azt mondta: "Nem hagylak el és el sem szalasztalak!"

Tartsatok ki ebben a hitben! ÉN VAGYOK A Győzelmetek!

A kivizsgálásokra és hitbeli próbatételekre szükség van. A hitbeli megpróbálásoknál tekintsetek a keresztre. Kiömlött ártatlan vérem megerősít és megmaradtok a szilárd hitben - mert én vagyok A GYŐZELMETEK! Ez a húsvéti örömhír. Aki más húsvéti üzenetet mond, az még nem ismeri az én Jézus-hitemet.

Gyermekeim - ne legyenek már jogaitok és követeléseitek a világ felé!
TÁVOLODJATOK EL A LÁTHATÓTÓL ÉS LÉPJETEK BE A LÁTHATATLANBA! - ITT VAN! FOGADJÁTOK EL HITTEL! Menjetek hozzá erőért és egészségért! Vegyetek belőlem tisztaságot, igazságosságot, tökéletességet! A HITETEK ÁLTAL MINDEN A TIETEK!

Enélkül hol lenne szavaim igazsága: "Beteljesedett!" Talán "odaát" teljesül majd be? Amikor testetek már meghalt? - NEM, - megváltásom

-26-

már itt és most beteljesül rajtatok! HA HISZITEK, MÁR MOST - PILLANATOK - EGY SZEMPILLANTÁS ALATT MEGVÁLTOZHATTOK.

Odaát a túlvilágon, tőletek eltávozottak szféráiban is angyalok és magasabb szellemek szolgálnak. Szavaimat éppúgy hirdetik, ahogyan nektek. Csak elfogadásuk odaát sokkal nehezebb, mint ezen a földön. MERT EZ A FÖLD ARRA LETT TEREMTVE, HOGY GYERMEKEIM ELNYERJÉK RAJTA AZ ÚJJÁSZÜLETÉST - tehát az ISTENGYERMEKSÉGET - a mennyei szférákban az isteni életet, amelyet feltámadásom után készítettem mindenkinek, aki hittel elfogad.

EZ AZ ÉN GYŐZELMEM! Fogadjátok el gyermekeim! Fogadjatok el engem, Jézus Krisztust! És a szellemi birodalomban részetek lesz mindabban, ami én vagyok és amit birtokolok TI VAGYTOK A TAGOK - -ÉN VAGYOK A FŐ!
Én királyotok vagyok. Én szerelmesetek vagyok. Mindenetek megvan bennem.
Pál így mondta: "Mindenkor érezzétek a megfeszítettet testeteken" Ez annyit jelent, hogy mindaddig szükségtek van hitbeli próbatételekre amíg mindenkorra bennem nem maradtok. Amíg az elragadtatás meg nem történik. Akkor már nem hordozzátok nehéz testeteket, hanem pillanatok alatt átváltozik feltámadt szellem-testre.

De a gonosz már ma sem érinthet benneteket. Mégegyszer mondom: "AKIK MEGMARADNAK BENNEM - AZOK OLTALOM ALATT VANNAK - ÉS A GONOSZ NEM ÉRINTHETI ŐKET!"

Örüljetek ennek gyermekeim TE KICSI NYÁJ, ATYAI SZÍVEM gyermekei. Legyetek újra tele örömmel és boldogsággal afölött, hogy e gyermeken keresztül beszélek hozzátok.

-27-

RÁM IRÁNYULJON MINDEN GONDOLAT! Ebben a világban idegenek vagytok. Ezért szívetek már nem függ a láthatón.

És ha szívetek, a szeretetetek nálam van, akkor az nálam van - a MEGVÁLTÓTOKNÁL, A GYÓGYÍTÓTOKNÁL - mert én megyógyítlak - ÉS AKKOR MEGFELELŐ IDŐBEN KÉPMÁSOM LÁTHATÓ LESZ RAJTATOK. Egyedül én tudom - mikor érett a lelketek.

A bennetek lévő képem a jel, amiről angyalaim felismernek, hogy gyermekeim vagytok és megőriznek amikor a nehéz idő megérkezik.

Gyermekeim - ezt a húsvétot azzal a csodálatos tudattal éljétek hogy: BETELJESEDETT

Vegyétek a béke, az öröm és erő áldását!

Ámen.

J.H. Nr.621960.1.2.

JÉZUS VÉRÉNEK EREJE

Előszó: Pál apostol levele a rómaiakhoz 8,31-39
és János első levele 3,1-9.

AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK!

Nem a látszat-béke, amit a világ ad, hanem a Szentlélek öröme és békéje legyen veletek!

Az egymás iránti szeretet hozott itt össze benneteket és az én szeretetem nagy irgalommal átölel. Még együtt lehettek. Az összejövetelt még nem zavarja senki. De eljön az idő, hogy hozzám való feltekintéssel kell legyőzni a félelmet és aggodalmat, ha együtt akartok lenni.

De ha bennem maradtok, mindent le tudtok győzni.

-28-

Nem mondom, hogy nem közelítheti meg a félelem, ijedelem vagy egyéb rossz. Nem. Ezek jönnek. De én legyőzöm. Amint feltekintetek hozzám, már le is győztétek - és ti is győztesek vagytok!

Ezt különösen is hangsúlyozni szeretném, mert tudnotok kell: ENGEM CSAK A GYŐZTESEK LÁTHATNAK MEG! Csak akik uralkodnak maguk fölött, léphetnek be a Mennyek Országába!

De hol a Mennyek Országa? BENNETEK VAN. A Menynyek Országa EGY SZELLEMI BIRODALOM és ott SZERETET - ÖRÖM - ÉS IGAZSÁG VAN.

Újra figyelmeztetlek gyermekeim: kérjétek Szentlelkemet, hogy behatolhasson szívetekbe és megváltoztasson.

Három évig vándoroltam a földön apostolaimmal. Három évig tanítottam őket. És a végén mégis azt kellett mondanom: "Meddig viseljelek el még benneteket?" - El kellett viselnem hitetlenségüket - mert nem ismerték föl bennem az ISTENSÉGET - az ATYÁT.

Három éven át beszélek már ezen a gyermeken keresztül. A három tanév alatt annyi világosságot kaptatok, amely elég arra, hogy termést hozzatok. Mégis - hol a terméstek? Tőletek is azt kérdezem: MEDDIG VISELJELEK EL MÉG BENNETEKET?

És mit válaszoltok erre? - Csak kérést hallok: "Atyám, légy irgalmas - taníts továbbra is, hiszen nehéz időket élünk!"

IGEN, ATYAI SZERETETEM IRGALMAS HOZZÁTOK!
Tudom, az ellenpólus mennyire munkálkodik, és mennyire megpróbál benneteket. Minden eszköz jó neki, hogy hitetlenséget terjesszen. Azért használ kereszténynek mondott embereket, akik így beszélnek: "Hamis tanítás az, amit itt terjesztenek! Mert a megváltás nem ment végbe minden emberben. Először

-29-

minden egyesben meg kell történnie. Testi életünket le kell gyűrnünk - meg kell váltanunk magunkat!"

GYERMEKEIM EZ LEHETETLEN! EZT SENKI SEM KÉPES MEGTENNI! Viszont én a megváltást már VÉGBEVITTEM MINDENKI SZÁMÁRA!

Erre gyermekeim szolgáltatnak majd bizonyosságot, akik a szeretetben, bizalomban és hitben a végsőkig kitartottak. Számukra boldog bizonyosság hogy már mindenkit megváltottam, mert hitbeli bizonyosságuk van rá.

A hit, amely szeretetében cselekvő, annak az ilyen szeretetteljes odaadását megáldom, mert állandóan felnéz rám. Ilyenkor teljes csendben és minden hozzáadástok nélkül növekszik bennetek az én Szellemem - a "bennetek lévő Krisztus". A többiek pedig akik a teljes megváltásról szóló tanításomat nem fogadják el - azokat nyugodtan hagyom, hogy csak küzdjenek és harcoljanak tovább.

Az akkori farizeusok sem fogadták el tanításomat. Azt mondták: "Nehéz tanítás ez, hamis tanítás ez!" Ezzel a legdicsőségesebbtől fosztották meg magukat, attól, hogy: ENGEM, JÉZUS KRISZTUST - FELISMERJENEK ANNAK, AKI VAGYOK, ISTENÜK, TEREMTŐJÜK, és ATYJUK.

Akik kereszténynek mondják magukat, ma is, sokan inkább lealacsonyítják SZENT VÉREM EREJÉT - ahelyett, hogy szent alázattal meghajolnának. INKÁBB LEALACSONYÍTJÁK VÉREM MEGVÁLTÓ EREJÉT, MIELŐTT HITTEL RÁM TEKINTENÉNEK ÉS KÉRNÉK ERŐMET, HOGY KITARTSANAK, AMÍG ÖNLEGYŐZŐ ERŐM MEG NEM NYILVÁNUL RAJTUK.

Soha el nem mulasztom, hogy oktassalak benneteket. Mint Isten beszéltem a prófétákon keresztül. Megmentettem mindenkit, aki hitt szavamnak. Mózes által kihirdettem, Egyiptomban minden izraelita

-30-

megmenekül a halál angyalától, ha ajtófélfáját bekeni az állatok vérével. Ez már a MAGAM FELÁLDOZOTT VÉRÉNEK AZ ELŐKÉPE VOLT.

Mikor Egyiptomból Mózes kivezette az Izraelitákat, megint hitetlenekké váltak, és morogtak ellenem. Csak amikor bűnbánatot tartottak, engedtem meg, hogy Mózes - a bűnbocsánat jeleként meghintse őket az állatok vérével.

Viszont amikor beteljesedett rá az idő, Magam jöttem és SZENT VÉREMET ODAADTAM MINDNYÁJATOKÉRT VÉREM MINDENKIÉRT KIÖMLÖTT, AKI ELFOGADJA EVANGÉLIUMOMAT. Mindannyian bűnbocsánatban részesülnek.

De nemcsak hogy bűnbocsánat, hanem minden bűntől szabad lesz az, aki feltekint rám, és hisz VÉREM EREJÉBEN. - Már nem vétkeztek önkéntelenül mert Szentlelkem figyelmeztet és abban a pillanatban megőriz, amint vétkezni akartok.

EZT AZ IGÉRETET SOKAN NEM AKARJÁK ELHINNI, AKIK MAGUKAT KERESZTÉNYNEK VALLJÁK. Pedig ha egy Istengyermek követi a Szentlélek hangját, akkor már nem tud vétkezni. AZ, AKI BENNEM MARAD - NEM VÉTKEZIK MÁR./1.Ján.lev.3,6/ EZT SZENTLELKEM VISZI VÉGBE!

GYERMEKEIM - MI A SZENTLÉLEK? Tudjátok?

A SZENTLÉLEK ÉN MAGAM VAGYOK, ÉN, JÉZUS KRISZTUS - bennetek és köztetek!

Már nem lesztek meghintve az állatok vérével, vérem sem szolgál egyedül a bűnbocsánatra -
HANEM AZ ÉN VÉREM FOLYIK BENNETEK!

DE - AZ ÉN VÉREM TÖKÉLETES BENNETEK!
AZ ÉN VÉREM TISZTA BENNETEK!
AZ ÉN VÉREM SZENT BENNETEK!
AZ ÉN VÉREM IGAZ BENNETEK!

Mózes azonnal Kánaán földjére vezethette volna Izrael gyermekeit - HA LETT VOLNA HITÜK.

-31-

Minden elő volt készítve számukra - és hitetlenségük volt az oka, hogy még évekig a pusztában vándoroltak.

Gyermekeim - azonnal bevonulhattok ti is a szellemi Kánaánba! MEGSZENTELŐ BÉKÉM MÁR MOST A TIETEK LEHET! - De mi gátol meg ebben? CSAK A HITETLENSÉGTEK!

Már sok világosság van a tulajdonotokban és szeretek is, gyakran jöttök kéréssel hozzám - de még nem akartok az én szellemi Kánaánomba bemenni. EZÉRT VEZETLEK A MAGATOK BELSŐ MENNYEI BIRODALMÁBA - A MAGATOK MEGSZENTELŐ BÉKÉJÉBE. EZT HOZZÁTOK VALÓ IGEN NAGY SZERETETEM TESZI.

A többieknek, akik szintén kereszténynek nevezik magukat - nincs meg ez a világosságuk, mert NEM AKARJÁK ELFOGADNI! BŰNEIKBŐL NEM AKARNAK KIEMELKEDNI. Kereszténynek nevezik magukat, de a test szerint élnek - tehát a világ szellemisége szerint. És mert a világ szellemétől nem akarnak eloldódni, azért így beszélnek: "Hamis ez a tanítás a teljes megváltottságról - amit itt hirdetnek."

Ha meghajolnának alázattal és azt mondanák: "Követem a tanítást, engedem, hogy megajándékozzon a hittel, hogy megnyilvánulhasson rajtam - Istentől van-e." - De ezt nem teszik! - Mégis, hol az ő Istenük? - Én vagyok az - az eleven Isten, aki Ábrahámnak és a prófétáknak az Istene volt? Én vagyok az Istenük, az eleven Krisztus - aki apostolaimat betöltöttem szellemi adományokkal? - Én vagyok Uruk és Istenük, aki még ma is angyalait küldi hozzájuk? Nem - én nem vagyok az övüké - mert hiányzik belőlük az alázat.

Csak az alázatosokat ajándékozom meg kegyelemmel, hogy felismerjék ANGYALAIM VEZETIK ÁT

-32-

A NEHÉZSÉGEKEN ÉS TOVÁBBRA IS VEZETIK A BETELJESEDÉSRE VEZETŐ ÚTON.

Még az eleven Isten van-e náluk, akinek hangjától megrendült a föld amikor beszélt? - Pedig ez az Isten eljön és megmutatkozik azoknak, akik keresztényeknek nevezik magukat, és mégsem tudják elhagyni testies életüket és a világ szellemiségét.

Ezek a névszerinti keresztények majd azt kérdezik tőletek: "Hol van manapság az az eleven Isten akiről beszéltek? Hol van? - Ők nem tudják, mert ahol nincs szeretet ott világosság sincs.

Ezek a szellemi vakok majd gúnyolódva kérdezik: "Hová tették az én Megváltómat?! Nem találom már!" - Ők "is" keresztények, akik nem tartják meg parancsolataimat.

Akik engem egész szívükkel szeretnek, azokat Szentlelkem segíti, hogy parancsaimat meg tudják tartani. - De amazoknak nincs tulajdonukban a Szentlélek, mert nem élnek világosságban és nem ügyelnek parancsaimra. Aki a parancsolatokat nem tartja meg, annak elnyomorodik a hite, mert szívébe nem hatolhat be az isteni élet áramlata. Hitben és cselekvő szeretetben csak az lesz erős, aki a parancsolatokat megtartja, és akkor ismeri a Szentlélek erejét, tudja, hogy megőrzöm, mert ez egyedül a szentlélekben van meg.

Csak ezért nem ismernek már engem - az eleven Istent. - Beszélnek békéről, de szívükben titokban félelem és ijedelem van. - Ti meg gyermekeim, végezzétek hűségesen munkátokat, és váljék tudatossá, nem kell megijednetek sem félnetek - MERT SZENTLELKEM ÁLDÁST ÖRÖMET ÉS ERŐT ÖNT SZÍVETEKBE.

Kapcsolatban vagytok velem és ti felismertétek hogy eleven, feltámadt Jézus Krisztustok vagyok

-33-

- eleven Istenetek - aki most is elküldi angyalait - aki beszélget gyermekeivel - és aki a csapások alatt megőrzi gyermekeit! ÉN A TI ELEVEN ISTENETEK VAGYOK! -

Igen - mennyi szenvedésnek kell még jönni az emberiség fölé AMÍG ENGEM JÉZUS KRISZTUST ÖNMAGUKBAN KERESNEK ÉS MEGTALÁLNAK. - Habár keresztényeknek nevezik magukat - mégsem tudják, HOGY ÉN JÉZUS KRISZTUS - MAGAM VAGYOK A SZENTLÉLEK.

Az ú.n. keresztények szorgoskodnak a világi tudományok körül - de Szentlelkem után nem kérdeznek. Szívük tele van rejtett ijedelemmel és félelemmel. Nincs benső békéjük. Magánosság és melankólia nyomasztja őket: arcukra nincs ráírva az én békém.

Szeretett gyermekeim - legyen bennetek tudatos, hogy TESTEMNEK TAGJAI VAGYTOK ÉS AKKOR MEGNYÍLVÁNUL RAJTATOK - HOGY SZERETETBEN ÉLTEK. És minden az életmódon múlik! Maradjatok meg bennem, és viselkedéstek is igaz lesz. Embertársaitok megérzik hogy békémet és szeretetemet sugározzátok.

De a szociális berendezések ellenére a keresztények többségének hideg és szeretet-nélküli szíve van. Ezért szenved az egész emberiség.

Egykor így jövendöltem: "Túlsúlyba kerül az igazságtalanság és sokakban elhidegül a szeretet" /Mát,24,12/ És most ebben az időben éltek. A sátán a világ javait és élvezeteit minden mennyiségben adja. De csak mulandó dolgokat ad és akiket ezzel megfog, azokat lehúzza a halál birodalmába. És nem boldogok, akik csábításainak engednek. Nem is lehetnek azok, mert nem hordják magukban az én békémet és isteni életem áramlata sem tölti be őket.

De ti gyermekeim folyton átélitek magatokon,

-34-

HOGY SEGÍTEK, TANÍTALAK ÉS AZ IDŐ SÖTÉTSÉGÉBEN VILÁGOSSÁGOT ADOK. Átsegítelek a fájdalmakon és szenvedéseken, csillapítom vágyaitokat, szeretetéhségteket, mert bennetek van szeretetem.

Szeretettel vonok magamhoz minden gyermeket - és a bajokat is irgalmas szeretetből engedem meg - mert általuk el szeretném érni, hogy a gyermek buzgóbban keressen és segítséget kérjen tőlem. Ilyenkor szerető bizalommal néztek föl rám - és a gonosznak abban a pillanatban távozni kell - elenged és visszavonul. Atyai szeretetemet ezekben az órákban különösen bensőségesen élitek át, mert TUDJÁTOK, HOGY SZENT VÉREM FOLYIK BENNETEK. ÁLTALA LE VAGYTOK PECSÉTELVE ÉS OLTALMAT KAPTOK!

Sokat el kell tűrnötök az eljövendő nehéz időben. DE ÉN VELETEK VAGYOK - ÉS ÉN NEM HAGYLAK EL! Megadom rá az erőt, hogy szilárdan kitartsatok és megmaradjatok. - Angyalaimat küldöm akik továbbra is egyesítenek és összetartanak, hogy egyetértők legyetek, EGYETÉRTŐK A SZERETETBEN.

Megáldom összejöveteleteket. De mielőtt elkezdenétek az áhitat óráját VEGYÉTEK ELŐSZÖR SZELLEMBEN MAGATOKHOZ AZ ÉTELT - ahogyan azt tanítványaimmal tartottam. Először egyétek a kenyeret. Azaz: mielőtt elkezdődne a beszéd, gondoljatok arra, hogy én mint Jézus - hogyan éltem a földön. Utána vegyétek magatokhoz a bort. Azaz: legyetek mindenkor a bizonyosságban, hogy az értetek kiömlött vérem által tiszták és tökéletesek vagytok! És így tegyetek ahányszor öszzejöttök az én Nevemben.

De arra gondoljatok, az áldást nem a külső cselekvések hordozzák magukban, csak azt szolgálják, a résztvevők hamarabb készek engem magukba fogadni. TI VEZETÉSEM ÉS OKTATÁSOM ÁLTAL MÁR ANYNYIRA MEGÉRLELŐDTETEK, hogy ÚRVACSORÁMAT SZELLEMBEN

-35-

TARTHATJÁTOK VELEM. És szentlelkem hatást gyakorol minden egyes gyermekben a kicsi testvéri közösségben éppúgy, mint a nagy összejöveteleken.

Igen - szeressetek engem Jézustokat és ezzel szerezzétek meg áldásomat. És áldásom által tudatos lesz bennetek mennyire fontos, hogy testemnek tagjai vagytok.

Gyermekeim serege mindig kicsi. Földi életem alatt is csak az apostolok és egy kis sereg követő volt velem. Ma is kicsi a sereg aki szeret, a szívében hordoz és aki elhiszi és megérti, választok magamnak gyermekeket akiken keresztül beszélek.

És ahogyan elküldtem apostolaimat, hogy Evangéliumomat hirdessék, mert az örömhír - úgy titeket is arra hívlak, hogy hirdessétek szavaimat. VISELKEDÉSTEK ÁLTAL KELL KINYILVÁNULNI, HOGY MELY SZELLEM GYERMEKEI VAGYTOK. Szeretetteljes viselkedéstek, türelmetek és szelidségtek által vigyétek szavaimat az emberek közé. - Amennyiben alázatosan és odaadóan szolgáltok - az én világosságomban éltek. Tiszta szívet kérjetek tőlem - és én ráadásul odaadom Szentlelkemet is.

Én vagyok az első aki feltámadtam a halálból. Nem azt mondom, hogy az első király - hanem az ELSŐ TESTVÉR A TESTVÉREK KÖZÖTT. Miért mondom, hogy testvér? - Mert te vagy a felebarátom! Aki engem elfogad az mind a legközelebbi testvér, aki feltámad.

Ti, akik szerettek, a halált sem érezni, sem izlelni nem fogjátok. MINT TESTVÉREIM - SZELLEMBEN IS AZOK VAGYTOK ÉS MÁR ITT FELTÁMADÁSI TESTEMET HORDJÁTOK. BÁR MOST MÉG REJTVE - viszont viselkedéstekkel kinyilvánul, hogy az én fiaim és leányaim vagytok.

Szellemtesteteket a bennetek lévő szeretetem alakítja ki.

-36-

És egykor kinyilvánul - ahogyan én dicsőséges, fényes szellemtestben vagyok - olyanban vannak gyermekeim is. - Nem elég ez arra, hogy örökké örvendezzetek mert megkaptátok? Nem több ez, mint minden földi kincs és világi öröm, amely csak nyomasztó és a szíveteket kínozza?

Azzal, hogy felnéztek rám, hogy magatokat szeretettel átadjátok - a tietek vagyok; és tietek örökké boldogító szeretetem is. ENGEDJETEK MUNKÁLKODNI BENNETEK! EGYESÜLJETEK VELEM TELJESEN! EKKOR RAJTATOK ÉS BENNETEK LÁTHATÓ LESZ KÉPMÁSOM.

Gyermekeim - számomra már minden nyilvánvaló, de nektek és embertársaitoknak a bennetek lévő képmásom csak lassan-lassan lesz látható.

A szavam igazság. Amikor azt mondom - a képmásaim vagytok - úgy ez minden gyermekemen kinyilvánul. De csak abban az időpontban, amikor én akarom! Erre szabad várakoznotok. És a boldog tudat, hogy Atyám bennem van - a Mennyek Országa bennem van - ez a tudat megérlel, hogy a bennetek lévő Krisztus-képemmel eggyéváljatok.

A bűnök bocsánatára Szent Véremet sok keresztény elfogadja; de a szellemi Kánaán földjére - a teljes megváltottságba - nem lépnek be. Azt gondolják a megváltás csak a túlvilágon kezdődik. Ezért meg kell állapítaniuk magukon, hogy ismételten vétkeznek.

VISZONT ÉN GYERMEKEIMNEK TELJES MEGVÁLTÁST HOZTAM. EZÉRT MÁR ITT A FÖLDÖN LÉPJETEK BE A MENNYORSZÁGTOKBA.

Gyermekeim - magamhoz ölellek - nagy szeretettel ölellek magamhoz. Minden egyes gyermekemet vezetem és megáldom az én békémmel.

Amen.
A ti Jézus-ATYÁTOK

-37-

J.H. Nr.241958.1.7.

A VILÁGÍTÉLET TÜZE ÉS ISTEN SZERETETE

Szeretett gyermekeim!

Szeretlek, kimondhatatlanul szeretlek benneteket. De szeretetemnek azt is meg kell engednie, hogy olykor terhes legyen a kereszt. De el ne felejtsétek soha - minél jobban nyomja vállatokat - annál közelebb vagyok hozzátok.

De legmélyebb szomorúságtokban felismerhettek - és amikor felismertetek - akkor láthattok is. Erre szomorúságtok boldogságra változik. A gyermek, aki teljesen kiszolgáltatta magát nekem - mindenről elfeledkezik ami külső, csak engem lát és érzékel. A gyermek, aki mindenek fölött szeret, teljesen egyesül velem - ezáltal megszabadul a világtól és az emberektől. ÉS GYERMEKEIM - HA TUDATOSSÁ VÁLIK BENNETEK, HOGY ENGEM SZÍVETEKBEN HORDOZTOK, - EGY TELJESEN MÁS VISZONY ALAKUL KI KÖZTETEK ÉS A VILÁG, MEG KÖZTETEK ÉS EMBERTÁRSATOK KÖZÖTT: Már nem nehezteltek ha szeretetlenséget észleltek vagy ha sokan nem értenek meg.

ÖRÜLJETEK ENNEK - MERT ENGEM VETTETEK BIRTOKBA!

A bennetek lévő szeretetemmel minden dolgon átláttok - hogy az mi és hogyan érkezik. Vidám lesz a szívetek mert áttekintitek a dolgokat és az én erőmmel eltakarítjátok a még előttetek tornyosuló bánat és gond hegyeit. Áttekintéstek lesz, mert szeretetemmel a bölcseségemet is megkapjátok!

Viszont A KERESZTHORDOZÁSBA BELE KELL EGYEZNETEK, HOGY MEGSZABADULJATOK MINDEN KÖTÖTTSÉGTEKTŐL. Ismerjétek fel: ha csak szép és kényelmes lenne minden körülöttetek - szellemben tunyává lennétek

-38-

és lassan-lassan a sötétség a szellemi halálba buknátok. De így lelketek fellazul, megszabadul a mulandó dolgoktól - és gyorsabban egyesülhet a maga szellemi-szikrájával.

És ha ezt a lélek elérte AKKOR ÉN, A TI JÉZUSTOK EZEN A SZELLEMEN KERSZTÜL MUNKÁLKODOM. Felismerhetitek HOGY BENNETEK MINDENT ÉN CSINÁLOK - HOGY SZELLEMEM A TI SZELLEMETEKBEN DOLGOZIK.

Ezért kell gyermekeim ebben a földi életben megtanulnotok a lemondást és önlegyőzést. Fel kell ismernetek, a szellemi növekedéshez egyformán szükség van az esőre és napsütésre. A napos idő a pihenés. Az esős időben növekszik a jó, meg a rossz is. De az aratás idején elválik egymástól a búza és a gyom - az igaz és a hamis.

Azt is tudjátok, hogy milyen időben éltek. TUDJÁTOK, HOGY ÚJRA ELJÖVÖK ÉS MI ELŐZI MEG EZT. Ezt nem szabad úgy elképzelni, mintha hirtelen csak ott lennék. Nem - isteni befolyásom alatt lassan kifejlődik az új korszak. Még vannak előttetek évek /ez 1958-ban volt!/. Meg kell várnom, gyermekeim szellemben hogyan fejlődnek és hogyan döntenek. És mert az utolsó gyermeket is haza akarom vinni, azért SZEMÉLYES ÚJRAJÖVETELEMNEK még nincs itt az ideje. De gyorsan közeledik.

Mindenütt tévedéseket láttok. Az emberek már nem tudják hova tartoznak. Főképpen hit dolgában hiányzik a világosság. És akiket eddig keresztényeknek neveztek, erős kísértésbe jutnak, hogy alvásukból még ők is felébredjenek. Ellenőrzik a békét, miről sokan állítják, hogy birtokukban van - hogy valóban béke e?

Közületek is minden egyes szíve állapotára vonatkozóan kap kivizsgálást, hogy milyen viszony ban van velem. Ez a fájdalom útja lesz. És csak

-39-

az én irgalmas szeretetemmel és szelid szívvel tudtok helytállni. Mert az egyik házban szívesen fogadnak - a másikból kidobnak. Azt kiáltják nektek: "Itt a Krisztus!" - "Rajtam keresztül az Atya beszél!" -De nektek fel kell ismernetek, hogy nem én vagyok - mert az ilyen emberek és az őket uralom alatt tartó szellemek - nem teremnek jó gyümölcsöt!

Nagy össze-visszaság lesz a hitéletben. Az emberek hajlamosak lesznek mindent elvetni maguktól. Ilyen idők vannak közeledőben!

Szeretett gyermekeim - most a tietek vagyok és ezen a gyermeken keresztül én beszélek hozzátok. De eljön az idő amikor ez már nem lehetséges, mert már nem gyűlhettek össze. Azért készítelek föl benneteket, hogy betérhessek minden gyermekem szívébe és közölhessem magamat!

TEHÁT NE FÉLJETEK! NE AGGÓDJATOK! ERŐM, VIGASZOM ÉS VILÁGOSSÁGOM A TIETEK! Benneteket tanunak, szolgának és szolgálóleánynak akarlak. LEGYETEK IRGALMASOK ÉS SZELIDEK MINDEN EMBERHEZ! A kreatúrák is szeretetet kapjanak tőletek.

Már ma olyan alkalmakat küldök, hogy szeretetet ajándékozhassatok. Ha szívetek nyitott, észreveszitek embertársaitok gondját, ahogyan maguknak és másoknak aggodalmat, keserűséget, gyűlöletet, irigységet, bajokat és igazságtalan- ságokat készítenek. A legtöbb ember csak az anyagiakkal foglalkozik. Csupa önzésből a szellemi világosságot nem látják meg. Ezért kell a földön ezt a szenvedést megengednem. Ezek termések - amelyeket az emberek szeretetlenségükkel készítettek maguknak. Tetteiknek a kihatása.

ÉS EZ ÚGY VÉGZŐDIK, HOGY MINDEN LÁNGBA BORUL! AZ EMBEREK MAJD NEM TUDJÁK MÁR, HOGY HOVA MENEKÜLJENEK. Nem csak nálatok, - nem -, az egész világon. /2.Pét.lev.3,10;/

-40-

Ahogy Noé idejében is az emberek okozták a vízözönt - mert megfúrták a földet - ugyanúgy ma is az emberek hozzák maguk fölé az ítéletet. És én megengedem. - Az ember azt aratja amit vetett.

Minden ember szívében van jó és rossz. De gyermekeim szívébe kerüljön túlsúlyba a jó. Csak a jót akarjátok! A Mennyek Országát magatokhoz ragadni annyit jelent - hogy fegyelmezitek gondolataitokat! A gondolatokat erőszakkal szelídítsétek meg és már kora reggel irányítsátok rám. Még vannak közöttetek is akik reggelente megkérdezik: "Érdemes felkelnem? Bosszankodásban, rosszindulatban mit hoz megint a mai nap?" Nézzétek gyermekeim - ilyesmi ne legyen! Amikor ilyen gondolattal ébredtek, tegyetek erőszakot magatokon és szelídítsétek meg a rátok törő negatív gondolatokat. Ezt megteszitek, ha kikapcsoljátok a negatívumot és helyette bekapcsoljátok az én isteni szeretetemet, azaz IMÁDTOK ÉS MAGASZTALTOK. Így beszéltek: "Atyám, ma olyan nap van, amelyen megint jót tehetek felebarátommal. Ismét kaptam egy napot, amelyen általam irgalmas szeretetet ajándékozol majd valakinek!" - Mert mindig a beállítottságon múlik! Ne figyeljetek a rosszra. Engedjétek kirügyezni a jót, ami tőlem érkezik! Váltsátok cselekedetre az áldozatkész, alázatos szeretetet. Ha folyton, folyton nem ellenőrzitek gondola- taitokat, semmire sem mentek - nem tudtok áttörni. Tanuljátok meg, hogy felismerjétek - mi igaz - és mi hazug és tévedés! Ha ezt az ismeretet megszereztétek, én is tovább tudlak vezetni az úton.

Minél jobban átadjátok magatokat nekem, annál kevesebb lesz a küzdelmetek - mert bennetek lesz világosságom és a világosság vidámmá tesz; megadja az igazi békét.

Aki világosságomban él, az átlátja a dolgokat. Azt is tudja, hogy az én JÉZUS-SZERETETEM, AZ

-41-

ÉN ATYA IRÁNTI SZERETETEM KÉSZÍT ELŐ MINDENT. A magukat szeretettel átadó emberek szívében engedi kirügyezni a jót.

Az új birodalmat - az új eget és földet gyermekeimmel építem föl. Örüljetek, hogy erre meghívást kaptatok - amennyiben bennetek már most áttörésre jut a jó, szívetek már most megszabadul a világ bilincseitől.

Nézzétek - a gonoszság munkálkodik! Kiküld sok hamis prófétát és sok jámbor vásári kikiáltót felhasznál, hogy visszaéljenek Nevemmel. De nektek világosság van szívetekben amivel a szellemeket kivizsgálhatjátok. TI - ÉNFELÉM AZ IGAZSÁG FELÉ FORDULTOK - ÉS ÍGY NEM ESTEK BELE A TÉVTANÍTÁSOK CSAPDÁIBA!

És amikor elérkezik az ítélet ideje - ez a nehéz idő, amelyet nem tudok elfordítani felőletek, mert az ember szabadakarattal rendelkezik - szívetekben vígasztalásul szolgáljon, hogy CSAK KEVÉS AZ IGAZÁN NEHÉZ NAP - ÉS EZEKET IS LERÖVIDÍTEM MÉG. Utána gyermekeimmel elkezdem az ujraépítést. Ők azok akiket meghívtam és megőriztem. Ők a gyermekeim, akik szeretettel átadták magukat nekem.

AZ ÚJ FÖLD új birodalmában megint az én rendem szerint élnek az emberek. És ahogyan ma a világ örömein keresztül látszólag győz az emberekben a gonoszság, a gyűlölet, az önzés, az irigység - utána éppígy győz majd gyermekeim jótettein keresztül a szeretet és az öröm. Nem csodálatos cél ez - amit szemetek elé állítok?

Tehát vegyétek komolyan a dolgot gyermekeim! TI MEGTEREMTHETITEK VELEM AZ ÚJ FÖLDET! TEHÁT TUDJÁTOK, HOGY GYŐZ A JÓ, ÉS GYERMEKEIMNEK ÖRÖMMEL ÉS BOLDOGSÁGGAL TELI PARADICSOMOT TEREMTEK.

-42-

És miből áll ez az új élet? Ez a bennetek lévő szellemi élet lesz! Az én szeretetem bennetek! Mert azzal, hogy ti megtisztultatok, én dolgozhatok rajtatok keresztül, rátok bízhatom szellemi adományaimat, amit ti majd hálás szeretettel és alázattal használtok.

Megkapjátok tőlem a szellemben való látást is. Kedves túlvilági szeretteiteket láthatjátok és beszélhettek is velük. ÉS HA HOZZÁM, JÉZUSTOKHOZ JEGYESI SZERETETTEL VAGYTOK - AKKOR MINDENKOR LÁTTOK ÉS KÖZTETEK LESZEK.

Azért szeretteim - ne féljetek az ítélettől! A végidő utolsó fázisában pár nap alatt mindennek vége lesz. És ha engem szerettek képesek lesztek a kitartásra!

Már ma örüljetek, hogy ennyi világosságot adok minderről. Tudjátok, hogy mi vár rátok amikor itt lesznek a döntő napok. Azért figyelmeztetlek, de egyúttal bátorítalak is: Tartsatok ki a bajokban! Gyakoroljátok a segítő szeretetet! Ne múljon el egy nap se, hogy ne tegyetek valami jót. Egy jó szó, egy szeretetteljes tekintet, egy bensőséges kézszorítás legyen mindig bennetek, amivel embertársatok felé fordultok. Beszéljetek rólam és szeretetemről.

Én vagyok a szeretet bennetek. Ennek adjatok teret szívetekben. Akkor a munka is könnyebb, és már nem lesztek olyan terheltek. A kereszt már nem nyomja annyira vállatokat, mert a rámirányított gondolat miatt már más lesz a felfogástok. De addig ki kell tartanotok, amíg meg nem tanultátok, hogy elnézzetek a világ feje fölött. Amíg tisztába nem jöttök vele, mi is az, hogy a világ szellemisége. Amíg rá nem jöttök, hogy a világban nem rejlik semmi jó és ne hagyatkozzatok emberekre még a legkedvesebbekre és a legjobbakra sem.

-43-

Szabaddá kell válnotok! És amikor bensőtökben nem akartok szabaddá válni - akkor pont a legkedvesebb kínoz majd meg. Azért ismerjétek fel szeretetemet magatokban!

EGYEDÜL ÉN VAGYOK AZ ATYÁTOK - A TI JÉZUSTOK! - Egyedül én akarok a ti legkedvesebbtek lenni, és maradni. AKI SZÍVÉBEN NEM ENGEM HORDOZ, AZ MAGA KÉSZÍT SZENVEDÉST MAGÁNAK, - ÉS ADDIG SZENVED, AMÍG MEG NEM TALÁLTA A VILÁGOSSÁGHOZ VEZETŐ UTAT.

Aki engem szeret, az gyermekeim - az ISTENGYERMEKSÉG SZABADSÁGÁBAN ÉL, és igaz szeretettel ölel át mindent. Ez a szabaddá vált szeretet állapota; szabad saját énjétől - a saját akaratától - a saját kívánságaitól - a saját vágyaitól. EZ AZ IGAZI SZERETET, AMELY ELAJÁNDÉKOZZA MAGÁT; SZERETET, AMELY A MAGA ELAJÁNDÉKOZÁSÁBAN LELI BOLDOGSÁGÁT ÉS ÜDVÖSSÉGÉT. Ennyire jussatok! Ekkor már nincs bennetek semmi gonosz. Akkor már egyedül én, a JÓ vagyok bennetek!

Mindig gondoljatok rá, hogy én szeretlek benneteket! És az én életemet adom nektek - az öröm, és az erő életét! - Nektek adom békémet és szeretetemet! - Türelmet és szelídséget adok! Megsegítelek hogy útjaimat járjátok, és végbe tudjátok vinni akaratomat!

Ne lökjétek tehát vissza a veletek érintkezésbe kerülő dolgokat és embereket! Öleljétek át őket az én szeretetemmel és fogadjatok be mindent szívetekbe! - Ne kérdezzétek: "Megéri ez az ember, hogy segítsek rajta?" - hanem a bennetek lévő szeretetemet kövessétek. SZENTLELKEM MAJD MEGADJA A SEGÍTSÉGHEZ SZÜKSÉGES BÖLCSESSÉGET ÉS ÖRÖMET!

Tehát ne féljetek, mert már tudjátok hogy milyenek lesznek az utak. Hordjátok a nektek adott keresztet és köszönjétek meg a nektek adott szenvedést.

-44-

Tűrjétek el ha fájdalom ér, ha gyöngének érzitek magatokat - ilyenkor vagyok a legközelebb hozzátok. Csodálatosan kivezetlek mindebből és mindent megadok, ami az üdvösséget szolgálja. Szeressetek - ahogyan én szeretek! Folyton kapcsolódjatok hozzám és mást ne engedjetek be szívetekbe!

Gyermekeim - minden út amit veletek járok, ugyanazt a célt szolgálja - a tökéletesedést - és hogy eggyé váljatok velem, ATYÁTOKKAL.

Én itt vagyok mindenki számára - ti is legyetek itt mindenkiért. Igazi szeretet csak az, amelyik fel tudja áldozni magát; amelyik meg tud alázkodni. Megerősítek és megvígasztalok mindenkit, akit imátokban elém hoztok. Kezemet nem vonom el - de az időpontot át kell engednetek nekem. Egyedül én tudom, mikor lehet elvenni valakinek a szenvedését. - Hiszen tudjátok - LELKETEKNEK ÁT KELL SZELLEMÜLNIE - LELKETEKET BE AKAROM VINNI AZ ÉN DICSŐSÉGEMBE!
Vegyetek most új erőt, új békét és új bátorságot tőlem

JÉZUS-ATYÁTOKTÓL

Amen.

J.H. Nr.251956.2.1.

ITÉLET ÉS SZERETET

Béke legyen veletek, kedves gyermekeim!

Megáldom gyenge szíveteket. Gyengeségtekben tekintsetek fel rám és megajándékozlak ERŐMMEL!

Meghallgatom imátokat, leveszem rólatok a gondot és aggodalmat. Tartsatok ki hűségesen mellettem. Ismerjétek fel az áldást, amit a bajok hoznak: ilyenkor szívetek buzgóbban keres, és én a magam békéjével és boldogságával belefolyhatok a gyermekembe. Mert atyai szívem vágyódik utánatok.

Váljon ma bizonyossággá bennetek, hogy magam

-45-

viszlek vissza hazátokba. Angyalaim kísérnek az úton, de magam vigasztallak és oktatlak a szenvedésekben. Tehát ne legyetek elkeseredettek! Szeressetek engem és az öröm - az én örömem, azonnal megjelenik. A szerető, áldást mondó és hálás szívnek mindig öröme van. MERT EGY SZERETŐ SZÍV ELŐTT KINYILVÁNULNAK AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS FELISMERI VEZETÉSEMET.

Bár a szabadakarat próbája miatt megengedem hogy csapás érjen. Gondoljatok arra, hogy az anyag a gonosz lakása amelyben üzelmeit végzi. Tehát nem én hozom rátok a bajt! Én nem kínozlak benneteket gyermekeim! Szenvedek, amikor ti szenvedtek. A gonosz és démonai gyötörnek. És ha még egyéb isten és bálvány is van magatokban akikat imádtok -azok gyötörnek és zavarnak össze.

Én szerető Atyátok vagyok - én az irgalmas JÉZUS vagyok. - Szenvedéseitekben ezt SOHA el ne felejtsétek! -A börtönt, amiben vagytok- én nyitottam meg! Gyertek ki onnan! - Kereszthalálom és feltámadásom által SZABADOK VAGYTOK!

SZILÁRD HITTEL ÉS SZERETŐ HITTEL FORDÍTSÁTOK FELÉM SZÍVETEKET!
Tanuljatok szelídséget és türelmet, és ismerjétek fel az "Isten gyermekeinek" a szabadságát. Tanuljatok gyermekeim, hogy világosságomba léphessetek és beboríthassalak irgalmammal! ÉN MEGVÁLTOTTALAK! VÁLJÉK TUDATOSSÁ, HOGY NEM KELL MEGMARADNOTOK A BŰNBEN!

Amikor a gonosz kínozza testeteket - jöjjetek hozzám! És a fájdalmat majd nem érzitek annyira, mint a világi emberek akik semmit nem akarnak tudni rólam.

Ismételten kiáltok felétek: JÖJJETEK HOZZÁM! Ha hozzám föltekintetek vidámak lehettek! Megszabadultok a félelemtől és rettegéstől - és az elkövetkezendő ítélettől is!

-46-

Az ítélet idejéről csak azért beszélek, hogy felkészítselek rá, és tudjátok kihez kell tartoznotok. MERT GYERMEKEIM - TI MÁR MA, DE MÉGINKÁBB AZ ELJÖVENDŐ ÍTÉLET IDEJÉN AZ ÉN VILÁGOSSÁGOM HORDOZÓI VAGYTOK!

A földön sok egyháznak van hatalma. De valamenynyinek együtt sincs annyi hatalma, mint volt az ŐSEGYHÁZNAK. Apostolaimnak - akik a házakban összegyűlteknek szolgáltak - sokkal több hatalom adatott. - Miért? - Mert felismertek engem, szerettek és örömmel fogadták a bajokat. Így beszéltek: "Jézusomért tudok szenvedni; Ő életét adta értem, ő, aki minden bűn nélkül való volt!" - Látjátok gyermekeim, ehhez az őskereszténységhez kell felnőnötök. AZ ÉN ERŐMMEL AKARLAK BETÖLTENI BENNETEKET. Azért vezetlek egymáshoz, hogy szeretettel összetartsatok és engem felismerjetek magatokban!

VELEM DOLGOZHATTOK A SZELLEMI BIRODALMAM ÉPÍTÉSÉN - AMELY MOST LESZ MAJD NYILVÁNVALÓVÁ. Azért mondom, hogy őrködjetek és imádkozzatok!

Sok hamis próféta jár körbe - olyanok is, akik már nem tekintenek föl hozzám szenvedéseikben. Akik a maguk énjének hódolva gőgössé válnak és tévtanítást terjesztenek. Figyeljetek rájuk, hogy mit beszélnek - és tanuljatok különbséget tenni.

ÉN, JÉZUS KRISZTUS vagyok az egyedüli ISTEN. Más istenek nincsenek mellettem. ÉN, JÉZUS KRISZTUS - mint igazi ember és mint igazi Isten jöttem le a földre. HOZZÁM HASONLÓ NINCS SENKI! Nincs más ERŐ CSAK AZ EGYETLEN ERŐ, AMI ÉN VAGYOK!

JÉZUS KRISZTUS

Az emberek soha nem váltják meg önmagukat! Ezt senki sem képes megtenni! Mégha egyesek be

-47-

is lépzelik maguknak. Egyesek majd megkérdezik, tőletek: "Hol a ti Istenetek?" A másik ezt mondja: "Van valami, ami nagyobb mint a ti Istenetek!" Ezzel a tudományra gondol amely behatol a természet titkaiba és az atomerőt kutatja. Azt mondom nektek: ÚGY JÁTSZANAK VELE MINT A KISGYERMEKEK. És ha KEZEIMET NEM TARTANÁM A FÖLD FÖLÉ - MÁR RÉGEN SZÉTMORZSOLÓDOTT VOLNA!

Azt képzelik a gőgös emberek, hogy van a kezük között valami, ami ISTENETEK fölött áll, és efölött ők uralkodnak. Tőletek emberektől ezzel akarják elvenni a belém vetett hiteteket. DE GYERMEKEIM - EZ NEM ÍGY VAN!

A MINDENHATÓ ISTEN ÉN
VAGYOK

És azoknak akik nem hisznek bennem, még mint igazságos Istent is meg KELL ISMERNIÖK! Viszont akik hisznek bennem, úgy ismerhetnek meg, mint szerető atyát, aki tele van jósággal és bölcseséggel.

Azért hát ne csináljatok gondot magatoknak gyermekeim! És ha jobbról-balról sokan el is buknak mellőletek - én megőrzöm gyermekeimet! És ha mint hegy úgy emelkedik az istentelenek holtteste - gyermekeimet megőrzöm!

Valóban - mondom nektek - akiknek szerető és békülékeny a szíve, akik alázatosak - akik jót tesznek - azok bennem és általam megőrzést kapnak. Ezért örüljön szívetek! Legyen ez új ösztönzés, hogy részt vehettek az új föld felépítésében - ahol a vezetőszerepet a jó kapja - ahol nem lesznek betegségek - ahol nincs fájdalom, és ahol én, Atyátok a gyermekeim között élek, megáldom és örömmel töltöm be őket. ELÉRKEZIK EZ AZ IDŐ - ÉS MÁR KÖZEL VAN!

-48-

De előtte fölemelem kezemet. A föld megremeg. Körülöttetek törmelék hullik, szakadék nyílik de nemcsak a ti országtokban - nem - az egész világon és minden ember megtapasztalja.

Magam adom meg kérdésükre a választ: "Hol az Istenetek?" Hatalmas választ adok nekik. De gyermekeimet megőrzöm.

És újból megemelem kezeimet - és lásd, jönnek a járványok! -

Nehéz járványok, nehéz betegségek, nehéz csapások. Az orvosok tehetetlenek mellette - mert vége a tudományuknak. Lehelletem érintésétől az emberek a földre esnek. Már nem jutnak el odáig, hogy idő előtt elpusztítsák a földet.

MERT ÉN A MINDENHATÓ ISTEN
VAGYOK!

És amikor - gyermekeim, - titeket is belerántanak ezekbe a csapásokba, akkor emlékezzetek szavaimra, hogy LELKETEKET MEGŐRZÖM - ÉS A SÁTÁN TULAJDONA A TEST, AKI BENNETEKET KÍNOZ. De én KEZEIMET FÖLÉTEK TARTOM, és ha MEGMARADTOK HÜSÉGES SZERETETBEN HOZZÁM, a szenvedésnek csak kicsi részét viselitek.

ÉS HARMADSZOR IS FELEMELEM KEZEIMET és újra MEGROSTÁLOM a Föld népeit. - Ekkor érek el odáig, hogy a földön kicsírázhat a jó.

A hozzám hűségesek arcáról letörlöm a könnyeket, - a kedvesekéről, akik félelem és rettegés nélkül hirdették szavaimat a nehéz időkben, és a legkisebbtől a legnagyobbig irgalmas szeretetben kitartottak a helyükön. Ezek a megőrzöttek.

Egy tökéletes birodalmat építek. Az új földön egy Paradicsomot. Nem vennétek-e szívesen magatokra mindezért a szenvedést és a csapásokat?

-49-

AZ ÍTÉLETET NEM TARTHATOM VISSZA - mert enélkül az emberek idő előtt elpusztítanák a földet! De előtte beszélek - és a gonosz munkálkodásnak megállást parancsolok. KÖZBELÉPEK ítéleteimmel - és a LEJÁRAT IDEJÉT MAGAM ÁLLAPÍTOM MEG!

Gyermekeim, ti örüljetek az új korszaknak, amely hamarosan bekövetkezik! Hamar vége lesz mindennek ami nehéz. IGEN, ÖRVENDJETEK, MERT MINDENT ÚJJÁ TESZEK!

A föld átalakulását a nehéz földrengések, a betegségek, a járványok, és azok az emberek hozzák létre, akiknek vér van a ruhájukon és vérrel van tele a csizmájuk - mert hiányzik belőlük az irgalmas szeretet.

Hozzátok most azért beszélek, hogy tudjatok mindenről és szilárdan megálljatok az erőben, amit kaptatok. Bátorságot adok a kitartáshoz és ERŐT az önmegtagadáshoz! De engem, Jézustokat, meg ne tagadjatok!

Folyton a kiáltást ismétlem: "Ébredjetek fel - és imádkozzatok!"

Nehogy azt mondjátok: "Ez a váratlan dolog meglepett - hol van Istenünk és Atyánk!" Mondom azért is, hogy mellettem maradjatok, nehogy elgyöngüljetek, hanem AZ ÉN ERŐMMEL SZÍVETEKET MEGERŐSÍTSÉTEK! A nehéz idő hamar rátok tör, azért forgassátok szívetekben szavaimat!

Befolyásom nemcsak a föld anyagi átalakulásában nyilvánul meg, hanem az emberek szellemi életében is. Gyermekeim között nagy lesz az öröm. AZ ÁTALAKULÁS MINDEN TERÜLETEN BEKÖVETKEZIK: Egyházaitokban, a magánéletben, a kereskedelemben és a gyárakban is. De nagy-nagy szükségek lesznek. Ezekben a szükségekben kiáltsatok hozzám és én majd válaszolok: ITT VAGYOK! ITT VAGYOK!

-50-

Válaszolok mindenkinek akik hűségesek maradtak, akik szeretettel vannak irántam. De mindenkit figyelmeztetek: Vegyétek komolyan szavaimat! Szívetek ne legyen langyos, és ne gondoljátok - van még rá időm!

A kicsi szenvedésekben, amiket most éltek át - legyetek erősek, a hitben szilárdak, és tüzesek a szeretetben: HOGY MAJD AZOK LEGYETEK AZ ELŐTTETEK ÁLLÓ IDŐBEN IS. Amiket most éltek át azok csak előfájások.

És ti már most elkeseredtek? Már most azt mondjátok: "Meddig tart még? - Miért pont én? - Jaj, mikor lesz vége?" - Ahelyett, hogy azt mondanátok: "Jó nekem, hogy szenvedhetek és megnyilvánul rajtam, ami bennem van. Így felismerem: semmi vagyok - egyáltalán semmi - MINDEN A BENNEM LÉVŐ ISTEN!

Igen - minden én vagyok bennetek. De hatást csak akkor tudok gyakorolni általatok, amikor már valóban semmik vagytok - amikor már érzitek gyengeségteket a nyomorúságtokat - én csak akkor jövök létre bennetek!

Erőm a gyengékben és elkeseredettekben hatalmas!

Amikor már nem azt mondjátok magatokról: "Ezt én csináltam - munkám által az üzletet előbbre vittem - mindezt én hoztam létre - "Ó, nem! Semmit sem csináltatok! ÉN VAGYOK MINDEN BENNETEK, - EZ AZ ÉN KEGYELMEM!

Azt se mondjátok, hogy gazdagságtokat tőlem kaptátok. Többnyire nem tőlem való, hanem a gonosz becstelenségéből és furfangjából való. Azért mondom LEGYETEK SZÍVETEKBEN TELJESEN ŐSZINTÉK! SZIGORÚAN SZÁLLJATOK SZEMBE MAGATOKKAL, AMIKOR MAGATOK FÖLÖTT ÍTÉLKEZTEK: NE SZÉPÍTSETEK MEG SEMMIT, ENGEDJÉTEK, HOGY MEGNYILVÁNULJON MINDEN. TEGYÉTEK LE A GŐGÖT, A BÜSZKESÉGET ÉS ISMERJÉTEK EL ELŐTTEM, HOGY SEMMIK VAGYTOK, HOGY A KÍGYÓ MÉG SZÍVETEKBEN VAN.

-51-

JÖJJETEK ÉS KÉRJETEK TISZTA SZÍVET TŐLEM! Úgy éljetek, hogy rajtatok keresztül munkálkodni tudjak - hogy megtudjátok: SZENTLELKEM BIRTOKÁBAN VAGYTOK!

És azt akarom, váljék tudatossá bennetek, mi az én SZENTLELKEM, A SZELLEMNEK AZ EREJE, ÉS A SZERETET HATALMA! A SZELLEM, AMELY BETEGEKET GYÓGYÍT - AMELY FELTÁMASZTJA A HALOTTAKAT ÉS ELFORDÍTJA A SZERENCSÉTLENSÉGEKET! EZ AZ ÉN SZENTLELKEM BENNETEK!

De ennyire még nem vagytok. Szívetek még langyos. Azért figyelmeztetlek - keljetek föl és gyertek haza - és megtudjátok, honnan jön az erő. MINDEN ERŐ TŐLEM - JÉZUS KRISZTUSBAN MENNYEI ATYÁTOKTÓL ÉRKEZIK!

Prófétáimon, a hűséges szolgákon és cselédlányokon, és most ezen a gyermeken keresztül is megjövendölöm a nagy békeidőt!

ELÉRKEZETT A FORDULAT IDEJE! ÖRVENDEZZETEK, MERT AZ ÉN ÖRÖMÖMBEN ÉS IRGALMAS SZERETETEMBEN MINDENT ÁTVÉSZELHETTEK!

Gyermekeim - most megáldalak! Meg akarlak szentelni. Az én szeretetemben teszlek tökéletessé! Én munkálkodom bennetek! Ezáltal még sokan haza tudnak jönni!

Engedjétek, hogy világítson a világosságtok, mert bátor szívekre van szükségem, akik hangosan megvallják Nevemet. Akik nem ismernek sem rettegést, sem félelmet. Olyan pásztorokra van szükségem, akik nem hagyják el juhaikat. Akik inkább elviselik a testi halált, mintsem lelkük tisztátalanná váljon.

A test elporlad, a világ elmúlik, de a ti lelke-

-52-

tekben az én Isteni Szellemem örökké megmarad. És minden engedelmes gyermekem jusson haza a csodála- tos világosságba - az Új Jeruzsálembe!

Ezt kívánja JÉZUS-ATYÁTOK
Amen.

J.H. Nr.1091963.1.5.

JÉZUS SZERETETE LEGYŐZI AZ ANTIKRISZTUST

Előszó: Pál 1.Kor.lev. 12.

Az én békém legyen veletek!

Gyermekeim, az elkövetkezendő időben szükségtek lesz az én békémre és örömömre. Szükségtek van a belőlem - Jézusból való erőre, mert már ebben az évben is sok mindent átéltek. Készülődik az új világkorszak. De előtte megérkeznek az ítéletek a földre. Viszont minden ember - aki engem szeret, megszabadulhat a félelemtől és a gondtól, mert az enyémeket megvédem. Én vagyok a békességtek - Én vagyok az erőtök! Használjátok föl ezeket az isteni erőket - mert bennetek vannak!

Az egész világmindenséget az én erőim, a ti Istenetek ereje tölti be. Azok a fiaim és leányaim, akik szeretnek - ezeket az erőket pozitív módon használják. Míg azok, akik lényükben és gondolataikban még messze vannak tőlem - szintén ezeket az erőket - de pusztító módon, negatív értelemben használják.

Borzalmas kihatású az erők negatív felhasználása. A sátán azt hiszi, hogy elérkezett az ideje. Azért a Világ Fejedelme esztelenné és mérgezetté teszi az emberek szívét, és arra törekszik, hogy minél több ember fölött uralkodhasson.

DE AZ EMBER A JÓ ÉS A ROSSZ KÖZÖTT ÁLL!

Van szabadsága, hogy a belőlem való erőket pozitív

-53-

módon - vagy mint a sátán szolgája, negatív módon, pusztítóan használja.

Aki szeret engem - aki engem hordoz szívében - az igénybe veheti minden isteni erőmet! - Hallottátok, a szellemi adományok milyen hatást hoznak. És én azt mondom: nem egy szellemi adomány van birtokotokban - hanem minden adomány a tietek! Az egész lényem a tiétek! SEGÍTSÉGEMMEL ELÉRHETITEK, HOGY SZAVAIMMAL MEGERŐSÍTVE, és egy FOLYAMATOS SZÍVBELI KAPCSOLAT ÁLTAL, AZ ÖSZSZES SZELLEMI ADOMÁNYOMAT HASZNÁLHATJÁTOK!

A bennetek lévő szellemi adományok a harmónia és a szeretet erői. És amikor azzal a tudattal éltek, hogy Szellemem bennetek van - szabadok vagytok minden bűntől, mert én vagyok bennetek a harmónia és én vagyok bennetek a tökéletesség.

Minél tudatosabban élitek szeretetem, harmóniáját - annál inkább megtanuljátok, hogyan bánjatok isteni erőimmel. Mert mindez tudatállapot bennetek.

És amikor elfogadjátok igéreteimet, ha hiszitek hogy a Szentlélek teljessége van bennetek - akkor megtörténhet az amit ti csodának neveztek.

De ezek nem csodák - mert ezek tettek, amelyeket a tudat hozott létre, hogy ÉN BENNETEK VAGYOK! - Ezért mondom ismételten: Adjátok át magatokat szeretettel, hogy az isteni öntudat eltelíthessen és alázattal felhasznál- hassátok a bennetek lévő erőket.

Az elkövetkező időkben szükségtek lesz ezekre az erőkre. És ha nem tanuljátok meg most, hogy hittel és szeretettel elfogadjátok tőlem ezeket az erőket, akkor az elkövetkezendő nehéz időkben nem lesztek képesek megmaradni.

Megmagyarázom: A föld most még a sátán birodal-

-54-

ma. Mint ennek a világnak a Fejedelme, hatalma van, hogy az UTOLSÓ IDŐBEN - tehát most - ZŰRZAVART KELTHESSEN: Ezt egykor már megmondtam, /Mát.5,24/ És ígéreteim teljesülnek.

És az egyikből fejlődik a másik. Ne is csodálkozzatok, ha támadás ér benneteket. A sátán azokat az embereket használja eszköznek, akik nem fogadnak el engem, és a pokoli szellemiség befolyása alatt erőszakos cselekményeket követnek el. Hazugsággal és rosszakarattal közelednek felétek és ez még csak a kezdet!

És aki most nem tanulja meg, hogy erőmet használja, az alulmarad a démoni szellemekkel szemben. És azok még az utolsót - a belém vetett hitet is elveszik tőle.

De előrelátó voltam. Lerövidítem a végső időszakot, különben egy ember sem üdvözülne.

Leírhatatlan, hogy a sátáni, pokoli erők hogyan garázdálkodnak az emberekben - legyenek egyesek vagy közösségek akik átadták magukat nekik. A SÁTÁN MINDEN NÉPBEN BOMLÁST ÉS ROMLÁST HOZ LÉTRE: MAGÁT A KORMÁNYT SÁTÁNI SZELLEMISÉG ÜLI MEG. ÉS ÉN MEGENGEDEM. AZT AKAROM, HOGY EGY IDEIG KORMÁNYOZZANAK - MERT FEL KELL RÁZNI A KÖZÖMBÖS EMBERISÉGET.

Az államok erkölcsi és vallási alapjainak rendjét a sátáni emberek káosszá változtatják. Nincsenek tekintettel a teremtett kreatúrákra sem. Szenvednek az emberek kegyetlen kísérletei miatt - mert erre használják őket. Szenvednek és sóhajtoznak - és én a Teremtőjük hallom fájdalmas kiáltásukat. A tudomány fedőneve alatt a sátán az általa befolyásolt embereket állatkínzásra használja.

A sátán szelleme által vezetett emberek olyan

-55-

kísérleteket visznek vége, amelyek pusztító hatású természeti katasztrófákhoz, járványokhoz, és betegségekhez vezetnek. A föld megrendül kilép a rendjéből és minden ember - ti is - szenved tőle. A föld erőteljes mozgásban és nyugtalanságban van. Emiatt sok embert nyugtalanítja a jövő.

VISZONT HA TUDATOS BENNETEK, HOGY ÉN, JÉZUSTOK BENNETEK VAGYOK - ÉS TI A BENNETEK LÉVŐ ERŐKET HITTEL HASZNÁLJÁTOK, AKKOR A GONOSZ NEM TUD NEKTEK KÁRT OKOZNI.

De ha kishitűek és félénkek vagytok -akkor, a sátáni zűr-zavar hozzátok is megérkezik. Nem lesztek képesek a tiszta gondolkodásra. Vitáztok embertársaitokkal - egyik a másikat szeretetlenséggel vádolja - de ezt egyik sem gondolta vagy tette meg. A gonosz szítja a békétlenséget.

Az "istengyermekekben" hirtelen fegyelmezet- lenség és élvezetvágy kerekedik fölül: "akar valamit az élettől". Ez megint a sátán befolyása. És ha én nem parancsolnék megálljt ennek, a gonosznak sok keresztényt sikerülne erőszakuralma alá vonni.

A démonok befolyása alatt az emberek már nem képesek úrrá lenni gondolataik és tetteik fölött. DE ÉN SZERETEM GYERMEKEIMET, SZERETEM A GONOSZTÓL SZOLGASÁGBA VETETTEKET: HA FELTEKINTENEK RÁM ÉS HŰSÉGESEK.

Higgyétek el gyermekeim, hogy komolyra válnak az idők! TARTSATOK MEG ENGEM SZERETETBEN!, - Legyen állandó kapcsolat köztünk! - Kapcsolatunkat a sátáni és a démoni szét akarja zilálni. Önuralom nélkülivé, haragossá akarnak tenni, hogy védekezzetek, hogy erőszakhoz nyúljatok - és ezzel elfeledkezzetek jelenlétemről és megsértsétek a szeretetet.

-56-

ÉS OTT JÖN ELŐ, AHOL NEM IS GONDOLNÁTOK!

EZÉRT MONDTAM AZ ELEJÉN: A BÖRTÖNAJTÓ NYITVA VAN! ÉRTSÉTEK MEG VÉGRE GYERMEKEIM: A KÍGYÓ MÁR NEM LEHET - MÁR NEM SZABAN, HOGY BENNETEK LEGYEN! MERT ÉN MEGVÁLTOTTALAK TŐLE! - Higgyétek el ezt szeretetből! Menjetek mélyre szívetekben! És felismeritek igazságomat!

Azt akarom, hogy gyermekeim az üdvösségre jussanak, hogy visszatérjenek hozzám! NAGY IRGALMAMBAN FELÁLDOZTAM MAGAMAT, MINT JÉZUS! ÉS AZ IS AZ ÉN IRGALMAM, HOGY A FÖLDÖM MEGENGEDEM AZ ÍTÉLETET. Meg kell történnie, különben ELTIPORNÁK ÉS LEMÉSZÁROLNÁK GYERMEKEIMET ÉS AZOK GYERMEKEIT IS MEGÖLNÉK.
EZÉRT BESZÉLEK: ÉS AMIKOR ÉN, AZ ISTEN BESZÉL, - ÉLES LESZ AZ ÍTÉLET!

De ti gyermekeim oltalmat kaptok. Ne felejtsétek el soha, hogy a csapások alatt fölétek tartom kezeimet, mert ti a legnagyobb szükség idején is dícséritek és magasztaljátok Nevemet. És körülöttetek mindenki fölismeri, hogy én - az erős Isten és csodálatos Atya - bennetek vagyok!

Mindenkor megnyilatkozom bennetek. Bennetek lévő szeretetem egy tömörített ERŐ. Szeretetben gyűljetek össze, és mielőtt késő lenne - gyakoroljátok magatokat a hitben és a hozzám való bizalomban! Mellette, ahányszor csak tudtok, merüljetek el szenvedésemben, halálomban - és feltámadásomban és mindenkinek adjatok szeretetet!

Ezen a gyermeken keresztül is ezért beszélek! Ahogyan régen szavam a prófétákon keresztül hangzott, most eljött az idő, hogy gyermekeimen keresztül beszéljek!

Mindannyiatokhoz a magatok szívében akarok beszélni!

-57-

De ez ne sikerüljön a sátánnak! Már ma azért oktatlak - hogy hogyan viselkedjetek, hogyan őrizzétek meg magatokat a sátán alattomosságától és furfangjától:

ÁLLANDÓAN ANNAK TUDATÁBAN LEGYETEK, HOGY ÉN BENNETEK VAGYOK! ÉS VELEM, JÉZUSSAL EGYESÜLTEN MEG TUDTOK BOCSÁTANI! BENNEM NYUGALMATOK VAN; BENNEM BÉKÉTEK VAN; BENNEM ERŐTÖK VAN!

Tudom -nehéz a teljes átadás. De a következő időkben még nehezebb lesz. De ha tekintetetek rám irányul és hisztek bennem - segítségemmel elérhetitek - mert én  megváltottalak.

Amikor eljön az az idő, hogy szívetek szomorú és sírtok a sátáni erőszak-uralom miatt - AKKOR ITT VAGYOK, HOGY SEGÍTSEK! ISMÉTELTEN MONDOM: NEM VAGYTOK GYÖNGÉK! HASZNÁLJÁTOK A SZELLEMI ERŐKET AMELYEK BENNETEK VANNAK! Használjátok RENDÍTHETET- LEN HITTEL! Bennetek vagyok! ÉN VAGYOK AKI SEGÍT!

Amikor elkeseredtek, amikor terheimet és azok terheit hordozzátok akik megszaporítják, akkor forduljatok hozzám - és én segítek!

Mindezt azért mondom, mert KÖZEL AZ IDŐ AMIKOR ELŐLÉP EGY EMBER, AKI A FÖLD MINDEN KULTÚRÁLLAMÁBAN KAOSZT OKOZ - EGY SÁTÁNSZELLEMMEL MEGSZÁLLOTT EMBER - EGY ZSARNOK URALKODÓ:

AZ ANTIKRISZTUS!

Az emberek között már régi dolog az antikrisztusi gondolkodásmód. De közel van az idő, amikor ördögi hatalmak segítségével, az Antikrisztus mint személy is megalapítja az antikrisztusi birodalmat. Előtte meg kell hajolniok minden kulturállam és minden egyház kormányának. És aki nem hajlik meg az a kegyetlenkedés és megsemmisülés elé néz. Ti már átéltetek egy diktatúrát, de az csekélység volt az eljövendő antikrisztusi diktatúrával szemben.

-58-

ÉS ÉN, AKI ÚR VAGYOK MINDEN FÖLÖTT - MEGENGEDEM - HOGY SZÉTVÁLJANAK A KOSOK ÉS BAKOK EGYMÁSTÓL. És mindez még újrajövetelem előtt megtörténik.

Az Antikrisztus vas-söprűje söpör majd az egész világon. Üldöz mindenkit, aki engem szeret, mert célja a keresztény hit kiirtása. És csak kevés embernek lesz bátorsága, hogy megvalljon engem, JÉZUS KRISZTUST.

Fiaim és lányaim - mire van szükségtek az üldözés ideje alatt? KRISZTUS - ÖNTUDATRA - SZELLEMI ERŐIMRE, AMIT BELÉTEK HELYEZTEM. Odaadástok és a velem való egyesülés által megvédelek, hogy ne semmisítsen meg a gonosz.

Kivezetlek a pokoli támadások tüzéből, amit a gonosz emberek készítettek. Megvédelek a kegyetlenkedésektől! MINDENKOR JELENVALÓ LESZEK NÁLATOK! Már most legyen szívbéli meggyőződéssé ez a tudatállapot. Mert amikor dühöng az Antikrisztus - már késő, hogy ezt megtanuljátok.

A SZENVEDÉSEK ÉS CSAPÁSOK ARRA KÉSZÍTENEK ELŐ, HOGY ERŐSEK LEGYETEK A HITBEN. Ezt atyai szeretetemnek meg kell engednie, mert különben nem ébredtek föl rá. Éljetek át ENGEM és DICSŐSÉGEMET MAGATOKBAN ÉS KÖRNYEZETETEKBEN! De ez nem megy könnyek nélkül. Tökéletes odaadást követel.

Mielőtt a sátán az Antikrisztus által magát a célnál tudná, utolsóként egykori kedves népemet a zsidókat - Izraelt támadja meg. Ez Palesztínában történik, és ez lesz a vég kezdete.

Az enyémek ekkor tudják: közel a sátáni uralom vége; vége a sátáni hatalomnak és erőszaknak, a gyűlölködésnek, a rosszindulatnak, az aljasságnak és hazugságnak.

-59-

ÉS MIUTÁN EZEK MEGTÖRTÉNTEK - ÉN A ZSIDÓK MESSIÁSA, AZ EMBERISÉG VEZETŐJE ÉS URALKODÓJA, AZ ÜDVÖZÍTŐ ÉS MEGVÁLTÓ, - JÉZUS KRISZTUS A MINDENSÉG URA. ÉS TEREMTŐJE, ELJÖVÖK GYŐZTESEIMMEL, KIVÁLASZTOTT FIAIMMAL ÉS LEÁNYAIMMAL, ARKANGYALAIMMAL ÉS A MENNYEI SEREGEKKEL.

És vége lesz a kaosznak. Akaratom egy új, rendezett világot és rendezett emberiséget hoz létre. És az új föld népeit ismét a szeretet, bölcseség és jóság Szelleme kormányozza. Mert választottaim a Szentlélek birtokosai és az új földön odaajándékozzák testvéreiknek.

A nehéz időt lerövidítem, hogy maradjon pár hűséges fiam és lányom amikor az ítéletek jönnek. De csak kevesen lesznek. És amikor Jézus-szeretetem legyőzi az Antikrisztust - a Teremtés Hetedik Napjának a hajnalpírja kezdődik.

Ma igéreteimet azoknak adom, akik szeretnek. És akik ezekben a nehéz időkben szeretnek, megáldom szellemi adományaimmal. Egyesek jövendölnek, - másoknak álmaik és látomásaik lesznek.

ENNEK A KORSZAKNAK A KÖZELI VÉGÉRŐL ÉS AZ ÚJ FÖLDÖN AZ EZERÉVES BIRODALOM ELJÖVETELÉRŐL - KAPJON MINDEN JÓAKARATÚ EMBER ÉRTESÍTÉST.

És ismételten mondom minden gyermekemnek: Ismerjétek fel a ti Krisztustokat! Minden erejével együtt ismerjétek fel magatokban! Viszont, ezek az erők csak akkor értékesek, ha bevetitek, ha használni tudjátok.

Minden ember, aki nem marad éber és nem imádkozik, a sátánszellem uralma alá jut. A gonosz hatást már most sok fiatalban felismerhetitek. Veszélyességük miatt intézetekben kell tartani őket. A szülők és nevelők elmulasztották, hogy rám az Igazságra figyelmeztessék a fiatal lelkeket. Így most a sátán könnyen félrevezeti őket.

-60-

Szentlelkem adományaira a langyossá vált egyházak és közösségek már nem figyeltek és az államkormányok sem fogadták el. És most itt van a pokoli szellem termése.

Szülők - ne keseredjetek el gyermekeitek miatt, akik veszélyben vannak, hogy a sátán kísértései miatt elbuknak. Nektek kell tőlem segítséget kérnetek és erőmet fel kell magatokban ismernetek. Erőmet pedig a hozzám való szeretetben és szívetek csöndjében kaphatjátok meg.

Mint Jézus - az Emberfia - én is ismételten a csöndbe vonultam és erőt kértem Atyámtól az Örök Szeretettől. Legyen ez példa számotokra. Ha egyszer erőm tudatos lesz bennetek, akkor használjátok -és általa legyetek erősebbek. Erőim nem csak a szavakkal, hanem a szeretet tettei által is hatnak.

A BENNETEK LÉVŐ ERŐK MEGŐRIZNEK A KÍSÉRTÉSEKBEN IS. Minden embernek megvan a maga gyöngéje. Egyiket az írigység kínozza - másikat az erotika. Egyesek gonosz nyelvük által vétkeznek. Ezekben a gyöngeségekben az ember támadásokat kap. De nem kell elbuknotok, ha bennem maradtok! Mert a bennetek lévő isteni erők megóvnak, hogy a sátán rátok ne törjön. Mert ezek az ERŐK A BENNETEK LÉVŐ KRISZTUS EREJE.

Ebbe a világba azért állítottalak, hogy megajándékozzátok szeretetemmel azokat az embereket, akik még nem fogadtak el engem. Mert erőmnek meg kell nyilvánulni rajtatok: a békének, szelidségnek, jóságomnak és türelmemnek. És pedig azzal, hogy alázattal felismeritek magatokat és meglátjátok, saját tehetetlenségteket. Aki felismerte, hogy maga semmi, és semmire sem képes, az alázatos marad. Ezzel én magamat kinyilváníthatom benne.

AKI SZERET ENGEM, AZ FELEBARÁTJÁT IS SZERETI,

-61-

ÉS TŰR ÉS SZENVED ÉRTEM. AKI SZERET ENGEM, az hűségesen szolgál azon a helyen, ahova állítottam. AKI SZERET ENGEM, az minden gyengeségével és tehetetlenségével hozzám jön, alázatosan igénybe veszi erőimet és HITE által megszabadul minden földi kötöttségtől és minden múlandótól.

EZEKET A CSODÁLATOS ERŐKET AZ ÉN GYŐZTESEIM KAPJÁK - MERT ENGEM, KRISZTUSUKAT HORDOZNAK SZÍVÜKBEN.

Gyermekeim tudják, hogy a sátán még sokszor megtámadja őket - de nem félnek, mert tudják, hogy Szentlelkem segítségével áttekintésük van minden fölött és felismerik: ÉN A SÁTÁN FÖLÖTT ÁLLOK - ÉS SZENT AKARATOM SZERINT KORMÁNYZOK MINDENT:

A földön mindenütt lesz kaosz, ez a sátán utolsó lehetősége, hogy hatást gyakorolhasson. Ekkor vetek véget az igazságtalanságnak. De az új békekorszaknak is mielőtt általánosan láthatóvá lenne - először bennetek kell elkezdődnie.

És ne ijedjetek meg, ha mindig határozottabbá válnak az Idők jelei. A földet természeti katasztrófák rendítik meg, járványok lépnek föl, és olyan betegségek jelentkeznek, amelyre egy orvos sem tud segítséget nyújtani.

Úgy ahogy most látható módon felismeritek A SÁTÁN MUNKÁJÁT - ugyanúgy élitek át Ezeréves Birodalmamban is szeretetem, bölcseségem, dicsőségem és rendem tevékenységeit! ÉS HAMAR - IGEN HAMAR ANNYIRA LESZÜNK!

Hűségeseim - hagyjátok, hogy csak én üdítselek fel benneteket! Megmutattam az utat. Vegyétek igénybe a bennetek lévő erőket! Szabaduljatok meg a látható földi dolgok vonzásától - HISZEN AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA VAGYTOK TEREMTVE!

Kegyelmem folyton tevékeny fölöttetek és

-62-

most, ebben a pillanatban is megkapjátok. Ezzel a tőlem való gyógyitó sugarak szintén fölétek jönnek. Már most vegyétek alázatosan kezetekbe és a járványok idején használjátok embertársaitok javára.

Igen - már most el kell fogadnotok erőimet és adományaimat! Mert amikor a sátán egy pillanatra a földet szellemileg teljesen elsötétíti - ezt már nem tehetitek meg - mert már késő. A mostani időt ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor egy ember erős ködbe jut - és az folyton erősödik. Már nem vesz ki semmit, nem ismer föl semmit, semmiről sem tudja, hogy hol van. DE AKI MÁR MOST FELISMERT ENGEM ÖNMAGÁBAN, ANNAK ELKEZDŐDÖTT A TEREMTÉS HETEDIK NAPJA - TEHÁT A MEGRENDÍTHETETLEN, AZ ELMÚLHATATLAN BIRODALOM BENNETEK.

Ha egyszer felismerhettétek, hogy bennetek vagyok - micsoda kimondhatatlan öröm az nektek! - CSAK EKKOR TUDJÁTOK MEG, KI AZ AKI BESZÉL HOZZÁTOK ÉS KI A SZERETET!

Amikor áttörtétek és legyőztétek önmagatokat - megszabadultatok földi kívánságaitoktól és a saját énetektől. - UGYANAKKOR VELEM, JÉZUS KRISZTUSBAN ATYÁTOKKAL ÉS MEGVÁLTÓTOKKAL ÖRÖKKÉ EGYESÜLTETEK!

Mindazoknak akik engem szeretnek - ez a szívbéli állapota - és ez válik nyilvánvalóvá amikor eljövök és felhangzik a nagy HALLELUJA!

Most menjetek békében! Menjetek - és megajándékoztalak az én örömömmel! És ti az én irgalmammal induljatok el felebarátaitokhoz.

Amen.
ATYÁTOK JÉZUS

-63-

TARTALOMJEGYZÉK


38. A Szentlélek teljessége......................1

44. Kérjétek a hit szellemét....................10

49. A hit és szeretet visz ujjászületésre.......18

62. Jézus vérének ereje.........................27

24. A világítélet tüze és Isten szeretete.......37

25. Ítélet és szeretet..........................44

109. Jézus szeretete legyőzi az Antikrisztust...52
Johanna Hentzschel 1901 nov. 1-én született Michelstadtban, Németországban. A népiskola elvégzése után a háztartást vezette és beteg édesanyját ápolta. Elso férje halála után 7 évre - 1954-ben Hugo Hentzschel könyvkereskedő felesége lett. Gyulladásos érbetegsége egyik fájdalmas éjjelén, a teljes ébrenlét állapotában mondta ki először az Örök Szeretet benne felbukkanó szavait. Jézus Atyánk 7 éven át oktatta rajta keresztül az emberiséget. 1981-ben halt meg.