ATYAI LEVELEK

 

 

 

 

A Szent- lélek megnyilatkozása

A halhatatlanságról és az örök körforgásról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Füzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ára 3 forint

Bp. 1946.

 

 

 

 

- * -

 

 

AZ EMBER MEGTEREMTÉSÉRŐL ÉS MIBENLÉTÉRŐL

 

 

 

     A szervek miképp használtatnak fel a szellem parányoktól (bacilus) és a gondolat miképp válik megsűrűsített testé az emberben.

 

     Erről akarok felvilágosítást adni azoknak, akik Jézus útjára tértek, hogy megérthessék a gondolattal való gyógyítást és teremtést, mert, ha kezdetben vala az Ige és minden általa lett, ami lett, ehhez hasonlóan azon lélek is cselekszi, aki a kezdetnél van már az Igénél, amelyből a teremtő erő alakul, amely a gondolat megtestesülése, mert minden embert a tette igazol a teremtőképességéről, a gondolat megtestesítésénél az ő szellemi és fizikai erejét igénybe veszi és úgy alkot.

     Tehát, ha ezt jól megértettétek, akkor azok, akik az Igében vannak, mint ég felhői, már e föld fölöttit a természet rendjében is beleavatkozhatnak a gondolattal, amely szabad a mások behatásától és egyedül az Igéből tápláltatik és mint ilyen a megtestesített Ige cselekszik természetfölötti dolgokat azon testekben, mert, aki Igéből gondolkodik, annak már Ige, vagyis Krisztus az alapja.

     Ezeket az Atya megtisztítja, hogy sok gyümölcsöt teremjenek, így juthat az ember a természet törvénye fölé, aki engedelmeskedni tartozik neki, mint Urának, Ige hordozójának.

     Tehát, amikor azt írattam Jánossal, hogy "kezdetben van az Isten, amelyből az Ige származik, az

 

- 1 -

 

után minden az Ige által lett, ami lett." - ez nem egy régen a teremtés előtti időt mutat be, hanem az ember Igévé válását mutatja be, mert minden az Ige által van, ami van Isteni.

     Az ember Igévé válásához szükséges csakis belőlem való gondolat, semmi e világ behatása nélkül, sem a lelkek befolyása, hanem egyedül az Igéből való gondolat az, amely a természet fölé emel. Ezt különösen jól jegyezzétek meg magatoknak, mert csakis a legszabadabb lény tud fölülemelkedni, aki mentes minden emberi behatástól. Itt szabadon az Ige működhet, és tevékenykedhetik, amikor csakis a tiszta Igéből vett gondolatot cselekszi.

     Ezen gondolat parányok, mind Istentől valók, akaraterővé válnak és ezen akarat lesz a teremtő "és általa lett, ami lett."

     Tehát minden ember hivatott erre, hogy ezen az úton Istenné váljon vissza az eredetihez, amelyet az önös gondolat teremtése által elvesztett és mert, hogy újra vissza kell térni az eredetihez, azért iratom le ezeket, mint Istentől való gondolatot, alapul az Igévé való váláshoz, amelyből minden teremtődött, mert az ember mint e föld utolsó, vagyis legkitűnőbb teremtése, a mennyei állapot első fokát elérheti itt e testben és mint uralkodója lehet e földi teremtésnek.

     Ezen kis földi fokozatból lehet azután a többi nagy teremtési fokozatot elérni, amennyiben, semmit önmagából a földből való gondolatot többé nem alkalmaz semmiképp, csakis Isten akaratát hagyja működni, az Ige által önmagában.

     Hogy miképp lehet Istenből gondolkodni? Ez úgy megy, mint egy recept, amint írva van, úgy kell

 

- 2 -

 

gondolni és cselekedni, mert Ige az Élet receptje, aki azt éli, az élettel telik meg, és ezen élet való Istenből, amit Isten akaratából vettetek. Azért kell megszűnni az áldozatnak, a tanításoknak és minden gyülekezet felbomlásának, ha már mindenütt hirdetett az Ige, hogy szabadon minden behatás nélkül minden ember önmagában megkezdhesse az Isteni alap építését, mert azaz Isten, amely élteti, azon fokban fogja vezetni amelyet elbír és nem botránkozik meg többé embertársában, aki többnek, tanítónak avatta fel magát, mert ezekből az áltanítókból esik vissza minden lény, amikor megismerik az ő rútságukat. El kell tűnni a földről minden papnak, hogy az örök Melkisédek taníthasson, akik az igaz világosság és a föld közé furakodtak, hogy a nap fényét eltakarják. El kell távolítani az álprófétákat is, akik nevemben prédikáltak és másokból akarják a kisebb ördögöt kiűzni és önmagukban a nagy ördögöt dédelgetik, meg kell szűnni minden ámításnak és egyedül újra az Úr lesz az Úr mindenben, mert, az Igéből való gondolat tesz úrrá mindenkit, és hozzá hasonlóvá.

     Azért kell eljönni a pusztító utálatosságnak, hogy föleméssze az utálatost és mint égő tűz kipróbálja és igazzá tegye az embert, mert mindenki csalódni fog önmagában is, mert ha ez el nem jönne, nem ábrándulna ki önmagából (gondolatából) és tovább is önösen cselekedne. Tehát ezt a pusztító tüzet úgy tekintsétek, mint egy purgatóriumi fogalmat, amely által megtisztulhat az ember az önösségtől és e világtól, mert nem mindenkinek lesz az ítélet, hanem sokaknak feltámadás a halálból.

     Azért ti, akik halljátok az Ige szavát, abból

 

- 3 -

 

gondolkodjatok ezután, ne e világból, hogy a Szentlélek hozzátok férhessen és csakis ő taníthasson és így lesztek "Istentől tanítottak". (János. E. 6.)

     Az utolsó idő? Miért utolsónak mondotta a testet öltött Ige. Mert az utolsó idő, amikor már nem e földet éli az ember, hanem Isten akaratát, utolsó és Istenben az első. Akik itt utolsók, Istennél az elsők. - Mert megszűntek tovább föld lenni, tehát utolsó föld és első felhő, aki az Igét hordozza, ez felülemelkedés a földről, lélek szerint és amint a lélek kiemelkedik a test sírjából, magasba találja magát az Igével a teremtőjével, aki Isteni életet adott neki és így győzte le önmagában a halál győzelmét, amikor Istenből kezdett gondolkodni, ami az újjá teremtés alapeleme és aki mindent Istenért tesz, az lesz Istennek tulajdonosa és így fel fokozva az önzetlen Isteni szeretet, ami által tökéletesedik, mert nincs más ellentéte, mint önmagában tökéletesíteni és megtisztítani azt a szeretetet, amely földdel lett vegyes és így vesztette el mindenütt jelen való voltát, mert kötött lett a saját önző szeretetétől és mint ilyen a földre vetetett, a föld átkában, ítéletében részesült.

     Tehát, ha a gondolat Isteni alapból jő, akkor mentesített a földtől és így lassan az alaphoz szokva, beteljesedik Istenivel újra.

     A szívben mindenkor ott szunnyadt az Isteni szelleme, azaz magja, de a gondolat e világból keletkezett és csakis kifelé kereste azt, ami benne szunnyadt, azért teltek el ezer esztendők hiábavaló kereséssel, mert az Ige csak nem tudott életre kelni, mint egy mellőzött valami, inkább terhes volt, mint felkarolt, bár mindenki tud róla, lám, ennek az, az

 

- 4 -

 

oka, mert nem Isten alapja szerint gondolkoztak és cselekedtek önzetlenséget, amelyben nincs ön (a földje) szeretete, minden ezen fordul meg. De most, amikor a kegyelmi idő jelen van, amelyben újra közeledem e világhoz, írnokaim útján újra tudtul adom e világnak a megváltás lehetőségét, mert Atyai szívem vérzik az ivadékomért, aki annyit szenved, de szabad akaratát el nem vehetem, mert ezáltal Isteni jellege elvész és általa alakult át és így a szabadságát Isteni mivoltát Atyai szeretetem el nem veheti, inkább mindent a teremtett dolgot feláldozok, mint emberi lelket szabadságától megfosszak. Melyik jó Atya tudná ezt megtenni? Inkább türelemmel és szeretettel várom a tékozló fiamat, amíg megelégszik e világgal és Hozzám tér. Az Isteni alapból kezd majd gondolkodni és akkor szívében felszabadul az Isteni mag, aki majd felnövekszik és az Atyával újra egyesül. Ez a célja minden szenvedésnek a földön, hogy megutáljátok magatokat a föld ítéletében és reáeszméljetek, a jobb tökéletes életre.

     Hányan akarják, hogy inkább semmisítsem meg őket örökre, minthogy szenvedjenek, de miért kell szenvedni? Ha ti elhinnétek azt, ami boldog létet készítek az Énhozzám tért gyermekeimnek, inkább örömmel azonnal hozzáfognának az önmegtagadáshoz és már ez is enyhíti az én - szenvedéseit. Hát miért is vagytok oly ellenségei magatoknak, az Atya csak legjobbat akar tenni beteg, haldokló gyermekeivel, miért nem hiszitek el, még nem csalódtatok eleget önmagatokban és a világban? Hogy nem untátok meg és naponta kéritek segítségemet, és íme módot adok és ezáltal segítséget és nem fogadjátok

 

- 5 -

 

el. Mit tehetek, ti szegény, eltévedt gyermekeim, ha ti tovább a saját gondolatotokból éltek, és nem könyörültök meg magatokon és a sátánt szolgáljátok tovább, az önösségben, ha azt szeretitek jobban, aki kínoz és megkötöz, a szenvedélyével, magához láncol, hogy nem is tudtok nélküle lenni, mert nem Isteni alapból merítitek a gondolatot, hanem e világból, ami a sátán birodalma.

 

     Mert, minden alap, előbb gondolat volt, mert, mi a gondolat? - alap vetés.

 

     Azért mondottam, amikor testben voltam, hogy a gondolattal is lehet vétkezni, mert, ha megfogamzik és megtestesül, már ott az alapja a bűnnek, amely gondolat nem Isteniből vétetett.

Azért, ha valakinek gondolata támad, vizsgálja meg, hogy Isteni - e az alapja, milyen lélek befolyására történt a gondolat, azt könnyen fölismerhetitek, ha e világi, akkor alapot ne engedjetek neki szívetekben vetni, hanem el vele és a szívben szunnyadó Isteni szellemhez kell fordulni oltalomért. A külső sötétség behatása ellen, mert, kik azok, akik láthatatlanul is befolyásolják az embert, azon elkárhozott lelkek, akik nem tudtak felszabadulni a sátán kötelékéből, és itt vergődnek, testnélküli állapotban és az a szándékuk, hogy az embert az ő akaratukban tartsák és így uralkodnak felettük, mert hány ember nem oly gonosz, mint amit művel és maga is bánja és restelli, amit tesz, de amint látja ördöge, hogy a megbánáson gondolkozik, rögtön hozzá küldi egy másik szolgáját, akin uralkodik és már belesúgja az ő gonosz gondolatát és elcsábítja újra a szenvedélybe és a bűnbe, mert, amint

 

- 6 -

 

látjátok, a gondolatot lehet befolyásolni, úgy a testben levő gonoszoknak, mint a testnélkülinek.

     Azért vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.

     Leginkább azon lelkek vannak nagy kísértés alatt, akik nem tudnak megbocsátani a felebarátnak, mert ezáltal magukhoz engedték a bosszúálló lelkek tömegét és ostromoltatnak tőlük éjjel és nappal. Jaj az ilyen szegény léleknek, mert nem hagyják békén, még míg akaratukat véghez nem viszi és azután kinevetik, amikor a következményeket szenvedi.

     Azért ne ítéljétek el a nem megrögzött bűnöst hanem, amikor sebével az árokban fekszik, (azaz a bűn terhe alatt), borral erősítővel mossátok ki sebeit és a szeretet olaját öntsétek el csüggedt lelkében. És így állítsátok újra a jó útra és lesztek irgalmas szamaritánusok és így ti is irgalmasságot nyertek, vagyis megszerzitek az irgalmasság Isteni erényét, a hét közül az egyik főerényt, aki megment minden betegségtől és behatástól, mert amilyen tiszta szeretettel szolgált másnak, olyan irgalmasságot nyer ő is a próbáltatás idején. Ez a vetés. És az aratás irgalmassággal telt. De hogy arasson valaki irgalmasságot, ha nem azt vetett? Lám így van ez minden erénnyel, amit akartok, hogy veletek cselekedjenek, azt ti előbb vessétek el, aki önzően vet, az sovány kalászt arat, így volt ez minden időben.

     Miután ezen turnus, vagyis örökké valóság lezáródik ezen században, tehát az eredményt most fogjuk összegyűjteni angyalaimmal. Boldog lesz az köztetek, akik akkor munkásaim lesztek, mert ember,

 

- 7 -

 

angyal egyenlővé válik a föld fölötti munkánál és így a gyűjtés nagy munkáját megkezdjük, de csak azon szolgáim vehetnek részt benne, akik megszokták Istenből gondolkodni és csak azt cselekszik, amit az angyaloktól hallanak és látnak és attól el nem térnek az önösségbe, mert akkor mint idegent nem lehet alkalmazni a munkánál, ha más akarat is beleavatkozik a munkámba.

     Azért, akik akartok részt venni a betakarításnál, teljesen Belőlem vegyétek az alapot hozzá, minden emberit ki kell önmagatokból vetni, mert ha Isteni munkát végeztek, nem lehet emberi, gyarló, jól jegyezzétek meg magatoknak és most kezdjétek magatokat abba beleélni. Azért Istenből vegyétek minden alap gondolatot és csakis onnan induljon ki minden belőletek és ezt szüntelen szem előtt tartsátok, mert ez lesz a jel angyalaimnak, akikkel társuljanak, mert nem Én választalak, hanem a ti odaadástok fog oda helyezni, amennyire bírjátok amaz erőt Istenből, mert a ti átadástok által lehet munkálkodni, aki nem önmagáé többé, hanem Istené, és mindenkié, határtalan, nincs ott korlátként az - énje - sem az övé nem többek előtte, mint Isten akarata. Ezeket lehet majd használni ama ország építésénél, ahol mindenben Isten az első és utolsó. Alfa és Omega, ahol az első az utolsó. Egyenlő: ott végig Isten országában vannak.

     Így lesz a nagy átmenet, a földről a mennyeibe, a hazatérés az Atyai házhoz, a régen eltért fiaknak, mert ott nő ugyanis nem lesz, mert nincs két neműség, csak itt a földön volt szükséges a tisztulásért, itt nincs test csak, amint látjátok magatok fölött a fényes fehér felhők

 

- 8 -

 

csoportjait egymásban örvendeni. Aképp vannak a tisztult lelkek is, egymás szeretetében, csoportként, mert azon felhők fölöttetek nem egyéb, mint test nélküli lények az ő fokozatuk szerint, alacsonyabb, magasabban emelkedett az ő tisztulási foka szerint, mert a végtelen teret mind a test nélküliek töltik be. Testek csak világtesteken vannak és az anyaggal telt lelkek is, mert a mindenségben van a lét eszenciája, a testi szemnek láthatatlan éterikus táplálékkal van telve a mindenség. Tehát itt már nem kell oly keservesen dolgozni a létért, csakis szeretni kell egymást azon fokban, hogy amint szabad lélek a szellem akaratában legyen mindenkor, mert ez váltja ki a nagyfokú boldogságot az Isten gyermekeknek. Az Atya szellemével egy lenni, mert amint tudjátok van test, lélek és szellem egy emberben. A lélek a középső, amely az Isten szelleméhez is hajolhat és a testéhez, most amelyiket jobban szereti afelé fordul és aszerint él. A megváltottak, csakis Isten szelleméhez fordultak, és akarata szerint éltek, mert a szellem, az Isten akarata (csíra) az emberben. Azért van tibennetek az Isten országa, mert, ahol Isten akarata érvényesül, ott bizonyára ő az Úr és ez a Szellem az örök élet benne, mint Atyától való életeszencia.

     Aki másként képzeli az Isten országát, minthogy az Isten szelleme uralkodik a lélek felett az önmagát csalja meg, mert ez lehet csak mennyei országlás, mert Isten Szelleme által a lélek szabad és végtelen, de teste szeretet által kötött lélek marad, a földhöz és földéhez, akik nem tudják megutálni a bűnös e világi felé való hajlamokat, azok a lelkek a test tartozékai maradnak,

 

- 9 -

 

mindenkor, mindaddig, amíg az Isten Szelleme felé nem fordulnak teljesen.

     Sokan nem tudnak különbséget tenni a szellem és a lélek között, ez nagy tudatlanságra vall. És a bibliai fordítók sem tudták, azért a lélek helyett szellemet, a Szellem helyett lelket írtak, és így nem tudták mi a helyes fogalom, a ti bennetek levő országról, amely a szellemhez való fordulás által jön el. "Mert az Atyát csak szellemben és igazságban lehet imádni" vagyis hozzá fordulni e világtól. Ez az ő imádata, mert ebben dicsőítetik meg az Atya a fiúban, melyik Atya imádtatná magát másképp a gyermektől? Csakis a hozzáfordulás és az akaratában megszentelődni, ebben dicsőítetik meg az Atya és a fiú is. Ez az Atya imádata szellemben szeplőtelenül tisztán megtartani magát e világtól.

     A szemforgatás, kezek lendülése, a hosszan való imádkozások: a farizeusok és képmutatók szokása, az álszenteskedőké, ti ne így imádjátok az Atyát, hanem a hozzáfordulással és akarata megcselekvésével és minden emberben tiszteljétek az Atyát és testvért: ezzel lehet őt imádni, amelyből nagy lelki haszon lesz, mindenkinek. A szokásos imából még nem üdvözül senki sem, csakis az Isteni szellemhez való imával, aki nem kifelé van, hanem csakis a szívben lakozóhoz kell fordulni a léleknek, ez pedig a benső kis kamra, ahová küldtem az Enyémeket.

     Hogy Mózes és Áron egész más imádási szertartást állítottak be és most is sokan onnan veszik az alapot, mint a testet öltött Ige elrendelte az övéi között, ez azért volt, mert amíg egy nép a gyermekéveit éli, addig nem lehet az érett férfikor értelmébe vezetni,

 

- 10 -

 

mert, aki az igét befogadja, annak már érettnek kell lenni. Amíg a gyermek kicsi, addig játékot adnak a kezébe, amely játék miután az érett korra megélhetést nyújt nekik, fenntartásra való eszközökké válnak a valóságban. Így volt ez a lelki téren is, amit az ó-szövetségi nép csak kívül keresett és imádott, azt a jelen férfikor már magáévá teszi és az az ő léte és élete, mert az ó-szövetség csak előképe volt a valóságnak, de nem is olvashatják sehol, a halálból való megváltást, csakis a külső imával, földi kánaániig juthattak, ami testnek volt jó és most is úgy van, mert minden igaz imának hatása van aki testit kér, annak testi jó, aki lelkit kér, annak lelki jóban van része. Ki hol tart, azért imádkozik. Ti fiacskáim, csakis Isten akaratáért imádkozzatok, mert, ha az tulajdonotokká válik, úgy a mennyben, mint a földön nagyokká és hatalmasokká váltok általa és úgy a földi, mint a mennyei áldásban lesz részetek, az Atya akaratában és mint Isten fiaknak mindent lehetséges elérni. Az Izrael csakis földi fölött volt nagy és hatalmas hitével, de ti a mennyben is hatalommá váltok Isten akaratában. Tehát ez a teljesség.

     A mai nap arra emlékeztet titeket, hogy a bölcsek napkeleti országból, messze idegenből eljöttek megkeresni a felkelt napjukat, hogy szeretetüket és áldozatukat bemutassák neki. De honnan vették ők ezt? A messze idegenben?  A hitük által, ami megíratott a próféták által és mint bölcsek, azt várták és kutatták, mert a bölcs az rátalál a szeretetre mindenkor. De hogy is érezhették meg azon időpontot és helyet, amit a közvetlen a Jézus szomszédságában nem tudtak? Lám, ez az, ami Isten szelleme

 

- 11 -

 

által vezéreltetnek. Nincs ott se távolság, se mélység, sem tér, messzeség, mert a jelen való Isten által felvilágosítatnak. Ez annak a jele, hogy Jézus megszületésével az emberi testben szunnyadó Isten Szelleme is felébredt. Azért lesznek Istentől tanítva, mert az Ige által beojtott csemete, újra Isteni lesz. Tehát ott, ahol ébren van a Bölcsesség, hamar megtalálja a szeretetet, mert a saját fényes csillaga is oda vezeti, ahová a lélek vágyakozik.

     Tehát nincs tér, sem távolság az Istent keresőknek mert saját szívük is odavezeti, amelyben "jó akarat van."

     Ez a mai nap ünneplése, példaképül szolgálhat mindenkinek, aki keres, az talál, "Aki zörget, annak megnyittatik az élet útja." A Kandacai kamarás, aki a papokhoz ment keresni engem, még az sem ment el üresen, mert igazán keresett, szívében. Ne higgyétek, aki Engem keres, hogy az nem talál Reám. Reám talál, mert a saját szívéből irányítom őt mint Illést, aki szívét az Isten akaratában hajtja. Ott már a benne levő Szellem az Úr és az él. A megtévesztés csak ott van, ahol nem értem, magamért szeretnek, hanem maguk előnyükért érdekükért Uram, Uram kiáltoznak kifelé a világba, ahol nem vagyok és akkor sem fognak soha megtalálni. Tehát,  aki  meg  nem  talál,  az  nem  értem  keresett,   hanem   e  világért  és  így  esnek  e  világi  légkör   karmai   közé,   ahonnan nehéz  szabadulni.  A  Júdás  is  hasonlóan   szeretett,  csak  saját előnyét és jövőjét kereste általam, de nem Engem, azért lettem neki is ítélete, mint sokaknak elestére Izraelben, mert, amint már tudjátok, az Ige kétélű kard. Életet és halált oszt.

 

- 12 -

 

Életet annak, aki megtisztul általa, halált azoknak, akik önmagukat akarták szeretni még jobban általa.

     Hogy sokan elesnek azok közül, akik az Igét tartják a kezükben, azért van, amint fönti sorokban kimagyaráztam, aki Isten szelleme elé, az én-jét állítja, nem lehet szabad az önösségtől, sem a pokol hatalmától.

     Nagyon kevés azok száma, akik Értem szeretnek, sok a meghívott, de kevés a választott, akikben az Isten szelleme uralkodhat, akik az Igéből veszik az alapgondolatot e világiban is mindenben és ahhoz tartják magukat, ezek a választottak, mert önmagukat szabad akaratukban, Isten szeretetében beolvasztották, beojtották az Igével, tehát Istenit teremnek, az Atya örömére, ez a Szellemben való imádás és hozzáfordulás, minden más csak ehhez segít, de ez a fő elérkezni, Isten akaratában átmenni, nincs is más teendő a földön, azért alkottatott e világ, és ezért az anyagi nehéz lét, hogy a szorongatott helyzetben jobb és szabadabb élet után vágyakozva, fölismerhesse, az önakarat nehéz voltát és Isteni után vágyakozzon, ami boldog gyermek állapotba helyezi, de ehhez szükséges a jó Atyának való engedelmesség, hogy valaki boldog gyermek lehessen. Mert az önakarat csak megköt, a szeretet mindent felold - hasonlóan a tűzhöz.

     "Azért jöjjetek Énhozzám, akik meg vagytok terhelve. Én meg nyugosztallak, vagyis nyugalmat találok lelketekben."

     Mert ha már itt nyugodalma van a léleknek, akkor már nincs kárhoztatása annak, odaát is nyugodalma lészen, mert hisz a lélek a tényező, a test csak eszköze. Tehát jöjjetek Énhozzám, azaz Igémhez

 

- 13 -

 

és éljétek azt magatokban és akkor nincs kárhoztatástok többé, sem itt, sem odaát, aki az önösségtől megszabadult, boldog az bárhol van, mert akkor a bennetek lévő Isten szelleme szabad, aki által boldog a teremtmény és az nem köt helyhez, sem léthez. Az Isten szelleméből nyert lelki gazdagsága által mindig és mindenütt boldog. Ez az Atyától való kiáramló szeretet, ahol engedik őt szeretni szabadon, az önzetlenségben.

     Mit is mondjak többet ennél, hisz, aki akarja, mindent megérthet ezen igéből, mert a napnál is világosabban ki van nyilvánítva, amit a lélek akar, azt cselekszi a test és amit a lélek akar azt cselekszi a Szellem, mert a lélek, az akarat mindenben.

     De, akik összekuszálják és keverik a szellemet a lélekkel, sohasem jönnek helyes értelemre e két valóság között és csak találgatják, hogy melyik a helyes kifejezés, de az óriási különbséget nem tudják.

     Ez olyan mint egy kalász, látszatra egyforma a szemes és a szemnélküli, de az érték és különbség az a nagy különbség. Így van a lélek és a szellem közötti különbség is, amely lélek szellemesített az szemmel van tele önmagából, az Isten szelleméből, a szem nélküli kalász csak szalma, szellem nélküli lélek tehát tűzre vagy trágyára alkalmazható a szemmel telt lélek pedig élet.

     Tehát ily nagy a különbség a Szellem és lélek, szalma és élet. Tehát, aki ezt tudja, boldog, aki ehhez szabja az életet és a szellemből táplálja lelkét, nem e világból

     Ez az élet kenyere, amit a Fiú (Nagy evangélium 7. Kiskönyve 14. végig vesz 9 vers.) nyújthat az

 

- 14 -

 

Atyából. A megértő testvéreinek, mert csakis ez alapon lehet testvér barát és egy mindenki, aki ezen élet kenyérből az Atya szelleméből táplálkozik és táplálja lelkét, azok lesznek szemmel - telt kalászok, mert életet tartalmaznak.

     Ezen élet egységre hív a szeretet Istene mindenkit, ezek az egyetlen alapból tápláltatnak a mennynek minden seregei, és ez az egy akol és egy Pásztor, és a mennyben és a földön való hatalom, mert mindenütt ugyan azaz Atya szelleme a tényező.

     És ahogy a kalásznak önmagából kell a szemet megteremteni, a külső nap segítségében, aképp kell az embernek is az ige napjából venni a segítséget ahhoz, hogy az élet eszencia megláttassék és termést hozzon az emberben levő Isteni alapból, mert amiképp a jó mag rendeltetése az életadás, aképp az embernek is rendeltetése Istentől teremni jó cselekedetet, mert ez a termés az, amely igazolja, hogy melyik fához hasonló mert a kalászban sem lehet kívülről a magot bele helyezni, önmagából kell azt kitermelni és minden jó és hasznos Isten akaratából jólétre azonképp az emberben is a szabad akaratú lélek által jő elő a termése, ha Istentől szellemült, akkor jó termést hoz elő önmagából, ha a napjától elfordul, akkor, anyagot földit, alvilágit terem a lélek, nem szellemit, ami önzetlen szeretet gyümölcse, ami megmarad az anyag és evilági pedig elvétetik. Tehát az Isteni, Istenit termel ki magából, az anyaglélek pedig földit termel ki magából, vagyis, amit szeret, abban van, él.

     Tehát az ősalap természete az embernek Isteni, mert Isten leszármazottja, és amíg ez újra helyre nem áll, mindaddig állat az ember és foglya a földnek és így a pokolnak is.

 

- 15 -

 

Mert a saját teste a legnagyobb pokol és aki ezt szereti és csak annak szolgál, nem szabadul fel benne az ős Isteni alap, mert csakis az önzetlen szeretetben amely a lélek igazi tápláléka, szabadul meg az anyagtól, amikor a termése Isteni, akkor a Szelleme által, mint ura a testnek és a földnek uralkodik Krisztussal, az örök halhatatlanságban.

     Tehát mit is kell mindebből megtanulni? Azt, hogy az ember a benne rejlő Isten szelleme felé forduljon akaratával és az igéből nyert utasítást vigye akaratában és élje azt. Akkor, mint Isteni örökéletű lényé változik át a benne levő szellem által és eképp váltatik meg az ember, a pokoltól ...

Nincs más, mint Istenülni, tökéletesedni, az alvilágból a világosságba, haragból a szeretetbe átmenni, mindezek képezik, a beteljesedést a Szent Szellemtől, vagyis ha valaki megakarja magát óvni a rothadástól, akkor a Szellem az amely lassan áthat a lelken és a testen keresztül és így a rothatandó részek szétválasztódnak és e világnak hagyatnak vissza, de amely testvért a Szellem ereje áthatott, csakis apró principiumokra oszlik és így mint kis fénypontok a léleknek új mennyei testet alkotnak étherszerű finomságú lelkes testet képez, amely már az Isten szellemétől átitatott halhatatlanság és örök életűvé vált, amaz Istenítet mennyei test is. Tehát a felszabadított szellem az, amely által felszállhat a "Fiú", vagyis feltámad az emberben az Isteni része, amelyen a halálnak nincs többé hatalma.

     Tehát, hogy is lehet az emberben szunnyadó Isten szellemét szabaddá tenni? Hogy a halhatatlanságot megrögzítse,

 

- 16 -

 

az Igéből kell venni az alapgondolatot mindenhez, és aszerint cselekedni. Csakis ezen a ponton van az "összhang", az Atya a fiúval, az egyesülés, és az Isteniben való beolvadás. Már most, amikor a fejtegetéssel idáig jutottunk, megérthetitek a megváltás szentséges útját, és gyakorolhatjátok önmagatokban.

     "Szentek legyetek" azaz tiszta e világ anyagától mentes szeretetre törekedjetek, mert csakis így viheti el a lélek e világból anyagmentes szeretetének gyümölcseit a jövendő világába, ha minden anyagit szeretetté vált fel, úgy mint a bölcs példázatban előadtam. A kincskereső talált kincset a más földjén és haza menvén mindenét eladá, hogy amaz kis földet megvegye, amelyen a kincset fölfedezte, mert a bölcs és a jövőbe számító, inkább a jelen rövid életében sanyarúságot szenved, hogy kinccsel megrakodva térjen haza az Atyai házhoz, amely örökké tartó javakat biztosít számára.

     Ez az amikor az anyagot valaki felcseréli önzetlen szeretetté, hogy a Szellemhez jusson, ez az a mérhetetlen kincs, amelyért a bölcs mindent feláldoz. Az Isten szelleme (országa) hasonló a kovászhoz, amely kicsit kevés ugyan, de sok lisztet hasonló élennyé átváltoztat, amit vele eggyé gyúrnak, és így a további hasonlat, mind az Isten szellemének való felszabadításáról szól az emberben. Ha ti bennetek van az Isten országa, akkor csakis a szellem szabadsága az "mert ahol az Isten: ott az országa is."

     Minden csakis az Igéből jövő élet folytán jöhet létre, mert az Ige, mint kezdet, a Szellem felszabadulása az emberben, mint végzett, elvégeztetett, az

 

- 17 -

 

emberben a nagy munka, megteremtődött az Isten képe.

     "Azután Isten megnyugovék az ő munkájától és eljött a hetedik nap, amely örök ünnep az Atya szellemével újra megteremtett fiaknak, mert az anyag újra halhatatlansággá vált a halál a bűn martalékától, az átitatott Isten szellemétől.

 

     Ez volna az, ami világosságot nyújt a bennetek levő Isten országáról, élet és szellem az -egy-.

 

     És amint a szeretet tevékenykedhet, azonképp mindig magasabbra szállt, először e világ keretein, azután a többi világok fokozatbelieket is elhagyva, Istenülhet, mert, ha valaki e sátáni fészekből a testből ki tud emelkedni, úgy akkor már megközelíthető és tisztogatják, amíg oly tisztává válnak, mint ők az angyalaim által, és így mindenben segítik őt maguk csak e test oly nagy gát, amelyben minden bűn uralkodhat és a lélek véghez viheti a sátán minden akaratát, azért ezzel vannak szorosan körülvéve, mint sötét felhő gyűrűvel, amely sokaknál áthatlan. Az ilyen lélek soha sincs önmagánál, mindig mások akaratát cselekszi, amit neki sugallnak. Azért nem jut hozzá az angyalok segítsége, mert e földet választja az ilyen szegény lélek és ez a légköre, ezekből veszi a gondolatot és aki nem keres, ezzel meg van elégedve, az itt marad. Ez a világ az ő belső világuk is. Azért kell minden bajnak, szerencsétlenségnek lennie, hogy ilyeneket felébreszteni önmagukhoz téríteni ezáltal segítsem, hogy gondolkozni tudjon legalább önmagába, ne a külső sötétség uralja teljesen, mert ez a sok kín és fájdalom mind a sötét légköre hozza létre, amit ő maga

 

- 18 -

 

nem tud, csak szenvedni. Ilyen lelkiállapotban van az Isten nélküli lény, ezek hányt - vetett fellegek, akiknek az ítélet fenntarttatik mert nem keresi az Isteni megváltót örökké. Ezekért kell jóknak is szenvedni, mert egy helyen vannak, azért, hogy ezen sötétek tőlük tanuljanak jót, azért van minden jó családban jó lélek beosztva az egymást kiegyenlítésért, amit a sötét gyarló folyton elront, azt a jobb, világosabb helyreállítja, mert vannak nagyon sokat szenvedett bűnösök, akik már alázatosak és mégis valami ragad rájuk a jobbikból. Azért van e földön egy födél alatt ördögök és angyallelkűek...

     Azért szívesen hordozzátok ezen szegény testvéreiteket, mert a jó Atyának nincs nagyobb öröme, mint, ha az ilyen megtér és az, aki által javult, elveszi jutalmát számtalanszor a jó Atya kezéből, mert a mentő és a megmentett együtt örvendeznek mindörökké. Azért elhordozván egymást és a rosszat jóval viszonozzátok, nem mintha az megérdemelné, hanem a jó Atyáért, kinek az is a gyermeke és vérzik érte az Atyai szíve. Azért mondottam egykor, hogy aki Nevemben jót tesz, eme szegényekkel, az Velem Magammal tesz jót, mert némi szeretet érinti a kemény szívet a jótevője iránt és sokszor fölenged a jégkéreg szíve körül. Azért semmi anyagot ne sajnáljatok, feláldozni, ha mentésről van szó. Mert lehet, hogy éppen ez a tett kelti fel benne a hálaérzetet és így a szeretetet is. És így már út van a szívhez, a világosságnak, mert, aki nem munkálja meg a földet és csak úgy vet bele, az magnélküli kalászt terem és nem lesz aratástok.

 

- 19 -

 

     Igaz, hogy nagyon sok lélekkel kell jót tenni, amíg rátaláltok arra, aki hálás és fog rajta a szeretet, de megéri a fáradságot, csak minél több önzetlen szeretetet osszatok szét, mert ez az igazi vetés alapja a megmunkált földbe.

     De amint látjátok szeretet nélkül hiába vettek, csak szalmát arattok. Az ne kedvetlenítsen el, hogy még nem találtok igaz követőkre, mert a ti kitartó türelmetek és szeretetetek fogja őket magatokhoz vonni és az eredmény nem marad el. Igaz hogy más a vető és más az arató, de aki vet, az is Istenért vet, tehát neki dolgozott és amit emez önzetlen szeretetben cselekeztek az által lesztek szabadok, tehát ha jó magot vettek, semmiképp nem vész el,ha gyümölcsét most nem is látjátok, de áldása megmarad vagyis a Szeretetnek nyoma van, nyoma azon lelken, akivel gyakoroltátok. Tehát így íródik meg nevetek az élet könyvében.

     Ez úgy néz ki a sötét lelkeken is, mint a sötétben fénylő betűk mert, amennyiben átérezték tőletek a szeretetet, olyan világosan rajzolódott a lelkére a nevetek.

     Tehát így segítitek az ő szegény lelkét a világossághoz, ha ő maga még nem is tud szeretni, de a ti szeretetetek már rajta van.

     Ez olyan hasonló dolog, mint, amikor egy vadoncot beojtanak, bár évekig kell még ápolni, amíg meglátszik rajta az oltás gyümölcse, és sokat kell irtogatni az alsó vad hajtásokat, hogy el ne nyomják a szelíd ojtást. Tehát, ha egy rövid életű fával is ennyi türelem és szeretet szükséges, mennyivel inkább az ember vad csemetéért a szelíddel beojtás egész időszakán szükséges vagyis egész életen át.

 

- 20 -

 

     És nektek oly terhes, ha azonnal nem hoz jó gyümölcsöt, akit az élet Igével ojtogattok, lám ez a rövid türelem és kicsi szeretetre mutat nálatok, ami ítél is, mert elveszi tőletek az eddigi megmunkált lelkeket.

     Tőlem tanuljatok türelmet és szeretetet, kit küldtem el Én magamtól valakit? Soha, még egy júdást sem, akiben tudtam, hogy a gonosz erők nagyobbak, mint a jók, de mégis hagytam Magam mellett mindvégig, mert, amint tudjátok, az utolsó árulása után már önmaga ítélte el magát, vagyis az a sok szeretet amit Tőlem élvezett megutáltatta benne e világot és véget vetett neki önkezével.

     Hogy miképp érkezett ez ismét Elém? A testnélküli létben? Sehogy sem. Hisz önmaga fölött ítélkezett és önmagát elzárta tőlem szívében, így el is vesztem részére, egy időre, de, amikor szíve átszenvedi az ítéletét majd ha valaki irgalmasságot gyakorol vele, hogy őt befogadja és mint teljesen új teremtést elejéről kezdi őt nevelni és ojtogatni az Igével, amint fönt leírtam, akkor végre megtalál. Hogy most hol van a lelke atomja? Még az ítéletében van, még nem ismer, ez idő szerint hányódik, mint megvetett valami az alvilág mélyén, többet ne kívánjatok róla tudni, mert mint júdás lélek nem is jöhet többet számításba, hanem, mint új teremtés, hogy senki ne ismerje fel többet, mert ez lenne az örök halála, senki sem fogadná be vagyis mindenki irtózna tőle, pedig ő sem bűnösebb, mint Lucifer és azt mindenki szívesen hordja szívében. Itt a tévelygése az emberiségnek.

     Mert, ami nincs az Igéből, az van a sátáni lélekkel tele, e világgal, amely még az ő birodalma egy

 

- 21 -

 

rövid ideig, amint megítéltetik, elveszti hatalmát és mint kárhozat fia megköttetik a saját bűnétől és többet már nem árthat az életnek, mert eltakaríttatik az útból az ő helyére, mint végig engedetlen fiát, kitagadtatik az Atyai teremtésből és alkotásból és mindenképp a saját romlásában esik. Azon lélek, amely az Atyai szeretetet ennyi ideig lábbal tiporta, nem érdemli meg, hogy fentartassék és azok, akik az ő akaratával vannak tele, vele együtt esnek a seolban, ahol a hamis próféta és a fenevad képletezve van, az ő tartozékai.   Már országa nem áll fenn soká ez vigasztaljon titeket, hogy az utolsó idejét tapossa és Krisztus kezd országolni az övéi szívében, nem lesz azután éjszaka e világnak sem, mert e világ sem fordul el a napjától többé, ez a feles idő őmiatta volt megengedve, hogy a sötétségéből világosságra jöhessen, alkalmat kapott minden jó - elfogadására, de ő Lucifer mindvégig megmaradt az önössége mellett, amely elnyeli őt és nincs azután tovább hatalma, semmiképp nem árthat többé az életnek, mert az Ige testté lőn, aki minden erejét elveszi. Azért várjátok mindenkor az Úrnak eljövetelét, aki megtöri a sátán hatalmát, mert így sokan felszabadultak a halál kínjától, amely a sátán lelke volt.

     Mert, mindazok, akik az Igével táplálkoznak és így igévé válnak, azokban testesül meg, aki megtöri a sátán hatalmát mint Isten fia. Tehát most az a kérdés kivel táplálja lelkét azzá válik és ez az a hatalom, amelyen a pokol kapui erőt nem vehetnek, mert amiként a testet öltött Igét semmi ijesztgetéssel nem tudták az Atya akaratától elvonni, azonképp ezeket sem, mert ugyanaz az ige öltött

 

- 22 -

 

bennük testet. Tehát nem kisebbek az ember fiánál. Azért testvéreimnek és barátaimnak neveztem azokat, akikben az Atya szelleme kezdett munkálkodni mert, ha egy és ugyanazon lélek munkálkodik a testekben, akkor csakis a test és vér egy lehet, mert egy és ugyanazon Atya szelleme hatja át. Ezeknek egy az érzésük, gondolatuk, mert egy Istenből élnek, tehát a végtelen sokadalom a mennyen és a földön, egy és ugyanaz. Így uralkodik az Atya a fiúban és így lett a fiú egy az Atyával.

     De amint látjátok, az Ige nélkül nem lehet e világi gonosztól megszabadulni mert azért mondottam "Én vagyok az Út az Atyához" a testet öltött Ige, ha e világ felöltözi az Igét, mind a mennyben lesz az Atyánál, mert az Ige a "fiú ", vagyis engedelmesség az Atya akaratának.

     Ezen átalakulás szükséges a pokolból a mennybe jutni, aki ezt nem cselekszi, az a pokolban marad és ki válthatja meg, ha ő nem akar, mert, aki akar az tud ellenállni a sátánnak, mert az Atya Szelleme az, aki  segíti őt a hozzávaló jutásban, a saját szívéből az őt keresőket.

     Tehát azért fog leromboltatni a mostani fennálló szokásos Istentisztelet, hogy ne legyenek (10 Atyai levél füzet. Nov. 25.) azzal megelégedve, ha összejönnek nevemben és köztük vagyok: mert ez még messze van az Istentisztelettől, mert csakis az Isten akarata megszenteléséből áll az Istentisztelet, nem a sok ima forma szájmozgatás által. Ennek véget vet a vörös ítélet és azután ki-ki a saját szívéből fog táplálkozni, semmi behatás nélkül és ez lesz az igazi megnyilvánulása a léleknek és kifelé mutatkozása a valóságnak, aki uralja őt, mert ítélet nélkül

 

- 23 -

 

vagyis a valódiság megvizsgálása nélkül sohasem lehet igazi senki. Mert az arany tűzben próbáltatik meg, akképpen az emberi lélek is. Tehát az ítéletnek el kell jönni, hogy megmérje mi hasznot hozott Jézus nagy áldozata és ki vált Igévé általa.

     Mert egyedül ez az igaz Istentisztelet, az Isten akaratába való beolvadás.

     "Sok a meghívott, de kevés a választott", vagyis akik elválasztják magukat e világ és saját akaratuktól és az Atya akaratát megszentelik önmagukban, mert ezáltal jön el hozzájuk az Isten országa és így e világba is. Mert nem szemmel láthatólag jön el, csakis az Atya szellemétől a szívből kifelé a tettben való megnyilatkozásban láttatik meg, hogy miféle erő uralja a lelket és ez fog róla bizonyságot tenni az igazi állapotáról. Hétszer is megkereszteli magát kívül valaki, az nem sok hasznot hoz a léleknek, ha nem cselekszi mindazt, aki nevére keresztelkedett, mert a keresztség első lépés Isten akaratában, de ez egy lépéssel még messze van a tökéletességtől, azért szükséges mindent betölteni, hogy egész egy legyen az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel egyetemben - ez a beolvadás. Amiként a hó, jég elolvadásához szükséges a napnak melege, akként szükséges a lélekre az Igére tett: szeretete, hogy az, az eredendő bűn az örök fagy fölengedjen és a földbe, teste beigya és akkor áldássá válik a test is az Isteni akarat meg cselekvésére, mert eme szeretet cselekedet nélkül, csak jégkéreg veszi körül a Szellemet és nem tud életre kelni.

     "Erre sokan azt mondhatnák, hogy Én mindig csak az adakozást prédikálom, holott nekünk is alig van létünk fenntartására".

 

- 24 -

 

     Pedig tévednek ezek, akik így értik, nem adakozott Énmellettem senki a magáéból, mégis megtisztultak ama beszéd által, amit hallottak tőlem, mert az özvegy két fillérje, eléggé igazolja, hogy nem áldozatot kívánok, hanem az utolsót, hogy elsővé tehessem őket, vagyis önként szeretetből és titkon, mert az irgalmasságnak sokféle teendője van, lehet azt gyakorolni akkor is, ha áldozatot nem hoznak, mert nem-e jobb, ha valaki a lelki sötétet a világossághoz vezeti, mint megannyi testi ellátás? A jól bánás, jó tanács, a mással való érzés, a vele való fájdalom megosztása, több minden áldozatnál, mert bizalmat kelt maga iránt és közeledés a lélekhez, ha már ez megvan, akkor már hallgat és figyel és elfogadja a tanítást is, de persze meg kell neki érezni, hogy mindenben jót akartok neki, mert enélkül nincs bizalmuk és kétkedve fogadják a tanítást is. Tehát a bűnös lelkéhez a szeretetnek hozzá kell férni, hogy gyógyíthassa lelki sebeit. Ez a legnagyobb irgalmasság, mert, akit láttok, hogy anyagi áldozatot kíván és mindig újabb kéréssel jön, az úgyis a valamiért jön hozzátok, de ezekkel is szeretettel bánjatok, amennyiben, megtehetitek, segítsetek is igaz baján, és ezen önmegtagadástokért áldom meg a munkátok gyümölcsét sokszorosra és mindig lesztek azon helyzetben, hogy adhattok is és mégis gyarapodtok.

     Tehát a vakok vezetése az igaz Atyához több minden áldozatnál, minden e világ kincsénél, mert megtalálják saját életüket és önmagukat, mert az ember önmegismerése nélkül nem tudja hol van, tehát az eredeti emberhez, az Isten teremtéséhez kell vezetni, ami az Ige által jön létre, mindenkit

 

- 25 -

 

nem vallásokhoz, felekezetekhez, eme széthúzásokhoz, hanem egyedül "Jézushoz", amely összpontosít mindent és eggyé tesz, mert itt nem számít, hogy hol és milyen felekezetben született, mert az Isten mindnyájunknak Atyja, hanem az önként való beolvadás Isten akaratában, ez a mérvadó, mindenek felett a lelki szabadság elnyerése, mert amíg valaki nem szabad, alig szabadíthat mást.

     A Szeretet mindenben, minden, mert ez az örök élet, aki ezt ápolja annak lesz örök élete, mert így fejlődik ki benne az Isteni rész, amely már halhatatlan, a Szellem a legfőbb Isteni személy által. Amíg az ember nem fordul eme Isteni része felé, csakis állati életet él, azzal a különbséggel, hogy szabad akaratában alkot, tervez és teremt. A lelke szabadon mozgása szerint, mert a bűntől, szenvedélytől megkötött nem tud semmit létrehozni, mert minden erejét és hasznát a bűnös hajlamának áldozza, vagyis a sátánt dédelgeti önmagában és aminek szolgál, és mint ilyen a sátán szolgája, aki csak megsemmisülésére törekszik, mert Isten megtagadásával önmaga semmisül meg.

     Isten akarata cselekvésével pedig önmagát építi fel Istenné minden ember. Tehát, nem az Istennek van reátok szüksége, hanem nektek az Istenre, mint a szenvedéstől megváltásra, ezért nyög és sóhajtozik minden teremtett lény a sátán igája alatt, mert, ha az ember halad Isten útján, akkor minden alárendelt Istenül és fejlődik a tökéletesség felé.

     Tehát minden az embertől és ember által várja a szabadulást, mert az Isten az emberben szunnyad, tehát neki kell a saját részére felébreszteni, mint önmegtagadó, tiszta szeretetet, ha eme szeretet

 

- 26 -

 

tevékenykedhetik az ember által, akkor van az Isten velük és bennük és általuk munkálkodik és alkot szüntelen, ez a teremtés, a "Legyen". A nagy Szellem mindenben minden. A "Vagyok" és az ember is így olvad bele a mindenség alkotásában és az Istenségben, mert mint utolsó teremtése a földnek az Istenségnek első foka, csak haladni kell az Isteni úton és így válik az ember is Istenné, aki ezt letagadja vagy másképp hiszi, az önmagát csalja meg és ellensége lett önmagának, pedig mindenki csak jót akar magának teremteni, de tudatlanságban éppen a gonosz önszeretetet választja, amelyben a sátánt dédelgeti önmagában. Az önzetlen szeretet az Isteni út, amely által Istenné válik az ember. "Úgy szeresd felebarátodat, mint önmagadat", akkor szereti az Istent minden felebarátban, és ellenségben is, és így nyől ki e világi bűzös pocsolyából és bűnből és lesz a tiszta szeretet megteremtője, akik meglátják az Istent őseredetijét is mert vele egy lettek.

     Akik tagadják az Istent, azok ítélet gyermekei, mert azoknak a gonosz erők diktálnak, tehát azok hatalma alatt állnak, mint pokol romboló kapui, mert nincs Istenük, letagadták önmagukban és lettek a sátán szolgái, mint ítélet és bűn gyermekei, aki csak a bűnnek alkot poklot megismerhetitek a sátán szolgáit, akik az övéi az önszeretetnél. Mindenhol csak ők akarnak elsők lenni és uralkodni minden bűn árán is, ezek az alvilág urai, mert mind a másik rovására és veszedelmére él és cselekszik. És így rombol és ítél a gonosz mindig vádol, ítél az Istent szeretők, szeretnek és építenek és boldogok és áldás fakad utánuk mindenhol és örömet

 

- 27 -

 

terjesztenek, nyugalmat és békét, mert ez a ő lényük, a pénzt csak mint eszközt használják, de nem szeretik, mert a kincs szeretete az rossz lelket ábrázol ki, mert mennél keményebb és hidegebb valamely kincs, annál csillogóbb, sötétebb, tehát nincs benne szeretet semmi és a hasonlók szeretik, akik szintén kemények és hidegek, mert ne higgyétek, hogy valaha egy angyal felcicomázza magát, csakis a pokol szereti azt, ezen jelek csak azt mutatják, hogy kívül van a világban és nem belül van a gazdagsága. Az angyalok a benső fényüknél ragyognak - fénylenek az igazság és szeretetük által, amelyet jogosan használhat, mert az ő tulajdonságuk, mily nagy kettő ez, csillogni, vagy fényleni az első, külső felrakott: a másik már azzá vált tulajdonság, örökké tartó.

     Mert a szeretetük foka szerint értékesül át rubinttá, gyémánttá, topárrá, stb, amelyekből áll az Isten városa a mennyben.

     Persze, csak képletes drágakövek, nem merev, mert az a pokol tulajdonsága.

     "És megméré a város falát, amely egy singnyi, az angyal magassága."

     Tehát milyen az a város? Olyan mint az angyal magassága, vagyis lelki felemelkedése, az a város, amelyekben Isten lakozék, nincs ott már sem éjjel, sem nappal, mert Isten maga a világosságuk, fényük, bennük.

     Aki másképp képzeli Isten városát, az önmagát csalja meg, mert a képletezés, csak a tudatlanság miatt íratott meg, de ott minden csak a lelki tulajdonság, a szépség, nem a külső anyag, amelyet szeretni nem szabad csakis, szeretetté kell mindent

 

- 28 -

 

felváltani annak, aki lelki szépségben akar részt venni, mert aki önmegtagadó szeretettel táplálja lelkét, azok fénylenek örökké, mint a nap, ezekből áll az Isten városa.

     "És templomot nem láttam abban: mondja a látnok próféta, tehát meddig van szükség a külső templomra? Amíg Isten szelleme fel nem ébred a szívben, azután már a szív a templom, mert Isten lakozik benne és ez a nagy város, ahol nincs külső templom, mert Istentől tanítatnak és vezéreltetnek, nem embertől, azért egyek.

     Amíg különböző egyházak, felekezetek vannak, addig csak kifelé megy az ember Istent keresni, ahol nincs, azért kell minden külső Isten tiszteletnek leromboltatni, hogy a saját szívükben keressenek meg. Igém alapján és a kifelé való tett fogja igazolni, hogy Isten Szellemét imádja-e, vagy e világban levőt, ami a sátáné.

     Sokan rémülve olvassák, hogy az erőszak miképp rombolja le a szép templomokat, zárdákat, szobrokat. Hát nincs-e megírva: hogy a nagy Babilonnak le kell omlani, amely mind más Istent képzel be magának, amit az önző tanítójuktól tanult és ebben a tudatban beleássák magukat és nem keresnek igazabbat. De, ha leromboltatik minden bálvány és faragott kép, amit Isten elé állítottak, akkor majd kutatják az írásokat, hogy most mi a teendő. És rátalálnak emez Igémre.

     "Az utolsó időben mindnyájan Istentől lesznek tanítva az emberek.

(János. e. 6.) akik őt keresik és ezek lesznek egy nyáj."

     A mostani lelki vezetést, sohasem lehetne eggyé tenni, csakis, ha majd látni fogják a pusztító utálatosságot

 

- 29 -

 

ott, ahol Istent remélték, fognak kiábrándulni önmagukból és tanítójukból és az örök Ige szerint élők, rátalálnak önmagukban a kint keresett Istenre, ami túl boldoggá teszi őket, és áldani fogják a nagy Istent, aki a nagy Babilont lerántotta, és ez fogja szétválasztani az igazat a hamistól, mert minden nyilvánvaló lesz akkor.

     Tehát emez pusztító utálatosságra szükség van, mert anélkül mind elveszne az emberiség a tévelygés miatt, azért örvendeznek az angyalok a mennyben, amikor a föld utálatosságainak anyja megítéltetett.

     És ti is örvendjetek emez eljövetelemnek hű szolgáim, akik utaimat egyengetitek és ösvényemen jártok, mert akkor külsőleg is velem lesztek, mert nagy munka az elválasztás, amelyet angyalaimmal fogtok elvégezni tik, akik a saját szívükben már Reám találtak és nekem engedelmesek mindenkor, tinektek mindent tudnotok kell, hogy az ítélet hol áll meg, azért szorosan Hozzám tartjátok magatokat, mert ott ahol legnagyobb szükség volt reá, már elkezdte a munkáját és így fog végig menni az egész földön. Tehát készen legyetek tik, akik a hangom halljátok, hogy meg ne rémüljetek, mert "Én vagyok!"

     A tenger zúg, hánykolódik, mint aki ki akar szabadulni sírjából, a föld megindul és sáskamódra reácsap, az őrökre és hamis pásztorokra, mint egy vércse volna, mert betelt a pohár amit Isten neve alatt gonoszkodtak, Jaj-jaj-jaj a hamis Isten szolgáknak, ott veszik el jutalmukat, akinek szolgáltak, a sátán kezéből és nincs aki megtartsa őket, mert

 

- 30 -

 

a mammonért dolgoztak, nem Istenért ami megítéli őket.

     Egy sem tud megszabadulni a saját kínjától, mert amit szeretett jobban Istennél, az fogja őket gyötörni. De jaj lesz mindazoknak is, akik Nevem alatt dorbézoltak és részegeskedtek, és így tévelygésbe hozták az Engem keresőket, mert, hogy lehetnék azoknak megváltója, akik a démon útján járnak és sokakat a lelki és testi fertőbe vittek. Nincs, nincs olyan Isten a mennyekben, aki az alvilág eme szolgáit felemelhetné. Mert ők nagyon is jól tudták mi az Isten akarata és mégis az önzést és önszeretetet választották és a szegény tudatlanokat munkakerülésük és henyélők támogatására kihasználták Isten neve alatt. Vajon mindazok, akiket romba döntött, vádolják igazságos Isten előtt.

     Az az igaz Isten talán még meg is jutalmazná eme hamis szolgákat, amiért tobzódásuk által leestek az alvilágba és szolgái lettek a démonnak? Mily gyarló, mily beteg lelkek, akik így képzelik el az igaz Istent, hol álna fenn az Isten országa, ha ilyen igaztalan Isten uralná? Ez a démon országa, ahol csak e világ jött számításba és saját előnyükért tanítottak és megfizetettek mindenkivel minden szóért. Vajon miért jutalmazzon az ilyen hamis szolgákat az Igaz Isten, hisz minden kis földet kihasználtak a legvégsőkig és elvették jutalmukat.

     Ne felejtse el senki, hogy amely prófétának sok adatik, attól sok is kívántatik, először is azaz igaz próféta, aki először éli önmagában az Isten akaratát mert, akiben Isten szelleme felébred, az már gonosz nem lehet.

     A gyümölcséről lehet a fát megismerni, vagyis, a

 

- 31 -

 

lélek mineműsége szerint cselekedet a gyümölcs, az okos ember nem hisz a butítás misztikumában, hanem elhiszi, amit  ( Máté 7.) mondottam, mert vagy elhiszi valaki amit Én Jézus mondottam, vagy a hamis szolga szavait hiszi el, amit az ő bűne mentségére mond, mert ne higgye azt egy hívő sem, aki az Igét olvassa és tudja, hogy van még egy másik ige, amit tanítója beállít elébük mert, ha van próféta, az csakis az igét fejti ki, a  mag hüvelyből, amely Isten szelleme által szól, aki másképp magyarázza az anti Krisztus, akikkel most telve a világ, tehát csakis a cselekedet mutassa meg a lélek mineműségét, nem a beszéd, mert a sátán is felöltözik Isten angyala látszatára, de az önzetlen szeretetet nem bírja, amely az Isten Szelleme az emberben.

     Ha valaki jobban hisz ezeknek, mint az Igének, mit lehet ott tenni? Ezen gyarlók beképzelik, hogy az Isten az ő bálványuk miatt amit Isten igazsága elé állítottak, még csodát művel és ördög kiűzi és fölemeli őket a képzelt prófétájukkal együtt, csak várják ki a végét, hogy milyen mennybe jutnak ezen reményben. Kín és gyötrelem lesz az osztályrészük, mindazoknak, akik nem hittek Isten szavának, hanem az önző embernek: magukra vessenek.

     Egészen más eset áll fenn ott, nem ismerik az Igét, azokat még menti a tudatlanságuk, de ott, ahol Isten szeretetét lábbal tapossák, nem várhatnak egyebet, mint letaposást. Ez az igazság!

     Mert ugyanaz történik mindenkivel, amit a Szeretet ellen vétett és így csakis a szeretet vált meg a szenvedéstől. Tehát, ha valaki a szeretetet megtapossa, az megtapostatik, bármily formában, amely minél fájdalmasabb.

Az is kell hogy legyen, mert

 

- 32 -

 

másképp mindent letaposna és ő a gonosz uralkodna minden felett. A visszahatás, a megtorlás, mert a Szeretet sérthetetlen, minden száll és visszapattan a kiinduló pontra, minden igaztalan és szeretetlen szó és tett.

     Azért szereti önmagát valaki helyesen, amikor mindent szeret, mert ez mint egy beragyogja a viszont szeretetével, ennél a pontnál hasonlatban lehet venni tükörképletezést, amilyen arccal belenéztek, olyan néz vissza rátok.

     Így van ez a lélek tükre is, és a visszahatás "Azért mondám, áldjátok, aki átkoz", mert még abból is akkor áldás fakad részetekre, mert mennél nagyobb a lélek önmegtagadása bennetek, annál nagyobb a szeretet az Isten szelleme és az ténykedik immár, mert az átitatott lélek is Istenivé vált.

     Tehát Igém alapján a szeretet mindenütt a megváltáshoz vezet. Nincs a pokolnak olyan zuga, ahol nem lehet Istenülni a szeretetben, ha ezt jól megértettétek, akkor milyen mentséget fogadhatnék el a mentegetésre? Semmit, hisz a szeretet mindenütt megváltó erő és minden lény kapott az Atyából való alapszeretetet, amely a Szellem minden emberben, ez a taléntom kiosztása, ki-ki erejéhez képest kapott, tehát nincs mentség másnak, mint akik ezt nem tudták: de az Ige olvasónak nincs mentsége, mert tudja és cselekszi a szeretet és megváltás művét.

     Aki hisz Jézusnak, az álljon egészen Mellém az emberektől, hogy lelkem erejében részesítsem, mert mindazok, akik emberektől várnak, azok lelkét veszik, amely nem tiszta.

     Azért csakis a Szentlelket ígértem siránkozó

 

- 33 -

 

tanítványoknak, aki elvezérli minden igazságra és szeretetre, amely a tökéletesség.

     A mennyekből alászállott erő, amely időtől e világon van és betér mindenkihez, aki hisz Jézusnak és kéri valóban Isteni lélek megosztását. Tehát kéznél van mindenkinek, segítségére a jóakaratú embereknek, mert, amint az Ige alapján kezd élni a szentlélek hozzá társul és kezdi őt felvilágosítani az ige megértésére és az emberben lévő Isteni mag kezd kibontakozni az ő sírjából és életre kel minden Isteni tulajdonságával, csak akarni kell és nem földi előnyt és tekintélyt keresni az Ige által, hanem a megváltást, akkor bizonyára meg is találja az igazi kereső, mert már benne fel is támadt, akit keresett.

     Csak ha valaki azért imádkozik, hogy jobb dolga legyen a testének és minden kívánsága szerint történjék, azok hiába várják az Isten feltámadását önmagukban, mert már előre újra eltemették az önösségben. Tehát a szentlélek nem tud eggyé lenni a szívben lakozó Szellemmel, és itt tévedett el az egész világ, amikor mindent csakis énje kielégítésére akar felhasználni. A Szentlélek csakis az Istenkeresőkhöz csatlakozhat, mert a "Szent" szó, tisztát jelent, nem földit, amely tisztátalan.

     Ha az emberek ezt fölismerték volna, akkor már eljött volna az Isten országa a földre, ama szentlélek által, aki itt van, de hajlékot nem talált mert mind földi előnyért imádkozik ami a Szellem sírja, a jólét, mert abban hamar megfeledkeznek Istenről. Tehát nem mindenkinek lehet adni földi tulajdont, mert lelki romlására van: amint magatok is látjátok.

 

- 34 -

 

     Ti, akik valamely tulajdonhoz jutottatok általam, tudjátok annak helyes megbecsülését is, mint Isten tulajdonát - látjátok inkább benne, mint a sajátot és ez így van jól, mert így nem bízik abban senki, hanem az adakozóban, mert tudja, hogy csak tőle kapta és nem tulajdonítja önmaga szorgalmának, hanem Isten ajándékának. Ez is egy neme az alázatosságnak, az önbecsülés ellentéte, ha ti, mint Isten által megajándékozottak, ezt tudjátok, akkor így is kell felhasználni. "Ingyen vettétek, ingyen adjátok"  a hasonló érzésűeknek, akik nem magukért élnek, hanem szintén másokért, vagyis nem megkötött és kialkudott bérért, hanem, amit ő szíve szabadságában ad, mert már ez is egy Szellemet, Istent felszabadító tény. És annak nagyobb az áldása, mindenki részéről, a sátán, mint az erőszak főmestere, innen már akkor ki van zárva és a szeretet jut előtérbe mindkét részről és így fokozatosan felszabadító. Szellem a Szentlélektől felébresztetik. (Ez így jó volna, ha az emberek jók volnának, de több a csaló, mint a jó, kinevetne fizetés helyett.)

     Persze így is lenne, de a lélek válassza meg a környezetét, hogy kit fogad az Úr ajándékában, nem mondom a gonoszt is, csakis a jobbakaratú önmegtagadó emberekről beszélek, nem kihasználókról, mert ezek eléggé fölismertetik magukat hamar veletek és ezekkel a kemény szívűekkel a világi törvény szerint kell eljárni, mert ezekért van a törvény vasszigora, hogy garázdálkodásukat fékezze.

     De amennyire szeretetetek engedi, ezekkel is jót tegyetek, mert az önzetlen szeretet által lesztek

 

- 35 -

 

mindenható teremtő erők. Ezt sohasem feledjétek el, mint a tökéletességhez vezető út, mert, ha mind jók volnának az emberek, nem kellene az önmegtagadás hozzájuk, mert a jót könnyű szeretni.

     Azért lehet itt e nehéz földön Isten fiává válni és nem másutt, mert az önmegtagadás legnehezebb a gonoszok között és  " Aki mindvégig megáll szeretetben, az üdvözül."

     Értem szeressetek: és nem lesz nehéz az eltemetett Isten szellemét az emberben, aki elásott kincs a földben és elásott szeretet, aki egyedül tesz boldoggá mindenkit. Boldog aki emez kincséhez hozzáfér, mert lehet-e boldog szeretet nélkül?  Senki sem, mert egyedül a tiszta szeretet boldogító, mennyei. Miért mennyei? Mert nincs már benne föld, az önzés, mert önzetlen szeretet, aki ezt már bírja az Atyánál van a mennyben a föld, vagyis önzetlen szeretetben. Azért látják meg az Istent a tisztaszívűek, az önzetlenek. Ha valakinek nem kell magát megtagadni ezen kincsért, mert mind  jók között van, micsoda üdvösség származhat abból? Én mondom, semmilyen, csak stagnál az egyformaságban.

     A jobblétű csillagokról, ahol nincs szenvedés, mert mind jók, a tökéletesedés miatt sokan ide, az úgynevezett kegyelem földjére kívánkoznak szenvedni, hogy a Nagy Szellem által kijelölt úton elsajátíthassák az Isten gyermekséget, amely a teljes szabadság és hatalom mindenek felett. Ha ez így van ti, akik ez úton vagytok már, mert az Én keresőim többnyire fölülről való csillagokról kértétek ide magatokat, mint ismeretes előttetek, akkor miért is nem igyekeztetek minden földit kivetni a

 

- 36 -

 

szívből, hogy célt érjetek és tökéletesen térjetek el innen, oda, ahol már nincs többé megkötöttség az anyag által, de ha az anyagot is szeretitek akkor nem lesztek légi tiszták, amely már az Úr hordozói a szívükben, mert ezáltal lettetek Isten fiai, akik őt befogadták. Ezen legtökéletesebb szeretetet csakis itt a földön Jézus útján lehet elérni, nincs más világ ehhez hasonló. Aki a legnagyobb kín, de ugyanott legközelebb az Isten is. Csak Hozzám kell csatlakozni és az Én utamon járni és akkor mindent fölismertek, mert Velem vagytok, ne nézzétek mindig, hogy más mit csinál, azt nézzétek Én mit csináltam és engem kövessetek, mert az ide-oda való tekingetéssel csak kifelé néztek a világba és mit láttok ott? Azt, ami elvon Tőlem.

     Ne lássatok meg mindent, mert akkor a lélek ide-oda hányódik és nem tudtok Velem, lépést tartani, inkább saját magatokat nézzétek és méregessétek, - hogy hol álltok még - mint mást.

     Kapcsolódjatok ki e világból ezen a téren, hogy ne ítéljetek, mert aki ítél ő maga is ítéletben marad, ezt el ne feledjétek. Jobb, ha minél kevesebbet tudtok a más hibáiról, ne is igen kutassátok mit mond a gonosz ellenetek, mert ez keserű gyökérré válhat bennetek, ami megrontja a szeretet növekedését. Mindenkinek már előre bocsássatok meg, hisz ti már tudjátok hogy ki az aki rágalmaz, a sátán lelke azokban ahol uralkodhat, többet titeket sem bántanak mint Engem. De én nem adtam meg nekik azon örömöt, hogy háborogtam volna érte, szóval nem sikerült lelkem a szeretetből elvonni a sátániba nekik. Ti is e képp cselekedjetek és elfut tőletek, ha nem hallgatnak rája, ez az

 

- 37 -

 

a víz (alázatosság), amely eloltja a tüzet, amiben az ellenfelünk nem gyönyörködik, mert a haragban neki szolgálnak.

     Csakis a szeretetben szolgáltok Nekem és saját lelketeknek. Tehát őrizkedjetek az ugrató szavaktól, mert a sátán műve mindenkor, ő mindent igyekszik ellenetek felhasználni, hogy a nyugodt és szeretet állapotából kizökkentsen, mert erre törekszik, hogy az ő országa fennállhasson, de legyetek ti is okosak és éberek és szelíden védekezzetek szükség esetén, anélkül, hogy lelketekben kárt vallanátok. Ez az amikor kísérget, de álljatok ellent szeretettel és elfut tőletek és ha mindig így cselekszetek, megszabadultok tőle és békét hagy, a felülemelkedés mindenen, ez mentsvár a lelketeknek, ha mindenkor így cselekedtek, megerősödik a Szeretetben.

     És ha kiemelkedtetek e világ omladékain felül, már nem árthat többé nektek. Tehát, mi is a teendőtök a kísértésben? Hogy a gonosz ne kerekedjen felül: Először is a higgadtság és a Hozzám való fordulás, ha ez sikerül, akkor győztetek, de, ha ugyanolyan gyorsan visszavágtok, mint kaptok, akkor hasonlatosak vagytok hozzájuk, mert hitetlenség is egy neme a szeretetnélküli állapotnak.

     Tehát le kell ezt is győzni annak aki Velem -egy- akar lenni. Mindennek ellenlábasa a türelem. Az Isteni erények második főszelleme, mert e nélkül a szeretet nem növekedhet, ezért legyetek okosak, higgadtak és meggondoltak, akkor is, amikor a kísértő ugraszt, mert ha nem sikerül neki, úgy eltávozik egy időre; de kilesi, hogy hol és mikor támadhat újra, melyik a fájós oldalatok,

 

- 38 -

 

onnan támad. De, ha már nem lesz beteg rész bennetek, vagyis önzés, akkor hiába erőlködik kikezdeni, mert a lélek meggyógyult, vagyis átment teljes szeretetbe.

     Így keletkezik az átmenet a pokolból az Isten országába, amikor nincs önzés, ami a fájdalom és így szabadul fel az Isten Szelleme az emberben. Ez az a Szellemben való imádása az Atyának, mert ez az igazság is.

     Hisz oly egyszerű Igémet alig tudják felfogni az emberek, éppen az egyszerűsége miatt elvetik, és inkább a sötétben tapogatóznak és kívül keresik azt, amit önmagukban kell megtalálni, mert minden egyes ember megtért szíve egy Isteni ország, mert sokakat befogadhat és boldogíthat, mint már hatalommal bíró. Ezek azok az úgynevezett "Életsejtek", akik életet terjesztenek maguk körül és örömöt azok között, akikkel egy lélek lettek, a beteglelkűek nem tűrik őket, mert a hasonlóság törvénye vonzó és taszító mindenkor.

     Amint látjátok, és lehet és kell is a sátán kísértésének ellent állni , mert e nélkül nem lennétek sohasem szabadok tőle és e képp megállva a kísértésben, győzedelmeskedtettek felette, ez a fölülemelkedés az önzésből.

     Mert amint ellent tudtok állni, már erőtök gyarapodik és nem fogy, mint a hirtelenségnél, ha mindezen kísértés nem lenne, nem is tudnátok meggyógyulni az önzés nagy betegségéből, azért engedtetik meg az ellenfelemnek mindenkor, hogy gyógyuljatok meg tőle, és ha végül ráeszméltek, hogy honnan való minden kísértés, nem is fogtok vele törődni. Fődolog az legyen, hogy mindig jó

 

- 39 -

 

kedélyállapotba maradjatok, mert ez a legkisebb szeretetállapot már, ha nincs bánat vagy fájdalom, akkor a lélek gyógyul már az önzéstől. Nem siratja többé önmagát amikor a sors üldözi, vagy baj éri, mert jó kedélyállapotban van, ami a lelki öröm. Tehát ne vegyétek szívetekre a bajokat oly nagyon, mert nem oly nagy veszedelem az mint a gonosz ijesztget vele. Inkább bízzátok rám és majd akkor megadom rá a helyes megoldást, gondolatban és alkalmilag, hogy a veszedelmet kikerülitek, anélkül, hogy lelketekben kárt szenvednétek általa, mert ha nbennem bíztok, akkor meg nem szégyenültök: igaz, hogy szeretetem megengedi a legvégsőkig a kísértést, de ha tudjátok, hogy ott vagyok, nem érhet veszély lélek szerint, az igaz jószágtokra nem teheti a kezét a gonosz, csak amihez joga van, ami igaztalan birtoklás, azt meg vigye, mert akkor megszabadultok a bűnöktől.

     Amit megtörténni engedek, az mind lelki javatokra van, csak vegyetek minden külsőt úgy, hogy lelki kár ne származzék belőle.

     Ez az igazság.

     Mert nekem az igazság lelkének az a kötelességem veletek, hogy mindenre kioktassalak ami szükséges a megváltáshoz. Tehát ki is írat és beszél itt? Az igazságnak ama lelke, amely Jézussal egy, mert belőle küldettem e világra, és ő így van veletek mindenkor, mert amikor ő maga beszél Jézus nevében, akkor is ugyanaz, amikor Szentlélek neve alatt szól, mert Ő az Úr mindenben, és csakis az ő akarata érvényesül az övéiben.

     De sokszor minket is küld szólni az ő nevében. Ami a legnagyobb örömünk, amikor ránk bízza

 

- 40 -

 

akaratát, mert oly örömmel szolgálunk neki, ha néha igénybe is vesz bennünket, akik az ő akaratai vagyunk mindenkor, mert az Úr, amit gondol, az már meg is van, nincs reánk szorulva és, ha mégis megbíz valamivel, ez kiváló kegyelem számunkra. Azért mondom ezt most nektek, hogy tudjátok meg ti is, hogy boldog az a lény, akit az Urunk megbíz valamivel már itt a  földön.

     De sokszor megtennénk helyettetek örömmel, mert ez az üdvösségünk szolgálata. De ti boldogok, akik hitből követitek Szent akaratát azért válhattok gyermekeivé a magasságos Istennek és mi csak szolgái lehetünk.

     Ily nagy különbség van a hitből való szolgálat és a látás között. Az Isten gyermekség csak hitből való szeretet által érhető el, azért nevezlek boldognak, akik a Magasságos Isten gyermekei lesznek és mi csak mindig szolgáitok leszünk, de annak is örülünk mindenkor, mert fiaiban is őt szeretjük és szolgáljuk.

     Ha ti tudnátok mily öröm őt szolgálni, akkor naponta jobban keresnétek mindenben Szent akaratát, mint így. De, ha majd megígértitek ki az Úr, akkor majd minden örömötök az lesz, ha Ő valamit tőletek kíván, mert ismétlem, nem szorul ő senkire, csak szeretetében minket is akar részesíteni Szent munkájánál, hogy emelkedjünk a rangfokozatban mindig  közelebb Hozzá, ez az a világ elvetettje "Jézus" a mindenség ura és alkotója egyedül. Ő a testté vált Ige, hogy életet adjon azoknak, akik őt befogadják és Magához felemelje őket.

     Ha ti azt megértenétek, amit most röviden vázoltam,

 

- 41 -

 

Jézus kilétéről, elolvadnátok a boldogságtól, hogy igénybe veszi az emberi szervezetet és Maga tanít, oktat titeket az ő útjaira, de még nem tudjátok hogy ki is az aki itt naponta írattat a földnek megvilágosodására és mindent fölismerésére. De ha megnyilatkozik a lelki szemnek, akkor bánni fogjátok, hogy jobban nem engedelmeskedtetek szavának, mert amit elhagytok veszni, az nincs is meg többet váltságtokra, azért minden Igét, amit itt kifejtett, tegyétek magatokévá, hogy minél előbb eljöhessen a hasonlókhoz és övéihez, akik életet adó szavát magukban tetté váltották. Óh mily boldog lények azok. De szeretnénk a ti helyetekben lenni és az Úr asztaláról étkezni, de még nem lehet, csupán akaratának végrehajtói vagyunk, de nem Isten fiak, akik ti lesztek már lassan az ő kegyelme folytán. Azért vagyunk körülöttetek, hogy őt láthassuk nagy szeretetben, amikor veletek társalog az ő legkisebbjeivel, akit Őt mint kicsi gyermekei szeretik és azt kiáltsák "Szeretünk jó Atyánk, légy áldott, hogy eljöttél a mi éljelünkbe, hogy hazamehessünk Veled".

     Megengedte, hogy ezt megmondjam nektek, hogy míly boldogság vár reátok, ha Őt mindennek fölött szeretni fogjátok, meglátjátok nemsokára az ég felhőiben, vagyis felismeritek őt, önmagatokban, amikor felhővé váltok, akik őt hordozzák, a megváltás eszközével, a kereszttel, óh, mily boldog lény az, akit Ő összeszed a keresztutakról, hogy hazavigyem, mert kereszt nélkül nincs megváltás. Ő hordozta a legnehezebbet ti érettetek, azért szükséges mindenkinek vinni a maga alkotta keresztjét a golgotára, ahol már elvérzik minden énje az

 

- 42 -

 

embernek, mert azután jön a dicső feltámadás. A szeretet hatalma az, amely minden ént legyőz, nincs más legközelebbi út hazatérésre, mint szeretetté válni az Ige által. Ezt oly kevesen tudják megtalálni, az önzés miatt, mert az egész világ ezen ördögi önzésben lelez, nem is ismerik a földön az önzetlen tiszta szeretetet, amelyben nem volt a föld (test) szeretete, innen van a nagy eltévelyedés az Istentől!  Mindenki valami érdekért szeret, amely kizárja a tiszta szeretetet a féktelen önzésuralommá vált minden. Úr akar lenni mindenki, pedig megkötött sátán szolgája a szenvedély miatt, nem tud az igazi úr magaslatára jutni, amely legyőzi magában a bűnt. Ők kifelé akarnak uralkodni, nem önön magukon, ez a másokon való uralkodás a sátáni. A mennyei úrkodás csakis a szeretet nagysága szerint történik, így lehet csak mennyei és szabad: a kötött uralkodás az erőszakon alapul, ami e világban érvényesül rövid időkre, hogy azután annál nehezebb igában találja magát a lélek, mert a szeretet nélküli uralomra való jutás csakis a sok halál árán lehet, akik azután úgy mérnek vissza nekik.

     A szeretet mindenben a feloldó és amikor a feloldott Szeretet uralkodhat, az már mennyei állapot, és ezt nem ismerik a földön, azért vannak öntudatlan állapotban, vagyis sötétség alvói, mert a Szeretet az őslényük alszik bennük, ezt akarja Jézus tana mindannyiunkban fölébreszteni. Csakis a test és lélek működik, a harmadik a fő a Szellem, nincs ébren, ami az örök élet, mert ahol Én fölébredek, ott már nincs többé halálnak joga csakis a föltámadásig. (Lukács  ev. 20. 34.)

     Tehát végre felfogtátok, hogy mi a halál? Csakis

 

- 43 -

 

a szeretetlen hideg lelkiállapot, ha valakiben az Isten Szelleme feltámadhat nincs a halálban.

     Az odavezető út csakis Jézus útja. Nincs más megváltó út, csakis Jézusért való szeretet, aki oda vezet az életbe, eme tetszhalálból, amelyben nincs szeretet, ez a sátán uralkodása e világban.

     Az Isten lénye szeretet az emberben, a többi e világ, ha e világ szeretetté válik, akkor ez is mennyé válik, ahol az Atya van, az örök szeretet, így képzeljétek el az Isten országát önmagatokban, erre mindenkinek önmagát kell átalakítania, ez a Jézus útja és követése. Azért szorgalmazzátok ezen írott Ige magyarázásokat, másokat is avassatok be akik érettek erre. Kezdetben azt mondottam ez eszközöm útján, hogy semmiképp ne tudassa idegenekkel ezen ittlétemet, amíg ő maga is meg nem erősödik bennem, de már a próbákon átesett szerencsésen azok által, akik kezdetben elhitték, de azután önmaguk taposták meg, amit addig szerettek, de emez kicsi szolgálóm meg nem ingott és így valódinak bizonyult.

     Azért most már szabadon hirdessed, hogy Én Jézus eljöttem a világba az örökségemért, azon lelkekért, akik felismernek ezen hangomról és követnek.

     Kedves szolgálóm, ezentúl ne zárkózz el a világtól, hanem hirdesd a közeli eljövetelemet minden teremtésnek aki vár Reám, mint az okos szűz, azok felékesítik magukat eme mennyei ruházattal, hogy idegen lélek ne találtassék bennük, hogy ne kelljen azt mondani a megérkezésemkor: "Nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, nincs nektek általam adott ruhátok, idegen lélekkel vagytok felruházva,

 

- 44 -

 

amely nem felel meg az Isten fia lakodalmára".

     Azért ti Engem keresők, egy eme szentlélek által adott tan szerint egyesüljetek, amely az örök Ige megfejtésében áll, akik el tudják hordozni és befogadni. Óh, míly boldogok azok, mert ezek meglátnak eme dicsőségemben és, ha láthatóan megjelenek, már csak megnyert szívekkel fogok találkozni, ezekhez angyalaim fognak társulni és így az ő erejükkel együtt egyesítve, felépítem az "Egy akol és Pásztor" című Igét, mert csakis így lehettek az egyesült nyáj pásztora a megérkezéskor. A mai fennálló sok szekta és vallást nem lehet egyesíteni és csak azok lehetnek egyek Velem, akik Szentlélek által taníttatnak és vezéreltetnek, mert más vezetőt nem hagytam az Én tanítványaimnak, akik éppen ezáltal nem árvák.

     Azok az árvák és szegények, akik nem tudnak megtalálni szívükben, ezek mindenütt keresnek az emberek között, az Istenfia pedig az ég felhőiben jön el, mint övéiben.

     Amiként itt is megnyilatkozhattam, úgy fogok az Én tanítványaimmal mind egyesülni és beteljesedik emez Igém: "Ti Énbennem és Én tibennetek élek".  Így fog a földi halandó általam Isten fiává válni. Tehát csakis az Én egyedüli tanításaim megcselekvése által lehettek Velem egy, akik nem keresnek kibúvót az ó-szövetségnél és mentségeket a betűknél, mert az öl, ahol az Élet megnyilatkozik.

     Azért, mert a bűnt akarják vele betakarni, hogy az élhessen, nem az élet, azért öl a betű ott, ahol az élet van és azzal akarják magukban tovább

 

- 45 -

 

éltetni a múltat, de így nem jöhet el hozzájuk az újjászületés, ha visszatérnek az elemekhez, a természetességbe, akkor újra föld lesznek a megkötött állapotba esnek, ami az engedetlenség ítélete.

 

     Isteni tanom követésében csakis Szentlélekké kell válni, ha más idegen lélek által nem táplálkoznak. De, ha itt is, ott is bevesznek mindenféle lélek akaratát, semmiképp nem egyesülhetnek Velem, az egyesült nyáj pásztorával. Ha azonban elhiszik, hogy Én elégséges vagyok a megváltásra, akkor, csakis az Én lelkem veszik be, vagyis akaratom, mert ezáltal kiábrázolódik az Isten képe, mert mindenki azzá válik, amivel táplálja lelkét.

 

     Az Ige pedig mennyből alászállott lelki kenyér, amely életet ad e világnak, tehát a megváltáshoz nincs szükség a múltra, a halott állapotra, hanem az új teremtésre az életkenyérre. Az ó-szövetség csak Jézusig prófétált, tehát Jézus egy új időszakot jelent, megújulást, újjászületést a régi eredendő bűnöktől. Mi volt az Izraelnek az ígérete? Kánaán, ahol a testet jól táplálják és meghalnak. De mi lett Jézusban, úgyanazon Kánaán? Nem-e újjászületés földje? Azoknak, akik nem a testnek éltek, hanem a lélek szerint, akik a feltámadás fiai, akiken a halálnak nincs jogosultsága, tehát hogyan lehet egy lelket táplálni ó- és újszövetséggel?

     Aki elhiszi, hogy Jézus elégséges a megváltásra, az ne menjen se előre, sem hátra, csakis velem legyen mindenkor, mert Én vagyok az alany a többi csak állítmány.

     Tehát belőlem merítsetek erőt az élethez, és belőlem táplálkozzatok, hogy a ti utolsó napotok el

 

- 46 -

 

ünnep napját, amikor a tékozló fiú visszatér az Atya akaratában, ami megváltás a haláltól, mert a gonosz oda már nem kísérhet el, ott megtörött a bűn szenvedés, a sátán gyötrelmének lelke az Atya akaratában lett szabad a fiú tőle, ez a megváltás a halálból boldog, aki emez lelki kánaánt kíván magának, a testiség helyett az megszabadul az öröklött bűnöktől, mert, amíg az ember általában azt cselekszi, amit e világ és apáiktól láttak, semmiképp nem jöhet el hozzájuk az Isten országa, csakis azokhoz, akik a testet megzabolázzák a vágy bűneitől és a lélek szerint élnek, vagyis, mintha testük nem is volna, csakis a jó tett gyümölcshöz szükséges önmegtagadásért használja fel a lélek, akkor a lelki kánaánban van, ahol a testet öltött Ige is élt, és így lesz a kánaán, musttól csepegő, tejjel-mézzel folyó lelki bőségbe, amelyen nem hal meg többet az ember.

     Tehát ily nagy különbség van az ó- és újszövetség között, az első testi, az utóbbi lelki életet tartalmazó fogalom. Az Enyémeknek nincs erre szükségük, mert, amit a sínai hegyről 10  parancsolatot hirdettem, ugyanazt hirdettem nagyobb terjedelemben a garizom hegyéről, amely tartalmazza az élet magvát: Máté 5-6-7. részek, mert ehhez van kötve a lelki boldogság ígérete is, tehát ez utóbbi volt az igaz kánaán, amely örök életet ígér azoknak, akik ahhoz eljutnak szívükben, mert így joguk van az élet fájához újra.

     "Aki győz, örökségül nyer mindent: és annak Istene leszek és az fiam lesz nékem." (jel. 21, 7..), tehát Isten fiává válnak a jogosság által.

(jogosult jöhessen és Velem ünnepeljétek a hetedik az örökség

 

- 47 -

 

és kölcsön: bővebben,  12. Füzet atyai levél III-ig.)

     Mi is a győzelem? Aki örökségül nyer mindent, aki győz e világ és a saját önző szerető szíve ellen, annak kicserélődik az ő saját akarata Isten akaratává és így győzött a világ felett és így lett Isten fia. És jogos ezen imája "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben", mert már ő is mennyben van az Atyánál, vagyis Atyja akaratában van lélek szerint, ezek után már mint Isten akarata ténykedik az emberek között, mint a testet öltött Ige, hasonlóan cselekszik, mert ti emberek, nem azért vagytok Isteni hasonlatosságban, hogy állattá váljatok, akit ösztöne hajt a kötött állapotában, hanem ezen utolsó teremtett testben teljesen az állatot magatokból kell kiszorítsa az öröklött bűnöket, az elfajzást a sátáni önszeretetet, hogy mindezeket legyőzze és mint Isten akaratába beolvadó lénnyé váljon.

     Akkor uralkodik már Krisztussal e világ és a mindenség felett.

     De a jelenlegi hívők többnyire üzletszerűen élnek az Ige által, tehát nincs is lelki gyarapodás sehol. Van egy másik tábor nép is, akik a test és lélek között búvárkodnak, akik spiritisztáknak nevezik magukat.

     Nincsen nekik megengedve ugyan, hogy az Ige mélyéig hatoljanak, csak a halhatatlanság megismeréséig juthatnak el. De, akik megismert út után Hozzám jönnek és csakis Tőlem tanulnak és már egészen elhagyják kóborgó sötét lelkekkel való érintkezést, ezeket elfogadom, ha tanom szerint élnek és ha engedelmesek Szent akaratomnak, akkor megszabadulnak a sötét alvilági légkörtől, de, akik

 

- 48 -

 

megmaradnak a szellemidéző tan mellett, mindvégig, nagyon nehéz létük lesz odaát, mert mindazokat, akik testben a kívánság által magukhoz engedtek és testüket igénybe vették, nem fognak szabadulhatni tőlük többet, igényt tartanak rájuk, mint akik itt szolgáltak nekik, tehát a lelki szabadság elvesztését vonja maga után a lélektan.

 

     Az Enyémek Engem kérdezzenek, ne menjenek a halottakhoz, mert ők is meghalnak általuk. Hasonló eset ez, amikor egy holtat hozzákötnek egy élő testhez, hogy feltámadjon, dehogyis támad fel a halott inkább az élő is meghal általa: ez a képe a spiritizmus tannak, aki akarja értse meg, itt az igazság szelleme beszél és nem szólhatok mást, mint az igazságot mindenki okulására.

 

     Azért, ha valaki üzletszerűen önzésből idéznek a kíváncsiság kielégítő és a misztikum sötétségébe vezesse a lelkeket, az megérdemli, hogy tőlük meghaljon, de vannak olyan éhező jóakaratú emberek, akik Engem keresnek, csak nem jó helyen, mint a kandacai kamarás, de ha  elhagyják a halott tábort, akkor hozzájuk küldöm az Enyémeket, akik megtanítják és keresztelik az igazság lelkével és így a keresésük nem volt hiábavaló, mert, aki keres, az talál mindenkor. Akik nem találnak Reám, azok önzésből kerestek, de nem Értem és így maradnak tovább az önakaratukban, a sötétségben. Csakis azoknak nyílik meg a mennyei megismerés, akik csak Velem Jézussal tartanak, mert amint tudjátok, azért jöttem, hogy a szétszórt Izraelt

(Istengyermekeket) összeszedjem, de miért oly szétszórt? Mert nem volt egy fiksz pontjuk, vagyis erősségük, amelyen

 

- 49 -

 

felépülhettek volna, mert mind Mózes és a próféták szavai a papoknál voltak és csak őrajtuk keresztül jutott a néphez, de már a saját akaratukkal vegyítve, nem tisztán, azért nem is volt megváltás általa senkinek. De a mostani időben a keresők számára elég elérhető tisztaságban van Isteni tanom leírva, nincs szükség az állítmányokhoz menni bizonyságért, mert majd azok lesznek az élő bizonyságok, akik tanom szerint éltek, nincs szükség a régi holt betűkhöz menni, amikor itt az élő, csak akik bujkálnak előlem, azok mennek vissza és messze tőlem, mint akik nem mernek Velem lenni, pedig sehol sem nyeritek meg lelketek megváltását, csakis velem. Azért "Jöjjetek Hozzám bármily megterhelten, Én elfogadlak titeket, ha az Én akaratom szerint jártok ezután."

     Mert a szeretetem nagyobb minden bűnötöknél, mert melyik jó Atya nem emeli fel elesett fiát? És, ha ti gonosz létetekre jót tudtok tenni, mennyivel inkább megcselekszem azokkal, akik Hozzám menekülnek a világ útvesztőjében, ahol nincs sem igazság, sem szeretet, csak tapogatózás a sötétben, ezt igazolja az a sok vallás, szekta, hogy nincsenek Velem, csak embereknél keresik azt, amit Velem lehet megtalálni. Az Atyát, a szívben szunnyadó Isten Szellemét, amelyet feltámasztok a Hozzám térőknek, hasonlóan mint Lázárust, akiben ez az Isteni Szellem életre kelhet, ott a test is élővé vált, de nem művelhetem ezt azokon, akik Engem messze elkerülnek, előre, vagy hátra mennek bizonyságokat keresni az ő igazuknak, ilyeneket nem gyógyíthatok meg, csakis azokat, akik teljességgel Hozzám jönnek és semmiképp ki nem vetem, nincs

 

- 50 -

 

oly nagy bűn, mint az irgalmasságom, amely mindennél nagyobb.

 

     Ha azt tudjátok, hogy e világot mindenestől a kezembe tartom és türelmesen várom, hogy mit is tud az ember az ő önző lelkével elérni, ama szabad akaratban, amit a teremtéskor mint a Fiú kapott, a testiség elég mély bukása, amely folyton gyötri őt és mégsem akar az Atya akaratában

(Hozzám) térni önként, amit várok szüntelen. Megtehetném, hogy elvenném a szabad akaratot az emberektől, de akkor elvesztenék Isteni jogosultságukat, mert ez fennáll mindenki részére, amíg testben vannak, ha visszatérnek az Isteni rendben, a halál vet véget a szabad akaratnak, mert annak hatalma alá esnek azok, akik nem tudtak Hozzám térni, akit jobban szerettek Nálamnál. De akikben az Isten szelleme felébred a test sírjából, azok meghallják eme mennyei harsonát és feltámadnak az örök életre és ezekért nem a halál jön, hanem az Élet ura, akinek jobban hittek önmaguknál és mindenkinél.

 

     "Aki meg nem tagadja még a saját lelkét is, nem lehet az Én tanítványom ( Lukács  14.)".

 

     Ezzel csak mind azt akarom jelezni, hogy az igaz megváltó a Jézus a testet öltött Ige, aki Hozzám jön, nincs többre szüksége, mint engedelmességre Isteni akaratomban, mert ez a megváltás az örök haláltól, Vissza az eredetiben, amelyből a nagy világosságot nyeritek el újból, amelytől az önzés miatt eltértek, az aláhullott csillagok és most a sötétben csillognak, mint a jég és a hideg gyémánt, amely hidegség és keménységet áraszt ki magából, azért van a pokoli állapot, mert nélkülözik

 

- 51 -

 

a Szeretetet, amely öröm és boldogságot áraszt ki magából, amely az élet.

     Tehát vissza az eredetiben Isten akaratában és megszabadultok minden gonosztól, azért szólok most szónokaim és írnokaim útján e világhoz, hogy stagnálás ideje lejárt nincs több idő a halogatásra, választani kell a menny és föld között, az önzés munkáját látjátok, ami már az egész világot lángba borítja, amikor eljön az igazságos bíró és akiben nem találtok hozzám hasonlatosságot, az olthatatlan tűz martaléka és prédája lesz. Azért szólok már mindenféle úton az emberekhez, akikben van még élet parány, azok meghallják hangom és követni fognak és véget vetek az Uram, Uram kiáltásnak és minden álnokságnak mert, aki most nem tér Hozzám, az elveszett lény, vagyis önállósága megszűnik és a gonosz fog felette uralkodni, a szenvedélyek halmaza, a soha ki nem elégülő kín, pokol, mindig nagyobb fájdalomba dönti az emberiséget. Azért most már mindenütt mindenféleképp hirdettetik a megváltás útja. A megváltás ideje elérkezett, aki ez időben sem tér a jobb útra, az annak hagyatik vissza, amit jobban szeretett Nálamnál, "és aki gonosz maradt legyen most már azután is az."

     Azért hirdessétek a megváltás útját minden teremtésnek, a közeli elválasztás miatt. Akik tudva elvetettek, majd nem vádolhatnak és így visszaszáll rájuk minden átkozódásuk. Azért hirdessétek tik, akikben Isteni békém van, hogy ne vádoltassatok kell szólni szüntelen a megváltás útját, aki visszautasítja annak vérétől tiszták vagytok és feloldottak, de erre a holtaknál ne uralkodjatok,

 

- 52 -

 

akik megérésben vannak és még reá térhetnek a megváltás útjára ért gabonák már csak learatásra valók.

     A megérés alatt értem a lélek kifejlődött állapotát, amely a termését is megmutatja, jót vagy gonoszt.

     Közel kétezer évet hagytam e kifejlődési időre, be nem telik egészen, amikor már mindennel elkészül e világ, mert ez a század a mindent megismerés százada, úgy a jó, mint a gonosz nyilvánvaló lesz, mert a kiöntött szent lelkem ez idő szerint minden termést megérlel és nyilvánvalóvá tesz. Ez az úgynevezett felvilágosodás korszaka. A beérés ideje beállt, most van szükségem igaz munkásokra, akiket szeretet vezérelhet az Isten országának felállításában.

     Az aratni való sok, de a munkás kevés, azért ismételten azt mondom, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön az ő munkásai közül nektek segítséget, hogy a szántó-vető együtt örvendezzen az aratókkal az Úr örömében.

     Tudjátok kik az Úr munkásai? Az angyalok, de titeket jóakaratú embereket is be akarom állítani a munkába, hogy angyalaimmá váljanak és azután az önzetlen szeretet munkája fogja őket jogosulttá tenni a Fiú és az örökös állapotára az Isten országában.

     Azért bármi áron is, ehhez tartsátok magatokat:

"Ingyen vettétek, ingyen adjátok!"

     Mert ez a jel már mennyeit mutat, nem vesz el semmit a munkájáért, mert nem béres, hanem örökös, akit nem lehet többé az Atyai jogosultságtól eltiltani, mert nem földiért dolgozott, hanem Atyáért, a szeretetért az elesett testvérei között.

 

- 53 -

 

     Lássátok ilyen fogalomban álljatok munkámba, hogy a jutalmatok megmaradjon mindörökké, mert mit ér az nektek, ha "a földön mindent birtokoltok is, de lelketekben kárt szenvedtek, ami öröké él", vagy mit adhat az ember váltságul mást mint Isten akaratában való beolvadást, ez pedig nem e világi szeretet, hanem a lelkek szeretete az emberben, amelyben van az Isteni Szellem, tehát így lehet szeretni Istent és felebarátot, egy és ugyanazon úton, mert az egy és aki ezt bírja: az szerette önmagát legjobban és helyesen, mert jutalma maga az Atya, mert ő nem elveszett többé hanem visszatért gyermek. Ilyen úton térhettek haza az Atyai házhoz: most itt az alkalom, az igazi élet és a jövőtök biztosítása, csak akarnotok kell.

     Mennyit küzd a földi halandó, hogy valamit szerezzen öreg napjaira, hogy ne legyen terhére senkinek. És ugyanígy áll a lélek létére is, annak is kell hajlékot szerezni és létet, hogy ne kelljen egyik emberi testről a másikra szállni, mert nincs a  léleknek hajléka, nem szerzett, ezek a kóborgó lelkek, akik megszállják az embert, a hasonlatosság törvénye szerint.

     Miképp is kell a léleknek ruhát és hajlékot szerezni? Az irgalmasság cselekedetében és fölöltözni Krisztust az önzetlen szeretetben, az irgalmas szamaritánus példája szerint, mert soha annyi lelki sebesült nem fetrengett az út szélén, mint most. Tehát van munka bőven, mert a fizető irgalmasság Én vagyok, aki megtérítek mindent, amikor visszatérek. Mert, aki már irgalmasságot cselekszik, az Úr már velem, ezen irgalmasságában, mert ki ad? Aki úr, aki gazdag lélek szerint, ha semmije sincs,

 

- 54 -

 

mégis tud adni, testi erejével segít azon, akinek még az sincs. Tehát senki majd nem mentheti magát, hogy nem adhattam, nem segíthettem másokon mert nem volt miből. Van sokféle irgalmas cselekedet, nem kell hozzá pénz, vagyon, mert amit Máté 25.részében meghagytam, azt mindenki megcselekedhette volna.

     Mert nem rendeltem el templomokat és imaházakat Szent nevem dicsőítésére, hanem a szegény szenvedőn és szükségben levő felebarátban dicsőíttek Engem, amikor csak a legszükségesebbet is nyújtsátok Nekem. Jutalmatok nem vész el, mert, ha éppen az utolsó falatnál kopogok és ha azt nevemben az éhezőnek nyújtsátok, látjátok milyen áldást nyújtottam a Cárboti özvegynek, amikor Illésnek sütötte meg az utolsó marék lisztjét és  milyen áldása fakadt abból, úgyannyira, hogy soha többet ki nem fogyott a szakajtóból és az olaj, tehát ezen egy irgalmasságával meggazdagodott, mert éppen Engem talált megvendégelni Illésben, mert sohasem tudjátok, ki áll az ajtó előtt, azért irgalmas szeretet ez egy átható erő, amelyek megszülik az alázatosságot, türelmet, szelídséget, állhatatosságot a jóban és komolyságot, amelyek Isten megszemélyesítője az emberben.

     Ezek a lélek mennyegzős ruhái, akiben az Isten fia lakodalmán megjelenik és mint az Ige jegyese a menny királynéja is.

     Miért az Ige jegyese? Mert amikor mezítelen voltam felruháztatok, amikor éheztem, enni adtatok, stb. És ezen földi nyomorúságos állapotomban megsegítettetek, hol, mikor, Uram, kérdik? Amikor eggyel is megcselekedtétek, aki Nevemben kért, azt

 

- 55 -

 

velem magammal cselekedtétek. Mert nincs-e megírva? Hogy ti vagytok az élő Isten templomai, hát ha ti vagytok, akkor minden ember, aki jóakaratú, Istennek lakhelye. Tehát, akkor mégis az emberben lehet az Istent szolgálni? És nem az élettelen elemekben, fában és kőben, mert ez csak az elsötétedés következménye, mert mi értelme van annak, ha Uram kiáltoznak és ugyan azt az urat önmagukban éhen veszni hagyják, mert irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert akkor tápláltok engem a felebarátban. Az áldozatot elégetik, hogy mint füst, szálljon a magasba Istennek illatul. De ez még azon idő korszakban volt, amikor nem volt szegény éhező, akkor ilyen áldozatot elfogadtam, de most, e nyomorúság idején nincs szükség sem az égő áldozatra, sem az oltárra, mert az kívül van az emberen.

     Az Ige testet öltése óta, az ember lett az Isten hajléka és ezután kiöntém Szent lelkem: ezáltal örök élővé vált az ember, ezután több minden külső áldozatnál, mert Isten akaratában való beolvadás által az ember fia is Istenné válik, mert Isten van benne.

     Ilyen neveltetési folyamat által tisztul meg az ember az önösségtől, amely elzárása volt Istennek, mindaddig, amíg önzetlen szeretetté nem válnak.

     Amint olvassátok az ó hébernél.(Jákob 12. fia törzse szerint osztatott fel a föld, amelyet Isten nekik adott, de a lévi törzsnek már nem adott az örökségből.)

     Miért nem adtam az ígéret földéből Lévi törzsnek örökséget? Mert ezáltal a népet már önmegtagadásra akartam szoktatni hogy azokért is tudjanak élni,

 

- 56 -

 

akik nem dolgoznak Istenért, mert csakis ezen fogalomba lehetett velük először megértetni a felebarát szeretetét, mert Istenért még valahogy meghozták az áldozatot Mózes törvénye szerint. De amint tudjátok ez is elfajult, mégpedig a papság révén, olyannyira, hogy pokollá alkották ezen nevelési iskolát az önzés által.

     Azután jöttem, mint megígért igaz tanítója és papja e világra, hogy megismertessem lényemet az emberekkel, akikben jobb szándék volt, fölismerték önmagukban is az Istent, mert már szívükön keresztül beszéltem  és cselekedtem, amikor a 12-tőt kiküldtem tanítani, reájuk leheltem és ezáltal vették Szent lelkem erejét. Mert már tiszták voltak a régi fogalomtól, hogy kívül van az Isten. Ők már az enyémből vettek és így tudták megtéríteni a 10 várost, ahová elküldtem. Ekkor ismerték föl az ember Isteni származását, amikor hasonlóan cselekedtek Hozzám.

     Tehát csak fel kellett ébreszteni az emberben lévő Isteni szellemet, amely párosult és megtermékenyült az Igétől és újra teremtő képességhez jutottak.

     Így jön létre minden embernél az Istenség a kegyelem ideje alatt, aki azt jól felhasználja a saját és azután felebarátai javára, így jön el Isten országa a földre az övéiben.

     Tehát amint látjátok a mostani fennálló fogalmakat és misztikumokat is magatokból ki kell szorítani, hogy tiszták legyetek tőlük, hogy az Isten szelleme magva, amely bennetek eddig e sötét földivel le volt folytva, hogy az igazság napjával érintkezzen és megtermékenyüljön Igém által, mert

 

- 57 -

 

Én vagyok a férj, - vagyis a termékenyítő "és akiket szeretek, azoknak kijelentem magamat." Vagyis teljességgel fölismertetem magamat, amint látjátok ezen szolgáló eszközömnél ezen mérték betelt.

     Mert, hogy jelenthetném ki magam ott, ahol nem Én vagyok az első, melyik vőlegény marad azon mennyasszony mellett, aki őt mellőzi és minden mást előbbre tart, mint amit vőlegénye kíván tőle? Lám azért mondottam, hogy az "Enyémeknek jelentem ki magam nem e világnak."

     És ezt oly kevesen tudják megérteni, hogy az igaz szeretete csakis tiszta szeretetet kívánhat, akik Én utánam jönnek és igazodnak, azok a feltámadás fia, de akik ide-oda kapkodnak és a tiszta Ige szavait kiforgatják az ő okoskodásukkal, hogyan testesül meg ott az Ige, ahol ily lelki paráználkodás folyik. Mindent bevenni az útszélen, miért nem vesz be engem az utat, hogy hozzá jöhessek és meg és megtermékenyítsem az igaz élettel?

     Tehát, ha így van és nem máskép: hagyjátok el az ide-oda való tévelygést és vegyetek fel Engem, hogy az ég felhőim legyetek, akik az Igét magukévá teszik és hordozzák, mert eképp fogok megjelenni, az újra látható megjelenésemkor és akikben nem lesz emez Isteni részem, vissza hagyatnak a halál martalékának.

     Közel van azon idő, amikor az Enyémeken keresztül megítélem e világot, mert a bűn sokasága sürget, hogy elragadjam az Enyémeket innen, mert csak az, a hozzám való szeretetük által jöhettek, mint szeretet. Máskülönben rettenetes bírója leszek e világnak, mert, ha őket kivonom e világból, nem keringhet az égi vér, amely fenntartsa, hanem a halál

 

- 58 -

 

martalékává válik, minden megfagy és megdermed a szeretetlen állapotban, tehát többé nem életképes e parázna nemzedék, mert elfajzott és torzszülött. Isten képét meghazudtoló gonoszok, nem érdemlik meg, hogy fentartassék ama nagy áldozatom, szenvedésem, csak gúny tárgy nekik, de vissza száll minden rájuk.

     És így lettem sokaknak vesztére Izraelben (Lukács II 34.) az egyiknek Jézus, a megváltója a másiknak bírája és megítélője.

     Mert az ószövetségben jelzett idegen Isten imádása ugyanaz, amit most is gyakorolnak az emberek. Móz. V. 8. És 13. Vér. 18. Jelezve van, idegen Isten mindaz, amit Elém állítanak és így paráználkodnak is és torzlelkű alakokká válnak, sohasem volt annyi lelki parázna mint most, akik Igém elé bármit állítanak és alapul veszik az idegen Istent, mert Én vagyok az Igaz férj, az Engem szeretők pedig okos szüzeim. Miért okos? Mert csak Reám vár és Nekem készítgeti magát, amikor elkészült eljövök érte. De ki jön el a lelki szegényekért, amint előbb jeleztem, csakis a sötétség hatalma az örök halál.

     Azért vesd meg azon prófétákat, aki nem Én hozzám vezet és ne hallgass reá, így öld meg őt  szívedben, hogy te részedre nincs már többet.

     Így írattam meg Mózes szolgám által amiként most is ugyanaz vagyok és most is ugyanazt íratom ezen eszközöm által, aki jobban szeretett Engem e világnál, azért nyilatkozhatom meg nála.

     Nézzétek meg egyszerű, de igaz lelkét, amellyel minden erejével szeret, azért lehetek nála, aki hallja cselekedjen hasonlóan és él, ő (eszköz) nem fogadott

 

- 59 -

 

be senkit Rajtam kívül az ő szívében és így megszüzesítette magát, hogy az Isteni újteremtést megtermékenyíthettem nála. A külső látszat csal, amit a gonosz ellenfelem róla híresztel, mert Én vagyok a bizonysága, akinek ez nem elég, az maradjon a kételyében és tapogasson tovább mint a vak, más úton soha sem fog Reám találni, mintha Engem választ Elsőnek és mindenek fölöttinek, akkor elébe jövök félúton és magam tanítgatom teljes hazatéréséig és így az Enyémeknek Igaz pásztoruk, akik megérzik az Én hangomat a sok millió hang közül és követnek, ezekből fog állani az -egy- akol, amelynek csakis én vagyok az őrzője és ezeket senki ki nem ragadja az Én kezeimből. Akinek van füle az értse meg. Emez utolsó üzenetem az emberiséghez, mert ezután már csak az ítélet által fogok hozzájuk elég fájdalmasan beszélni, és nem fogok senkitől semmi mentséget elfogadni, mert a lélek kiöntése erre mindenkit eléggé felvilágosít és sokan ezt Isten tagadására és a továbbélés megtagadására használják fel, tehát mindent megtettem, amit a bűnösök megmentésére szántam e világban, mert prófétáim és szolgáim megvetettek és megöltek, ezután Én magam jöttem mentségére e bukottaknak és Velem is azt művelték mint a kiküldötteimmel cselekedték. Most pedig a tanommal cselekszik ugyanazt, amit Velem cselekedtek, kigúnyolják nevemet, stb. De most is elmondom ugyanazt, amit akkor mondottam.

     Kő kövön nem marad, ami le nem romboltatnék és ami akkor szólt Jeruzsálemnek, amely be nem fogadott, most ugyanaz szól - az egész világnak, amely be nem fogadott és a kíváncsiság és mamon

 

- 60 -

 

átkába estek. Én többet nem tehetek értük, mint hogy saját lelkem megosztom velük, mentségükre mert, ha jót adok azáltal még elbizakodottabbak és gőgösebbek, tehát ezeket sújtja bizonyára Szent lelkem kitöltése, mert megátalkodottak, minden adományom csak gonoszra használják fel, azért kapnak vasvesszőt és ezzel legeltetem a pogányokat, vagyis Istentagadókat, a jobblelkűek azt is lelki hasznukra fogják használni, tehát elveszem kegyelmem bőségét a földről, olyan nyomorúság lészen, amilyen Illés idejében volt.

     Azért,  ti szerezzetek be némi anyagi, nem hamar romlandót, ruhafélét, mert cserélni mindig lehet érte élelmet, mert az eszesek már most raktárra dolgoznak, azért drágul minden, majd a holmi eltűnik és a pénz lesz az olcsó. Azért ti is legyetek okosak, de szelíden, amikor nem ártotok vele senkinek, az adóságot inkább szűkösen fizetni, mert egy bank nincs rászorulva, de senkinek ezenkívül ne tartozzatok, a szegény munkás bérét, vissza ne fogjátok, hanem kis mellékes hozzáadással fizessétek ki, hogy áldják a ti Isteneteket és ne szidják, mert ahol az élő igaz Isten lesz az -első- akkor Engem szidnak, ha okot szolgáltattok reá, tehát jól vigyázzatok ezen pontokra is, hogy áldjanak általatok a földön, és azt mondják rólatok:

     "Ennek jó vallása van, mert  jót és igazat cselekszik", tehát a világ erről fogja megismerni, hogy az Isten van veletek és ti velem.

     Mert a mai vallásrendszer le fog romboltatni és a vallásnevek mellékesek lesznek, de a tett fog mindenkit igazolni, hogy jó vagy rossz a vallása és ez fog teljes biztonságot adni a lélek állapotáról.

 

- 61 -

 

     A fosztogatás idején vigyázzatok, hogy semmi idegen kezetekhez ne ragadjon, mert ha szeretet elé állítotok valami hamisat, nem védhetlek meg annak büntetésétől, mert az az idegen Isten, aki eltakart. Vigyázzatok, azért íme előre megmondom nektek, hogy a legszűkösebb ruházatok újjal pótoljátok amíg lehet, mert elég hosszú ideig azután nem tudtok venni ti kis pénzű emberek, és hogy ne kelljen csaláshoz fordulni, igazán élhessetek és működjetek Szent nevemért, íme előre megmondtam nektek, most még olcsó minden és bőség van és akkor is szeretet legyen az első, és mindig, mert csak akkor lehetek Veletek.

     A sátán üvölteni fog, de meg ne rémüljetek, mert az a szándéka vele, hogy mindenkit félelembe ejtsen, hogy ő uralkodhasson rajtok, de az igazak, akiknek nincs a kezükben vádoló, igaztalan jószág, ne féljenek, mert az igazság meg fogja őket védeni, ha nem pártoskodnak sehová, csakis az igazság mellett megmaradnak, amit tőlem megtanultak, mert ezek meg fogják hallani szívükből. "Ne féljetek, Én vagyok: " mert a pokol kapui csak azokra teheti kezét, akik nekik szolgáltak.

     Íme előre megmondottam nektek, vigyázzatok és folyton Reám gondoljatok, kivált szenvedéseimre, akkor nem vethet hatalma alá.

     Most a kételkedő azt is mondhatná: Hát miért nem vonja körül az Úr az övéit angyalaival, ha ő hatalmasabb, mint a sátán? Azért nem teszem, mert éppen a kísértés és veszedelem idején van alkalma megmutatni, hogy kit választ magának oltalmul, mint Dániel és társai, akiknek egy fej meghajtásával és a térdre eséssel el lehetett volna intézni a veszedelmet,

 

- 62 -

 

ha emberi akarat előtt meghajoltak volna.

     De inkább a fenyegető halált választották mint hogy hitük csorbát szenvedjen és amint tudjátok: a tüzes kemencében mellettük voltam és nem hogy a tűz ártott volna nekik, inkább elhajlott a láng és a kívülállókat ölte meg. Tehát a hit hősök csakis azon nagy kísértésben válnak Isten gyermekeivé: Azért kell megengednem még a legborzasztóbbat is, hogy ti megdicsőülve minden sérelem nélkül velem lehessetek, mint Atyához hű maradt fiai.

     Mert könnyű kísértés nélkül, uram, uram kiáltozni és amikor előhozom szavuk bebizonyításával szóló próbaidőt, akkor többnyire a földi úrhoz: vagyis inkább az önzéshez nyúlnak védelemért, mint Hozzám és így láttatok meg, az igaz vagy hamis lelkek, akinek csak akkor vagyok úr, ha mindent adok, de amikor az Úr is akar valamit látni tőlük, hamar más úrhoz fordulnak és pedig e világban keresnek protekciót védelemért és így már nem Én vagyok az Úr, sem az első, sőt még többen ellenem is fordulnak, amikor az ő akaratjuk nem sikerül.

     Innen láthatjátok, miért kell megengednem a kísértést, hogy bizonyságot tegyetek arról, hogy valóban uratoknak és Atyátoknak hisztek-e, vagy csak halotti tort ültök nevem alatt és amikor a halott fölébred, mind elfutnak félelmükben. Lám ez a képe-e annak akiket nem hatott át Isteni tanom és Szent lelkem, azok elfutnak tőlem, amikor az igazság lelke szól, mert félnek az igazságtól, mert hamisak. - Az Isteni 7 erénnyel átitatott lélek az

 

- 63 -

 

nem fél az ordítozásától a sátánnak, mert tudja, hogy a mennyei jó Atya azt is az ő javára engedi megtörténni, amit a sátán megtehet vele, mert ha a hajatok szála sem hull ki az ő tudta nélkül mennyivel inkább veletek van amikor az övéi veszedelemben vannak.

     Ti kicsi hitűek miért kételkednétek a legjobb akarótokban, mert Én tudom mi szükséges a megváltáshoz és csak azt engedem meg ami által bizonyságot adhattok arról ami a megváltást a pokolból elősegíti, hisz ti mindnyájan naponta azért imádkoztok, hogy szabadítsalak meg a gonosztól és amikor Hozzám akartok tartozni, nehogy ti szétfussatok a világba keresni mentséget. Vagy képmutatókká ne váljatok a próba idején, mert ha nem bizonyultok "igazinak" visszahagyattok e világnak, mert mit ér az, ha valaki egész világ elismerését és dicséretét kivívta magának és lelke kárt szenved, vagy testem a tűzre adom ha, Szeretet nincsen bennem semmi vagyok - mondja Pál, akit áthatott Isteni tanom teljessége, azért tudott ily kézzelfogható bizonyságot adni rólam. (Korint levél 13.), mert a Szeretet az Isten lénye az emberben, tehát valóban Szeretet nélkül semmi az ember. "Mert, aki bizonyságot tesz rólam e világ előtt, mint Dániel és társai Én is bizonyságot fogok tenni róla, az egész mennyei seregem előtt, hogy mint megdicsőült hőst a világ csatájából hazatért győztes fiút elismerjék testvérüknek és Engem benne uruknak. Ez lesz az igazi öröm a mennyben, mikor egy elveszett bűnös visszatér az Atya akaratába, mert így lett fiú Isten személyével a tiszta önzetlen szeretettel.

 

- 64 -

 

     Aki emez Isteni akaratomon kívül mást cselekszik: nem lesz ezen üdvösségben része és így nem tud Bennem megerősödni.

     Ezek azok, akiket megszállhatnak idegen lelkek, akik nem Reám Jézusra építettek és nem Én lehetek bennük, mert megelégszenek a sertések eledelével, bár ők is nevemben szólnak, mert tudják, hogy így hallgatnak rájuk jobban, de alvilág légköréből valók, akik nem tudtak testben felülemelkedni és így akarnak érvényesülni: Enyémeknek ezt tiltom, akiket állandóan ilyen lelkek vesznek körül a világosságuk miatt, mert ha ők ezen alvilági lelkek betolakodását megengednék: "Hol legyen Nekem nyugalmamnak helye!" Mert, ha sikerül nekik egy testet hatalmukba venni, úgy őrzik azt, mint tulajdonukat. Tehát az igazság lelke nem jöhet oda és ezért hagyatnak vissza azoknak, akiket jobban szerettek Szent akaratomnál.

     Vigyázzatok ezen időben nagyon elterjedt és a hiszékeny embereket megtévesztő Szentlélek neve alatt beszél, mint ha ők küldettek volna az embereket tanítani, akik nem jobbak a földi embereknél, tehát ők Szent lelket nem is adhatnak, mert nincs nekik, csak áltatás és megtévesztés az egész.

     Egyedül csak az Élő Igét - éljétek magatokban, hogy ne csak szó legyen, amit azok adnak, hanem valósággá váljatok. Ez olyan hasonlat, mintha valaki festett gyümölcsökből akar jóllakni, ez az  amit adhatnak a gyülekezetben "egy" test nélküli lények: Ők éheznek és így másokat is csak a lelki éhségbe visznek.

     Akit a Szentlélek igénybe vesz, annak már élni kell önmagában az Igét teljességgel. Luk. 14. Aki

 

- 65 -

 

tanítványom lehet, mert aki nem az Én (Jézusom) akaratom szerint él, nem veheti át Szent lelkem erejét, hanem csak azét, akit Elém állított. Én Jézus mindenkiből csak kiűztem a tisztátalan lelkeket, de nem idéztem, mert az Enyémeknek csakis, az Én lelkem adom, megosztom velük Istenségem, hogy Velem lehessenek.

     Mit tehetek többet veletek ennél? Vagy mit tehetek még azonfelül, amit már tettem a bukottak fölemelésére, hisz életemet is feláldoztam értetek, lelkem és teremtésem nagyságát megosztom veletek, Szeretetem teljessége a visszatért tékozló fiúé, mit tehetek ezután már az engedetlen fiakkal, mint hagyom a saját ítéletükben, amit önmaguknak készítettek, az pedig a pokol, ami az akaratomon kívül esik. Tehát, ha azt választjátok, akkor abban maradtok, ha még nem szenvedtetek eleget benne.

 

     Íme feltárom mindennek a következményét, amint látjátok, nincs semmi titkom, mert melyik jó Atya nem tudatná gyermekével a reá váró veszedelmet mielőtt elhagyja Atyja házát? Én is, a legjobb Atya, ekként beszélek hozzátok, de ha ti mégis megmaradtok a saját akaratotokban, mit tehetek? Az az a sátánéban, mert ti mint leesett lények, vele estetek ez alvilági állati testben, ha a mi Atyánk a mennyben van és mi itt lent a pokolban, akkor mégis a leesett gyermeknek kell az Atyához, vagyis akaratában térni, hogy ti is mennybe legyetek, mert amint tudjátok csak az Atyai háznál mentes a gyermek a veszedelemtől. Miért nem ragadjátok meg felétek nyújtott mentő jobbomat amíg nem késő? Mert közel az idő a végelszámolásra,

 

- 66 -

 

mert négy időszakot (4. Nap Lázár a sírban) hagytam e világ tisztulására.

     Az első időszak volt a világ megteremtése óta vízözönig, - vízözöntől a törvényhozásig Mózesig a második. Dávidnál már a harmadik időszak kezdődött, az ő rajongó szeretetében már feltámadhatott egy új korszak a hasonló szeretetűek szívében és ez tartott Jézus megszületéséig, a negyedik időszak kezdetéig és Jézusban eljött a teljesség e világba, mert amint tudjátok, mily kezdetleges nevelésen kezdem e bukottakat javítani és nevelni, most ti mégis mosolyogjátok sokszor az ő szövetségi, követelményeket, (pl. a tisztálkodás a húsok himbálása, stb.). De bármennyire külsőségesek, mégis általa engedelmességre lettek nevelve. Dávidnál nincs már ez, mert ott már a szeretet kezdett kialakulni az embernél, igaz hogy eltorzult formában, a soknejűségben, de mégis szeretet volt, úgy hogy Jézus tana csak megtisztította eme szeretetet az önszeretettől. Azért mondottam: "Nem jöttem a törvényt elrontani, hanem betölteni", mert Dávidnál ezt még nem tudták ketté választani a testtől, az önzetlen szeretetet, amit Igém egész lényében azt hirdeti, mert ez a megszabadulás a gonosztól.

     Tehát volt idő a megtérésre, ezen négy időszak hatezer évet tesz majd ki, a hetedik ezer évben már az Atya meg akar nyugodni az övéivel, akiket megváltott és újjá teremtett, a hat nap (ezer) alatt.

     Tehát az ó-szövetség megfelelt azon lelkiállapotú népnek, de emez utolsó időszak a legtökéletesebb, mert Isten földre szállásával nyittatott meg, emez legtökéletesebb tan, amely által újra Isten fiává válhat az ember, mert a régi időben, senki

 

- 67 -

 

sem merte volna nevezni azt a nagy Jehovát, Atyának, mert féltek még attól is, aki Istennek valami közelebbi eszköze volt, féltek mondom még ama önzetlen szeretettől, amit Igém egész lényében ki áradt.

     És amint tudjátok, azért jöttem magam emberi testben, hogy közelebb hozzam az Isten fogalmát az emberhez, azért tanítottam így imádkozni: "Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben". Tehát ezen negyedik időszak megfelel a halottak feltámadásának a halálból. Azért mondottam Dániel szája által: "Az utolsó időben a halottak felserkennek a föld porából, (Dániel 12.) és az igazak fénylenek, mint a nap, atyjuk dicsőségében", a hamisak is felserkennek az ítéletre, mert e négy időszaki munka, mind számba vétetik és aki eddig meg nem tért, az ítéletben megy át, amit már jeleztem.

(4. füzet 65. Lap), mert amit eddig nem tanult, már ezután nem tanulhatja, mert már nem lehet, mert az ítélet veszi át a földet, azért öntetett ki a lélek világossága, hogy azzá váljék, amit akar és szeret és aki minden időszakban gonosz maradt, maradjon gonosz ezután is, és ezzel meg is ítéltetett: megmaradt gonosznak, amilyen volt.

     A régi Istentisztelet csak félelemből volt és nem szeretetből, azért volt merev, de Jézusban ezen merevség és a mindennapi áldozat feloldódott szeretet közösséggé, mert amikor testet öltött Ige tanított nem csinált belőle merev Istentiszteletet, mint a hivatásos papok szokták tenni, hanem mint a legszelídebb bárány, mindenkihez simult és mindenkinek volt szava hozzám, mert szelíd és alázatosságommal erre őket felbátorítottam.

 

- 68 -

 

     Tehát, ahol az Én nevemben összejönnek, ne csináljanak papok módjára merev Istentiszteletet Belőlem, hanem kérdezzenek, amit nem értenek és megfelelek lelki ügyekben mindenkinek készséggel.

     Képzeljétek el, hogy köztetek ülök mert valóban így van! Mert ha lelki szemeteket megnyitom meg is láttok úgy, ahogyan elképzeltetek, (imáról Máté 6, 6) mert, ha Isten mindenütt jelen van, mennyire ott Vagyok, ahol Nevemben összejönnek. De sajnos, még kevesekben lakozhatom, tehát csak köztük Vagyok és nem bennük, ami a teljesség.

     Így jöjjetek össze Nevemben, mint testet öltésem idején volt, mert a megtanítás, a kiképzés a fő mert ez az igaz Istentisztelet, amikor azt cselekszik, amit megtanultak Tőlem, az pedig főleg az irgalmasság cselekedetében nyilvánul meg! Mert nem áldozatot akarok, hanem irgalmasságot ( Jakab lev. 1. 27), amelyben van az ént megtagadó szeretet.

     Hisz, ha ti tudnátok, mily végtelen gazdagság vesz majd körül titeket a csekély önzetlen irgalmasságért, amit Nevemben a legszükségesebbet is nyújtjátok a felebarátnak e világon. Azért kell a szegénységet megteremteni, hogy ebben gyakorlatilag megcselekedhessétek élő Igém és így váltok Hozzám hasonlóvá, mert ezt a földet választottam a megváltásom színhelyéül, tehát csakis itt lehet követni Engem, ahol ily lelki és testi nyomor van. Azért nem lehet itt meghaltak lelkét téríteni, mert nincs

 

- 69 -

 

testük, amellyel irgalmasságot cselekedhetnének és odaát úgyis velük vannak őrzőangyalaik, ha jót akarnak, ezek segítik a követett célhoz. Ti ezt nem tudjátok megtenni, ezért hagyjátok el a velük való foglalkozást, nehogy meghaljatok ti is. Mert most van a megvilágosodás ideje; ez az utolsó idők utolsója!

     Tehát hagyjátok a halottakat, hiszen ti az élet útján vagytok már, és először ti legyetek élőkké, hogy életet adhassatok e világnak, amiben szűkölködik e világ a legnagyobb mértékben, amiként Jézusi lényemben tiltottam Enyéimnek, most is ugyanazt teszem.

 

     Ti bukott lények, milyen sok kell még ahhoz, hogy a halál ne árthasson

és élőkké váljatok s ezt csakis az Én akaratom és tanításom alapján lehet elérni. Ezért ne játszatok az örök üdvösségtekkel, hanem inkább teljesen Hozzám szabjátok életeteket, Engem kövessetek s, ha már annyira éltek, hogy nem árt nektek e világ, úgy is mindenki megkapja a munkát erejéhez képest.

 

     De előbb ti legyetek mesterek; önállóak, hogy helyesen taníthassatok, mert nézzétek az egész mindenségben a szabad szeretet törvénye uralkodik, ebben van az élet, mivel szabadon, minden rögzítés nélkül, akaratomban fenntarthatom a világokat, amelyeket ti csillagoknak neveztek. A szeretet nem szorul semmi támaszra, mivel önmagában van annyi erő, hogy minden segítség nélkül szüntelenül alkot és fenntart.

 

     Tehát ezen szabadságban hívom és nevelem az Enyéimet, hogy sem holttal, sem anyaggal vagy szenvedéllyel meg ne kössék kicsi szeretetüket,

 

- 70 -

 

hogy növekedjen és, ha majd mennyei erőre kapott a szeretet bennetek, akkor mint, akik fölötte állanak a pokol fölött, akkor megbízlak, hogy sok halat halásszatok ki a tengerből, ha ugyan az erős szél nem sodor már titeket is a tenger örvényében.

     Ehhez erő kell, jó felkészültség, több kell mint hinnétek, mert amint látjátok a prédikátorokat többnyire elnyeli az érdek és önszeretet, a tenger árja, mivel nem tudott oly erős lenni az önzetlen szeretetben, mint Elizeus (II. Kird. 5, 6, 13, 20, 21, 27), Illés, és Mózes, akik megmaradtak mind végig a tiszta szeretetben, azért lettek példaképül bemutatva e világnak, mint Isten hasonlatosságai, akik megmaradtak akaratomban mindvégig.

     Tehát először ti legyetek erősek, hogy másokért lenyúlhassatok esés nélkül! Ha Engem a Sátán nem kímélt, Aki sohasem voltam az ő hatalma alatt, mennyivel inkább nem fog titeket, amiért elhagytátok meg is bosszulja magát rajtatok, mint egy kikosarazott vőlegény, mindent elkövet hogy bosszút álljon azokon akiket ő magáénak tartott. Persze, ezt csak az önzésében megsértett cselekszi s nem az igaz szerető, pedig a Sátán a legnagyobb önző és azért tartja foglyul a lelkeket mindenféle ijesztgetésekkel, hogy ne legyenek boldogok, amiként ő sem boldog soha, mivel pokoli vágya, soha ki nem elégül.

     Nézzétek azon lelkeket, akik az ő eszközei vajon mikor elégszik meg egy parázna, kapzsi, egy iszákos kártyás vagy lóversenyes, stb.? Soha ki nem elégítő vágy hajszolja örökké, és soha sincs nyugta sehol. Lám ezek ide-oda kapkodnak, hogy bűnös hajlamaikat; Sátánjukat kielégítsék önmagukban.

 

- 71 -

 

Az ilyen lelkiállapotú, akár kisebb vagy nagyobb fokú bűnös mind megszállt és fogva tartott az ördögétől és amíg ettől teljesen nem tiszta, visszaesik a tengerbe.

     Azért, ti engem keresők előbb Engem találjatok meg és fedezzetek fel saját szívetekben és akkor Velem mindenre képesek vagytok és akkor már halászhattok, arathattok a sok reményt vesztett lények között és sok gyümölcsöt teremhettek, ha Általam megtisztultok. Ez a helyes útj a tökéletesség felé, mert nincs lény e földön, amely nem selejtes és a földön élő testet levetett lények sem mentesek a vágytól, azért akarnak érvényesülni rajtatok keresztül, mert mind telítve van többé-kevésbé sátáni vágyakkal, azért születik ki ide, mert szereti azt.

     Azért, aki Utánam akar jönni, csakis Hozzám jöjjön az "Ige" útján és megtalál a saját szívében! Ennél közelebb már nem lehetek az Enyémeknél, mert a kiskamrában folyton érintkezhetünk és társaloghatunk. Van-e, lehet-e jobb és közelebb valaki, mint Én az Enyémekhez? Nem lehet! Mert Én igaz Vagyok, Aki mindig csak javukat akarom mindenben; ezért Vagyok az igaz szerető vőlegény ott, ahol Velem egyesülnek és nem idegenek többet, mert már mindent tudnak és mindennel bírók, s ezek Velem elmondhatják: "Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön". Ez a Szentlélek munkája a földön.

     Eddig fokozódhatik az emberi tökéletesség e földön, azután más és nagyobb határok között, nagyobb tökélyre megerősödik az ember, mert a szervei ehhez mind benne szunnyadnak, csak

 

- 72 -

 

fel kell ébresztenie azon alvó Isteni részeket a ténykedésre, amit az állat ember elnyomott önmagában. És fokozatosan kifejlődik az Isteni 7 tulajdonság, csak a legnagyobb fokú szeretet és jó akarat szükséges ezen tökéletesedéshez.

     Semmi hamisság, vagy közönyösség ne legyen azokban, akik tanítványaim akarnak lenni, hanem mindent élénken, szívből fogjanak fel, a jóban benne legyenek, mindenkiről inkább jót mondjanak, mint rosszat.

     Mert nincs rossz gyermekem, csak eltévedt, tehát ti is így gondoljatok minden ellenségről és enyhül a bírálat és ítélet bennetek. A szeretetet az ítélgetés nagyon lenyomja és a másokról való rossz gondolat.

     Azért inkább jót tudjatok mondani mindenkiről, mint rosszat, vagy semmit, ha jót nem tudtok, hogy a Szeretet élhessen bennetek, csak ezt ápolgatván mindenképp, hogy növekedhessen Isteni részeim.

     Ha már most ezt tudjátok, eként gondolkodjatok ezután és akkor már Belőlem gondolkodtok, így fokozatosan kitisztul ki lelketek e világtól, ha Reám hallgattok mindenkor.

     Mert ti e földi emberek nagyon selejtesek vagytok de, aki átveszi a tökéletesség eme tanítását eljut általa az ujjászületésig, vagyis lassan kicserélődik az elesett lélek, Isteni lélekké.

     Azért csakis Tőlem induljon ki minden tanítás és Velem, azaz akaratom szavával zárjátok, úgy, akkor nem sok hézag marad az idegen lelkek betolakodására, ha Velem veszitek magatokat körül; mintegy felöltözvén Jézus lelkét, akkor szabadok maradtok e világ légkörétől, mert csakis így

 

- 73 -

 

növekedhettek ki, a Szentlélek vezetése alatt e világból, ha szavaim tibennetek életté válnak.

     Ez egy kinövekedés a földből a mennyei hazába, mert Általam csakis ezt tanulhatjátok, mert minden szavam a szeretetbe akar vezetni titeket. Tehát értsétek meg ki beszél itt! - a Szeretetnek ama lelke Aki által ujjá születik az ember.

     Amit itt leíratok, az mind leíratott a 4 evangélista által, de az akkori fogalmak szerint és itt pedig ugyanaz magyaráztatik a most élő emberek fogalmai szerint.

     Egy hasonló példázatot is adok: kezdetben a gyermek csak 1 vonalat kezd írni az iskolában, azután hozzá toldanak kettest, amely már két számot tesz ki, utána hármast és így tovább 10-ig és ezen tíz számból bontakozik ki a végtelen számtan, de mindig csakis a 10 szám az alap.

     Tehát kezdetben 1 Isten, később 3 személye jelentetett meg az emberiségnek, azután Jézus személye által történt 4000 ember megvendégelése a pusztában, amely hal és kenyér képében történt, és a hulladék, vagyis, akik megmaradtak 7 kosár töltetett meg. Ez már 7 Isteni személyt jelent, azután az 5000 megvendégelése ugyan csak hallal és árpa kenyérrel, itt már 12 kosár fölösleg maradt a szeretet áldásából.

     János jelenésében már megszámlálhatatlan sokadalmat látott a Bárány mennyegzőjén, akik mind hivatalosak és meg is jelentek, mert élték magukban a víz áldását, a halat, azaz alázatosságot és kenyeret, amely megelégedést jelent, és így fejlődött ki bennük az Isten országa; a tökéletes szeretet,

 

- 74 -

 

amelyben az Atya lakozik bennetek, tehát Istenek vagytok általa.

     Atya és gyermeke, ezen alapból tanítottam tanítványaimat ezen imára: "Mi atyánk ki vagy a mennyben - ", hogy a gyermek követhesse Atyját mindenben így az egyesülés lehetősége fennáll.

     De, ha mindenhová kapkod az ember és emberi lelkekkel táplálkozik nem Istenével, akkor az ujjászületés nem jöhet létre.

     Azért most, a 12.-ik órában, az angyalaim árasztják el e földet és akikben jóakaratot találnak, azokat Isten akaratába fogják vonni és általuk taníttatnak, mert megjelenésemkor már csak "egy" Isteni akarattal és "egy" lélekkel akarok találkozni a sokadalomban, mert ez az egy szív, vagyis egy Isten az 1-es szám, amelyben milliárdok foglaltatnak.

     Tehát az "egység"; az Istenség és aki már ebben van az már Isten ő maga is az Atyával. Ez az egyesült nyáj, és az "Ige" ezeknek pásztora, őrzője, azért "senki már ki nem ragadhatja az Én kezeimből", akik Velem egy - lélek, lettek az egy Istennel, Aki mindenütt jelen van és mindenben képviselve van.

     Tehát az egy Istenből, a Teremtőből indul ki minden és ugyan oda kell visszatérni minden Bábelből, amelyben sok képzelt Isten és akarat volt összefüggéstelen, azért a halál uralkodott felettük.

     De az "egy" Isteni akaratban a halál fullánkja megtöretik és él örök halhatatlan boldog életet a már Istenné vált ember.

     Ez a felszabadulás az önösségtől és az Isten akaratában való beolvadás "Legyen meg a Te akaratod."

Amen.

 

- 75 -

 

     Ha ti nem lesztek hasonlóak a kisdedekhez, akik mindent szüleiktől várnak, semmiképp sem lehettek Velem, mivel teljességgel át kell jönni az Én akaratomban az Enyéimnek, hogy ezen Isteni akaratomban ők is Istenné váljanak, s ezért szükséges minden szavamnak bennetek életté válni, hogy élet legyetek Általam.

     Minden más akarat csak e világba húz vissza, mert Rajtam kívül az önző szeretet uralkodik, ami e világ uráé a sátáné. Azért kell ezen földi akaratból, Isteni akaratomba jönni, ahol felszabadul lelketek a sátán hatalma alól.

     Amint látjátok az önös akaratukban az emberek mindenkor inkább a sátáni tévelygésbe esnek és építik a Babilon tornyát, amely majd agyon nyomja őket és nem a felszabaduláshoz vezeti mint egy útvesztő és tévelygő  lelkiállapotban, amelyen a halál ül diadalmat, mert ő csak addig úr, amíg az egységes, tiszta felebaráti szeretet föl nem támad a szívekben.

     Azért kell emez Isteni tanomban hirdetni az egységet, amely egy szív, egy akarat, Isteni rend szerint és akkor már a mennyországhoz tartoztok, nem eme világhoz. Lám azért olyan nagyon szükséges Isteni akaratomat átvenni, mivel akkor a mennyei testvériséggel van már közösségtek és így jött el hozzátok az Isten országa, mert nem szemmel láthatólag jön el, hanem Isten akaratában az emberhez.

     Tehát minden külsőség hiábavalóság, ha lelketeket nem állítjátok Isten akaratában! Íme eléggé kimagyarázom nektek s ha mégis tévelyegtek magatok vagy más tévelygő akaratában, mit tehetek veletek?

 

- 76 -

 

     Mit tehettem Júdással, amikor a papok akarata szerint cselekedett? Eladta saját üdvösségét ezüstért, mert emberi akaratba esett. Így jár mindenki, aki az Igén kívül mást akar, kötelet fon vele saját nyaka körül.

     Egészen más az, aki még nem tudja Igém szavát, azoktól e mentséget elfogadom és így új földi útra küldetnek az Isteni akaratom megszerzéséért. De, akik tudják és nem szentelődnek meg általa, azok saját ítéletükbe esnek, mert megbecsültnek árát itt vették el földibe, azaz "1 Jotta vagy pont, hegyként fogja őket agyonnyomni"; amit kiokoskodtak az Igéből önös akaratukban.

     Így lesz és nem másként, az utolsók lesznek az elsők, akik alázatosan minden akaratomat betöltötték és ekként lesznek egészek Velem, mert az engedelmesség több minden áldozatnál, ezt szem előtt kell tartani mindig és eszerint igazodni.

     Akinek elég egy futó léleknek leadó tanítása, azok nagyon messze vannak Tőlem, mert miként lehetnek ezek "egy" Velem, ha nem Belőlem táplálkoznak? Ezek mindig csak a kezdetnél vannak, mivel Nálam nélkül ki nem egészülhet, vagyis nem teljesül be Szentlélekkel.

     Hogyha terhes nekik eme igazság vissza hagyatnak azok martalékául, amiket Elém állítottak.

     Tévelygő úton kerestek, de nem Engem az élőt, hanem az elhunyt lelkeket. Mit tudhatnak azok, akik nem tudtak e légkörből feljebb emelkedni? Sem az Igével nem táplálnak, csupán szóval tartanak, akár a földi emberek, de nem az Ige megfejtett táplálékával. Szóval nem a táplálékot adják, csupán csak a hüvelyt s nem az éltető szemet. A külsőt adják,

 

- 77 -

 

amely csak a szemnek hizlalására való, de a lelkük közben éhen hal, mert ideges, nyugtalan, mint a kiéhezett vad futkos táplálék után, de csak a testét táplálja, a lelke tovább éhezik, az Ige betöltése nélkül.

     "Mert az Én testem bizonnyal étel és vérem bizonnyal ital" azoknak akik Velem táplálkoznak, mivel az Ige minden szava a megtartásban, a lélek kiegészítő része. Az, aki csak tudja és nem éli, az sohasem egészül ki Velem tökéletessé és mint selejtes, alkalmatlan az Isten országára.

     Az a sok emberi okoskodás, visszavonások az mind selejtes és nagybeteg lelkek. Ezek úgy járnak, mint Izrael fiai, 40 évig járnak 10 napi járóföldet és az ígéret földjére csupán 2 fő jutott, Húr és Káleb, a többi Mózessel együtt elhalt az úton és csak ivadékaik jutottak el oda, ami az apáknak volt ígérve, mert nem a vezérlő felhőt követték később, hanem hasuk bő táplálását és így tértek le a vezető útjáról.

     Ezek is úgy járnak, ha intő szavam szerint nem élnek. A maiak is elvesznek az úton lelki éhségükben, vagyis a test akarata tápláltatik, nem a lelkük tanom meg cselekvésével, mert ez a mennyei kenyér, amely életet ád e világnak.

     Elfogynak, elhalnak emez élet útján, akik egymásból akartak igazságot meríteni, mert a testnélküli leadójuk sem több, mint a testben élők és Engem pedig mellőztek és saját akaratukban jártak, így nem lehetek szabadítójuk, sem Megváltójuk.

     "Jöjjetek Énhozzám ti megterheltek, Nálam

 

- 78 -

 

nyugodalmat találtok lelketeknek" Ismét hangzik felétek eme szavam.

     A megváltó csakis Én vagyok, az Igében élő Jézus. Ha Engem mellőztök, hiába éltetek e nehéz földön, nincs megváltástok. Azért amíg ez időben vagytok, jöjjetek Hozzám, hogy Belőlem vegyetek erősséget, nem a holtakból és éltek Velem mindörökké.

     Azt nézzétek javul-e lelketek sorsa, közeledik-e az Én békém és tiszta szeretetem hozzátok? Ha nem, úgy még nem jó helyen keresitek azt, mert, aki csak Nekem hisz, annak az Én békémet adom, az pedig nem ideges, kapkodó többet, mivel lassan hasonlatom kiüt rajta és a föld erősségévé válik, nem győzetik meg semmi más tévelygéstől. Nekik egy Igém több, mint az egész spiritizmus együtt véve ezen földdel együtt, s nem is cserélik fel a mennyeit a kíváncsiság kielégítésére, ami az alvilág.

     Mert ez ugyanaz a hasonlat, amit Izráel fiainak a hegy körül járásáról mondottam; nem az egyenesbe jártak és, ha az a nép elhullott a pusztában, mennyivel inkább most a nagyobb pusztaságban tévednek el a helyes útról. Akik a vezérlő felhőt elhagyják, járnak a fenevadak útján, azoknak prédájukká válva. "Amit megkímélt a jégeső, azt a sáskák falják fel". Ez a helyes képletezése azoknak, akik lélekben kezdték és testben végzik, a testi és e világ szeretőkkel, mert akik úgy jelentkeznek a szeanszokon mind, akik e világot szeretik, azért még test nélkül is érvényesülni akarnak itt, így a föld legyőzöttei senkit sem vezethetnek Hozzám az örök élethez!

     Azért kár az időért, mert hamar lepereg az életetek fonala és, ha nem szálltatok a felhők sorába

 

- 79 -

 

"Ige" hordozónak, mélyre buktok; feneketlen mélyre, mert nincs alapotok, amely Krisztus a kőszikla! Más minden inog, szakad amibe kapaszkodtok és veletek esik, hogy eltemessen újra, örökre.

     Ha ti tudnátok, mily drága áron lehettetek emberek, hogy az élet Igéjét hallhassátok és most elég mód adatott Jézus követésére, de ti csak eljátsszátok eme kegyelmi időt és újra visszaestek a Sátán kínzó mélységében. Sokkal komolyabb a ti ittlétetek mint hinnétek, hiszen a földi rabot is hosszú szenvedés után engedik ki előbb próba útra, mielőtt véglegesen elbocsátanák, s ha eme szabadságában visszaesik régi bűnében, akkor nem szabadul ki soha.

     Éppen így jöttetek ti is e világ szabadságára, ha nem javultok meg és a régiek maradtok, a mélységből semmiképp többé ki nem hozlak, mert a próbaéletet nem cseréltétek fel megújulással, fölemelkedéssel. Már mindenütt hirdettetik a megváltás útja a halálból, mert eme élet is halál, amíg lelkiek nem lesztek, de ahol kiábrázolódik Krisztus, az nincs többé a halál hatalma alatt, így mindenki azzá válik, amivel táplálja itt a lelkét.

     Azért jól vigyázzatok, hogy kit vesztek be és milyen lélekből táplálkoztok. Íme, most is megmondom nektek "vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek", ami a kívánság.

      Aki önmagában e világot nem tagadja meg, semmiképpen az Isten országa nem jöhet el hozzá, mivel két úrnak nem lehet szolgálni és ahol az ellen akaratát beveszik, onnan távoznia kell az Igének és megfordítva.

 

- 80 -

 

     Ha a szeretet az úr, ami nem e világ, oda az Isten országa eljött.

     Az szeret Engemet, aki megtartja Igémet, nem a hosszan hangosan Uram kiáltozók, ezek még e világban keresnek ahol nem Vagyok.

     A lélek állapotát úgy ismeritek meg a tettei által mert az a gyümölcse. Akik szeretetben vannak, mindig boldogok. A másik tábor mindig borús, rosszkedvű mert éhezik a lelke, nem táplálja szeretettel, ami az élet.

*

     Az a betegség nem halálos, inkább a halált űzi ki ott, ahol idejében Bennem bíznak. Mert Mi a halál? A bűn rabja! Ahol Hozzám térnek, nem halhatnak meg soha.

     A közönséges bűnösöket így rázom fel és betegséggel gyógyítom meg lelkeiket, s ha a hite olyan lesz, mint az útszéli vaké volt, akkor fenntartatik a megszentelődésre, (Máté 15-29, 22-20.) ha Isteni akaratomban jön, vagyis megtér, akkor a sok Atyafi között ő lesz az első megváltott és az egész rokonságot haza hozza az Atyai házhoz. (Adatott Krecsmár István Keresztúri betegnek 1937.II.19.)

*

     Igen sokszor az embert a betegsége menti meg az örök haláltól, ekkor föleszmél, hogy itt a sír szája, ami elnyeli és nincs lelki élete, amely fenntartaná, így kezdenek észhez térni, vagyis önmagukhoz és méregetik lelkeiket, hogy hol áll. Addig nem értek rá, amíg egészségesek voltak. Ilyen gyarló az ember, bevárja amíg ítéletbe esik, előbb nem keresi lelke jobbulását amíg szabadon van. A megkötöttség többször eredményez lelki gyógyulást is, azért kell a gonosznak is közreműködni a megváltásban

 

- 81 -

 

mert a gonosz nélkül nincsen baj és így lett alkalmas e föld a megváltás helyévé.

     Más világtesteken, ahol nincsenek ilyen gonosz erők, nincs is beteljesedés, sem emelkedés, hiányzik az önmegtagadás, mert aki a gonosznak ellentáll, csakis az emelkedik ki a testből, lélekben, mert a test az ítélet rajtatok, ez a lélek sírja mindaddig, amíg minden testi akarat meghal és a lélek tápláltatik a szeretet Igével mert így törik szét a test a lélek sírja és leválik a lélekről, amikor a lélek kinövekedik a test akaratából és ezen test itt hagyatik e földnek végképp.

     Mert ne higgyétek, hogy ha valaki szereti a testiséget, halála után attól mentes már. Semmiképpen, hiszen a testiség gyökerei, magva a lélekben újra kihajt és új testet alkot magának. Tehát, aki testiségben hal meg, annyi mintha teste volna, mert újra azon van, hogy testet szerezzen lelkének, ami kínzó vágyait kielégíti, így újra ítéletbe bukik, testbe, mivel a lélek nem növekedett ki belőle az önmegtagadással, ami által kitisztul az ember az eredeti bűnöktől.

     Így kering mindíg a világban, hol testben, hol test nélkül és mégis e világ; a test szeretetében marad, tehát halálban van, mindaddig, amíg Szentlélekkel be nem telik, amely az Ige élete önmagában.

     Amiként a szőlővessző nem magának hozza áldott gyümölcsét, hanem önzetlenül szolgál vele az emberiségnek, ti is hasonlóan, ha tiszta önzetlen szeretetben lesztek, akkor váltok el a testtől; az ítélettől örökre.

     Halál, hol a fullánkod? Nincs többé hatalma azokon, akik Isten akaratában átmentek és nem maguknak élnek többé, hanem Istennek a felebarátban,

 

- 82 -

 

miként a szőlő sem magának terem, hanem másnak.

     Azért a mennyei állapot nagyon boldog, mert egymásért tud élni, önzetlenségben.

     Próbáljátok meg, mily édes az érdeknélküli szeretet, hiszen ez a boldog gyermeki állapot, melyet jeleztem, hogy ezeké az Isten országa; "A tiszta szívűek meglátják Istent" a föld és érdekmentesek, tiszták, átlátszóak lesznek és így lesznek felhők és Ige hordozók, templomai Istennek.

     De mindehhez növekedni kell, miként a gyümölcshozó nemes fákat beoltják és vigyáznak, hogy a vadhajtások ki ne nőhessenek, nehogy abba menjen át az erő, ugyan így van az ember is. Mindannyian vadcsemeték, de mégis Isteni tulajdonságok birtokosa.

     Ha az Igével beoltott szív mint Istenit, nemes tetteket fog teremni, akkor megfogamzott a Szentlélek által az ojtás és a vadhajtások lenyesetnek az önmegtagadás által, így lassan kihal a föld minden tulajdonsága és mennyeit kezd teremni, s az emberállat elsorvad, ami a halál és feltámad Istenfia, aki már halhatatlan.

     Ezen átalakulás képezi a feltámadást a halálból az életre, mert, ha nem tagadjátok meg magatokban a földi; az állati tulajdonságokat, akkor nem alakulhattok át azzá, ami rendeltetéstek e világból kinövekedve Isteni szeretet munkát végezni, mivel a tett a képesség által bontakozik ki a lélek valósága és így láttatik a lélek mineműsége.

     Hiába mondják a hamis próféták, hogy az Isten akarata az, hogy ő olyan legyen, ami e világ - nem: - mert akkor nem más mint e világ; a bűn által

 

- 83 -

 

meggyőzetett! Az Isten senkit sem kísért bűnnel, csakis az emberben lévő kívánság szüli a bűnt!

     Megkísértettek a saját sátánotoktól, de, ha legyőzitek a bűnt az ellenállással, akkor győztesen kerültök ki a viadalból. De akit legyőz a kívánság bűne, az annak lett rabjává és szolgájává, ezek a hosszú időre elveszett lelkek, mert, ha itt Mellettem elestek, ahol jelen vagyok ha hívnak, akkor mennyire leesnek ott, ahol már nem vagyok ha hívnak sem.

     Ez a föld az út és Én támogatom az Engem keresőket, hogy meg ne üssék magukat a kőben, vagyis szeretetemmel telítem. Mert meddig kő a kő? Amíg kemény és hideg, de, ha az emberi szív nem kő többé, hanem szeretet, akkor már senkivel sem ütközik össze, hanem mindeneket magához vonz. Ha e világ démona ezerszer is rákát kiált feléje, akkor is ragyog, mivel valódi, kipróbált szeretet.

     Miként Jézusi lényemben is megmondottam, hogy minden gonosz hazugságot fognak rólatok mondani, de ne féljetek, mert Én meggyőztem e világot és Velem, Bennem ti is!

     Csak a szereteteket el ne hagyjátok venni e világtól, mivel ez az Isteni részetek, más minden e világé, amelyben a test él, csupán a tiszta, önzetlen szeretet mennyei, ezért ne engedjétek semmi áron elragadni szívetekből, mert ez a ti örök éltetek fonala. Akinek még nincs birtokában az önzetlen, tiszta szeretet, siessen megszerezni, hogy joga legyen az élet fájához, amely mindig újabb leveleket, virágokat (önmegtagadás) és gyümölcsöket terem (jócselekedet) a kertnek közepette. Mi is a közép? Ahol Isten lakozik. Az ilyen már jó gyümölcsöt

 

- 84 -

 

terem és mindig közép a szív, ahol Isten szeretete lakozhat, az az Éden kert, a boldog gyermeki állapot, s mindenkinek joga van hozzá.

     Az első emberpár amikor elhagyta a gyermeki, ártatlan tiszta szeretetet, kiűzettek az Édenből és amíg engedetlen állapotban és saját akaratukban vannak, a leszármazottak sem lehetnek az Édenben, csak akkor, ha újból visszatérnek a tiszta szeretethez, amely az élet, hogy újból joguk legyen az élethez és ne halljanak meg többé az önakaratukban, ami a halál.

     Miként Isten örökéletű, úgy minden teremtett lény is amely az Isten akaratában van az is örökéletű, így az Isten akaratában visszatért ember is örökéletűvé válik. Csak azért kell meghalni oly sokszor, mivel nincs az embernek önmagában élete. Isten akaratán kívül csakis Velem, Jézussal, az örök Igével egyesülve tud feltámadni az örökéletre.

     De Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek jót, mert amikor jót tesztek, abban már Én vagyok benne!

     Az akarat, a szabad választás a tiétek és aki Engem választ elsőnek, azt mindenek fölé helyezem, amiként ti is Engem helyeztek minden fölé.

     Tehát, ha eme fejtegetéseimet megértitek, cselekedjetek ekként, hogy halhatatlan életté váljatok, mert amelyik fa nem tud a gyümölcshozás erejéhez megerősödni, beteg az és kivágják mint haszontalant, bármilyen nemes fa is. Hasonlóan az ember fája is kivágattatik és tűzre vettetik.

     Azért ti Engem keresők tanuljatok és okuljatok és gyümölcsöt hozó, hasznos lelkekké váljatok, hiszen annyi sok tenni valója van a szeretetnek

 

- 85 -

 

e világban, amely éltet és épít, mivel az ellen csak szeretetet rombol s durva erőszakkal töri össze az emberi jogokat, ami által a megkeményedett lelkek lángra kapnak és ég, elég minden, ami a tiszta szereteten kívül esik.

     Így fog a világégés egész pokollá kibontakozni és ez lesz ama végítélet, amelyben minden lélek saját magát fogja megítélni!

     Mert a kevésbé keményeket nem lehet feldühösíteni és tüzesíteni ingerlésekkel. Akik némileg is bírják az önzetlen szeretetet, azok nem fogják az ártatlan felebarátot semmi ugratásra megtámadni, hanem semlegesek maradnak és a viadalra készülőket elhagyják.

     Így fognak kiválni a pokoli erőkből a tisztább szívűek és ez lesz a nagy szétválasztás, mert akik Jézusra építettek Tőlem várnak mindent, s nem kell nékik e világ dicsősége, amely a felebarát megsemmisítésén épül fel. Az Enyémnek nem kell véres trón, sem korona és semmiféle nagyság. Amennyire itt alázatos szeretetük miatt kivetett utolsók, éppen ezért a mennyeiben "elsők"! Csak hátat kell fordítani e világnak és tiszta szeretethez térni, máris a mennyben van.

     Tehát a nagy világégésben lehet mindenki azzá ami, a lelki valóságában és ez fog mindenkit odaítélni, ahová tartozik, semmi más, mert "a te szádból és lelkedből ítéltetsz jónak, igaznak vagy hamisnak". Én az Úr és Isten, mindenkit így ítélek az ő igazságuk szerint, amikor már mindenkinek hirdetetett a megváltás útja, tehát szabadon választhat mennyet vagy poklot és így minden ember a saját bírája lesz,

 

- 86 -

 

a nagy szabadságában, melyet adtam a Tőlem leszármazott embernek. Isteni eredetüket fenntartom, és meg nem sértem és amíg ember, mindig jogában áll a pokoliból fölemelkedni Isteni eredetében.

     Miért éppen itt tér el a két lét és fogalom?

     Én a szabadságot tisztelem és meghagyom minden embernek, az ellentét lelke pedig megkötöz minden bűnnel és szenvedéllyel, így fosztja meg az embert lelki szabadságától és a gonosz rabjává válik. Azért mondottam egykor: "Gyermekeim ne szeressétek e világit, ami a testnek és szemnek hízeleg, inkább a mennyeit, ami által van a ti örökéletetek eme szabadságban." Sem a növény, sem állat és semmiféle élet nem maradhat meg zárt, kötött állapotban és mennyire nem élhet az ember lelke, mert a megkötött szenvedélyektől csak ég, elég minden emberi és Isteni méltósága és intelligenciája, amely az emésztő tüze a pokolnak, mintegy felőrli minden Isteni tulajdonságait és amikor ezt az ember elveszti, megszűnt többé ember lenni, amikor a démonok megkötött eszközévé válik, nincs már önállósága, sem szabadsága többé így már a halál uralkodik felette.

     Ha ti megértenétek, amit itt leíratok, hogy mi az élet és mi a pokol, mennyire sietnétek e világi vágyaktól megszabadulni, sőt a testiségtől is és mindenkinek megbocsájtva felszabadítani az ítélet alól. Mert, amíg valakit ítéletben tartotok, ti magatokat azzal összekötöttétek, így pedig nincs szabadsága egyik félnek sem, mivel a szabad lélek Velem, Jézussal van kiegészítve, így mennyei részes élettel telített. Ezek szabadok e világtól és saját testüktől is,

 

- 87 -

 

az Isten szelleme szabaddá tette őket, s a test csak annyi a lelkükön, mint a testen a ruha és nem több, mely csak a test védelmét szolgálja, hasonlóan a test is a lélek védelmét kell, hogy szolgálja, amikor nem így van a lélek a test kívánságába esik, de ekkor a lélek megfogyatkozva, Isteni tulajdonságait a testben, azaz földben ásta el és nem kamatoztatta. Hol leszen ezeknek megállásuk, ha a múlandóért, a halhatatlant elhagyják veszni.

     Lám innen van a pokol fennállása bennük és nem az Isten országa.

     A testet öltött Ige azokkal azonosította Magát, akik Őt bevették, vagyis lényemet elfogadták, de ez nem kedvezett a testnek sem e világnak, hanem mindenkor a halhatatlanságot fokozta önmagában, mint egy fejlődő bimbó, amely virágzik és jó gyümölcsöt hoz a felebarátja javára.

     Mindenki aki ad, annak adatik és megszaporíttatik a lelki gyümölcs; az önzetlen tiszta szeretet, s amennyire tiszta az érdektől és az anyagtól, azonképp lesz átlátszó és tiszta, mint az üveg; minél mentesebb a földtől, a homálytól, annál erősebb és értékesebb, ugyan így a lélek is erősödik és értékesedik.

     Ha ez így van és nem másként, mennyire szükséges az önzetlen, tiszta szeretetet elsajátítani, amely Isteni része a léleknek, amely erősíti és életet ad.

     Mivel oly kevés önzetlenség van e földön, azért van a sötétség hatalma alatt mindaddig, amíg a halhatatlan életre feltámad, azután már a léleknek nincs szüksége testre, melyet meg kell tagadni, mert már nincs ítélet alatt, mivel a test, azaz állat, ítéletként van a lelken. Tehát ne szeressétek ezen ítéletet magatokon,

 

- 88 -

 

csak annyiban, hogy fenntartassék a lélek felszabadulásáig, vagyis Isteni jellegűvé válik, hogy átmenjen e pokoli világból a halhatatlanságba és örökéletbe, ahol már a halál nem uralkodik felette, mert nincsen benne semmi része.

     Ez volna az átalakulás, azaz Isten országa az emberben az átváltoztatott szeretet által. Ha az ember halhatatlan lényű és eredetű, akkor azt kell szeretni ami az eredetibe vissza vezeti s nem e földit a mulandót, ami itt marad másnak. Az ember szeretni akar, mert az a lénye, de nem helyesen szeret, azért tévelyeg az öröklét és az örvény szélén, ami e világ szeretete. Eme tisztátalan szeretetet át kell változtatni és finomítani, átlátszó étherikus szeretetté, amely már semmi anyagot nem tartalmaz magában. Mi a tisztátalan?

     Amely földdel és betegséggel terhelt lélek.

     Az Enyéim sohasem voltak megszállt betegek s mint ilyenek lehettek tiszták és Engem követők. Tudjátok meg, amely test megszállt az többnyire beteg is, ezek azon lelkek betegségeit hordják magukban, amilyenek által meg vannak szállva. Most ez idő szerint az emberek többé - kevésbé mind megszálltak, mert a szenvedélyek sorozata az. Az ilyenek által megszállt emberek, ha nem tudnak idejekorán ellentállni és védekezni az ellenpólussal szemben, akkor eme szenvedély betegséggé fajul és kikezdi az ember lelkét mint a kukac a fát, végig rágja ez is azonképp. És ha a lélek már le is dobja magáról kikezdett testét, mégis benne élősködik tovább a tisztátalanság lelke, ami test nélküli állapotában is gyötri; "mert a tüzük ki nem alszik, a férgük meg nem hal!"

     Tehát a tisztátalan lélek nem láthatja meg Istent

 

- 89 -

 

soha, mivel a tiszta szeretet nem tudott életre kelni, amelyben Isten kiábrázolódik, ezek távol ítélik maguktól az Istent, az eredeti tulajdonságukat.

     A Szentléleknek hivatása e földön, hogy mindezt tudtára adja a föld hordozóinak, a szabadulást a pokoltól.

     De aki azt szereti ami gyötri őt, az benne is maradhat, ezek ama szomorú Uram, Uram kiáltók, akik mégis a saját akaratukat cselekszik, s csak a szájuk kiált a világba mint a képmutatók cselekszik. Ilyenekkel Én nem vagyok, e tisztátalanokhoz nem juthat hangom a sötét tábor miatt, melyet Elém állítottak, így maradnak ki az ígért üdvösségből amelyet a tiszta szívűeknek ígértem.

     Amint már mondottam, a saját szívetekből kell kiindulni az Isteni alapnak, ha a szív tisztátalan, miként keltek életre? Az ilyen szívek hiába hallják az élet magvát, megfúl náluk mielőtt kikelne; így marad tovább halott lélek mindaddig, amíg életképessé válik, mert a vágy megtermékenyítése Istenen kívül, mind halált nemz.

     Miként az iszákos vágyát itallal termékenyíti; jól lerészegszik és máris holt állapotú, öntudatlan, mert mi a halott? A hitetlen öntudatlanság és minden vágyakozás, csak kisebb - nagyobb megtermékenyítése a halálnak Istenen kívül az emberben.

     Ebben foglaltatik össze a halál fullánkja, amely megöli az ember lelki szabadságát.

     Íme ez időben minden megvilágíttatik, aki akarja, vegye az életvizét ingyen kegyelemből, amely a legtisztább szeretetből árad felétek. Nincs már sok vesztegetni való időtök a tisztálkodásotokra, azért,

 

- 90 -

 

aki hallja értse meg a Szentlélek szavát és tegye magáévá, hogy élete legyen.

     A betegség is nem egyéb, mint a tisztátalanság következménye, de sokan észre térnek és javulást ígérnek a betegség alatt és így idő hagyatik a megszentelődésre.

     Ám ha valaki sohasem beteg test szerint, az még nem jelenti azt mintha ő jó tiszta lenne, csupán ez még nem kérte a javulás lehetőségét lelki üdvére, így holt állapotban van tovább, vagyis vétekben, amely falként elzárja szeme elől, bűnös állapotának felismerését, így nem is tudja, hogy bűnös. A démonnak minden vágya és munkája, hogy a tudatlanságban, sötétben tartsa híveit és még a hithez se juthassanak, hanem önbizalomban és gőgben neveli tanítványait a pokol részére, mert amikor híveinek szemeik megnyílnak a valóságra, a pokolban már az ő hatalma alatt lesznek, ahonnan nincs könnyen szabadulás, mivel sokkal jobban vigyáz reájuk, minthogy egy is szabadságra juthasson.

     Most van itt az ideje az ellentől megszabadulni, ez a próbaidő mindenki számára, itt az akarat szabad, mindenki oda áll, ami vonzza őt. Azért vétetik el e földön a visszaemlékezés és a lelki látás, hogy hitből térjen oda, amit választ magának a szabad ember.

     A gonosztól való szabadulás csakis Igém követésében érhető el, mert az az örökélet útja, az önmegtagadással pedig a pokoli tulajdonságokat küzdheti le az ember, amely által szabad lesz a lélek.

     De, ha nincs önmegtagadás, nincs is szabadulás

 

- 91 -

 

a pokoli tulajdonságoktól és visszamarad a föld gyötrelmének.

     Jézus magasban szállt, mintegy kiemelkedvén a földből, mert nem kötötte lelkét semmi anyagihoz, sem állati ösztönökhöz, semmi vágy, vagy szenvedélyhez, így nem is győzetetett meg általa.

     Igaz ember, vagyis "emberfia" így lehet mindenki, aki megszabadítja magát Jézus útján a pokoltól. Nem Jézusnak van reátok szüksége, hanem nektek Jézusra, azért kövessétek, mert Ő a kövekből is teremt Ábrahámnak fiakat, ha akar.

     Ám ti szenvedtek a pokoli rabságban, azért kövessétek a jó pásztort, aki meggyógyítja beteg lelketeket az igaz életre.

     Most mit érne az nektek, ha itt feltárnám a mennyei boldog létet, ha nem tudtok oda jutni a bűn miatt. Vagy mit ér az, ha feltárom mélyebben a pokol kínjait, ha nem tudtok tőle szabadulni.

     Nincs szükség kíváncsiságra, csakis alázatos hitre, amely által megnyílnak szemeitek a mindent fölismerésre, mert a hit a fa törzse és ágai az Isteni tulajdonságok megnövekedése, szeretet a termése irgalmasságban; ez az élet fája.

     De, ha valaki nem hisz, miként legyen élete? Önmagában? Semmiképp; azok csak gazos bokrok, gyümölcsük pedig méreg és bűn, a pokol tulajdonságai és a lelki és testi paráználkodás, amely ugyancsak halál.

     Vannak azonban olyan érett lelkek, akik fel tudják fogni Isteni tanom alapjait, azoknak segítségül íratom e mindent fölismerést, amely tökéletesíti és egyenesbe állítja az igaz útra. Azért tévelyegnek az emberek annyira, mert nem jönnek az élő Igéhez tanulni,

 

- 92 -

 

inkább a képzelt Szentlélek alatt vesztegelnek, stagnálnak.

     Kérdezem, vajon az igazság Szellemét ki lehet-e tölteni nem befogadó szívbe, amely tisztátalan? Semmiképpen, csakis az Én szolgáim és szolgáló leányaimra önthetem ki, vagyis ezekbe áradhat Belőlem, akik az Ige által szívüket alkalmassá tették és csakis Velem akarnak lenni mindenkor, mert az Enyéimből épültek fel Isten hajlékává, más idegen lelkek ámítását be nem fogadták, csakis Engem kerestek szüntelen, azért lettek az Isteni szellem birtokosai.

     Az (Apostolok csel. 2-17) azt mondja az Isten: "kitöltök az Én lelkemből minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, a vének álmokat álmodoznak".

     Vagyis világossággal árasztom el a világot és nyugtalansággal háborítom meg lelkeiket, hogy ébredjenek fel és keressék az igaz utat.

     Nem mondom, hogy akik látásokat látnak vagy prófétálnak, már megváltottak, óh nem! Csak a világosság által megkereshetik a tökéletes utat, amely az Igém cselekvése. Aki Belőlem táplálkozik csakis az készíti el magát, amely Apost. csel. 2- 18-ban van jelezve és azok az Én lelkemből prófétálnak, vagyis minden ember hivatott az üdvösségre, azért árasztom el világossággal a szívüket.

     De azután ki-ki mit művel és kit követ és milyen irányban fejleszti magát eme világosságban, az lesz mérvadó, ez tesz majd róluk bizonyságot, hogy világosságomat a sötétség fejlesztésére használták-e, avagy saját lelkük megváltására.

     Itt ez az idő, amikor emez Igém betelt és mit látok? A lelkek idézését, a halál birodalmát hívják elő eme világosságommal. Tele van a világ szeanszokkal

 

- 93 -

 

és csalókkal, így láttatik meg a lelkek mineműsége, akik a halottakkal foglalkoznak, halottak ők maguk is, hiszen holtnak, holt a barátja, az élőknek pedig az élő Isten a barátja, mivel Őt kérdezik és Őhozzá menekülnek a halottak közül (János ev. 15, 14, 15.)

     Tehát az Én barátaim csakis Engem fognak követni és Általam taníttatnak, így válnak Isten "fiakká" (János ev. 6. 44, 45, 10, 34.) feltámasztom az ő akaratának utolsó napján, (vagyis, amikor Isten akaratát átveszi) s ez az, ami vonzza az Atyát, amely által a haláltól feltámad a fiú. Emez ígéretem azonban csakis az Enyéimnek szól s nem azoknak, akik holtaknál kezdték a világosságukkal, ám azoknak sem akik magukat angyalnak nevezik, akik őket tanítják, mert születésem előtt voltak ilyen kiküldöttjeim, akik Nevemben vezették a népet.

     Amióta azonban az Ige testet öltött, csakis Magam vezetem bárányaimat és legeltetem magas hegyeken és Magam leszek pásztoruk, nem lesznek többé prédái a hamis pásztoroknak (Ezékiel 34. I. 11, 23, 31.)

     Kik is az Én juhaim? Azok, akik az Ige, vagyis az Én hegyeimről táplálkoznak, ezeknek leszek Istenük és ők az Én legelőimnek juhai.

     Amiként betelt ezen kis szolgálómnál, mert csakis Engem követett, Én voltam mindene. A hozzá hasonlóak is fognak részesülni a Szentlelkem erejében, így nem ők élnek, hanem az Ige megtestesült bennük, amely a feltámadás a halottak közül, mivel mindannyian Isteni akaratomban vannak, miként a mennyben, azonképp ők is itt a földön, mely

 

- 94 -

 

által, az Isten országa a földre jött, mert ők már az Ige hordozói s nem földek többé, hanem felhők, vagyis állati és ösztöni test megtagadói, így lettek földfölöttiek és hegyeimről tápláltatnak angyalok kenyerével; Isten akaratával.

     Amiként Én is mint földön élő embert, a mennyei Atya akarata táplált és tartott fenn (Máté IV. 4-4.176.)     Jézus is hallotta Atyja szavát (János 8, 29, 5, 30, 7, 38)

     Tehát ha ez így van, akkor ki mondhatja, hogy Isten közvetlenül nem érintkezhet az emberekkel? Hát az angyal, vagy bármelyik képzelt mennyei pártfogó nem-e éppen az Isten akarata által van közel Istenhez, amihez mindenkinek joga van, aki Isten képét hordja?

     Én nem vagyok olyan elzárt szent akaratom megcselekvői előtt, mint a földi nagyságok, hogy protekcióra van szüksége annak, aki hozzájuk be akar jutni.

     E földi szokást Velem, nem lehet alkalmazni, mert aki akaratomat megcselekszi, az megszenteli nevemet és saját lelkét, így él is általa, s ez vonz Engemet, hogy vele legyek. Ha így a felém fordult lélek mindvégig megáll Isteni akaratomban, miért ne hallaná meg hangomat? Hiszen az akaratomban lett élő - és mivel Belőlem él, tehát Velem táplálja lelkét. Illés 40 napig bírta Isteni akaratomban, hogy nem evett, mert táplálta őt az Irántam való hűség és szeretet. (I. Király. 19. 7-8.)

     Ha a levegőben meglévő minden tápanyag, az

 

- 95 -

 

anyagtól kifinomult lélek ezáltal fenntarttatik, amint valamely lény minél kevésbé testi, annál inkább megelégszik könnyebb illanó, folyékony állagú ételekkel. Mert, ha valaki Istenért megtagadja magát valamely kedvenc ételétől, a test azért nem hal meg, de a lélek úgy megerősödik, hogy a testet fenntarthatja. Hasonlatul hozom az ember vázát, amelyen a csontok kifejlődése mutatja a formát, nem a hús, sem a tápláltság. Hiába eszik valaki akármennyit, ha a váza kicsi maradt, nem lesz ő nagyobb soha, ha azt idején nem táplálták. A lélek is hasonlóan, aki Istentől tápláltatik, annak erős a lelke, melyet a testi éhség le nem győz! Ezt azonban csak azok bírják, akik az állatot önmagukban már nem táplálják, mert annak kell erős, darabos étel, ezek nem bírják emez mennyei étellel fenntartani magukat.

     A sok étel eszenciájából képződik a folytonos ösztön kielégülése, tehát az erők pótlása szükséges, mert valaki mennél jobban testi, annál messzebb van a lélek Istentől, mivel a lélek is testi lett.

     Amikor azonban a lélek a testtől elfordul Isteni akaratomhoz, úgy akkor Istentől megerősítetnek, "Mert, akik testben vannak, nem kedvesek Isten előtt" (Karint II. 5, 1-8). A lélek Isten akaratában elevenedik meg, ezáltal lesz örök életűvé, de a test akarata, örök halál! Ami e világ szeretete, a testiség, az állatember, akit eredeti bűne vezet, mert nincs ereje Istentől! - Az ilyenek halottak és a halálnak nemzenek, nem az életnek. Jézus nem a halálnak nemzett, hanem lelkeket nemzett az örök életnek; a testtől elvonni igyekeztem mindenkit, mert minden önzés a testiségből ered és minden

 

- 96 -

 

bűn az önzésből, tehát a testiség magán viseli a pokol jellegét.

     Az Isteni akarat az önzetlen szeretetnél kezdődik az embernél, amiként Isten önzetlenül szeret, ti is akként szeressetek, ezáltal lesztek ugyanazon Atyának gyermekei, akkor már nem is képzeltek oly messze magatoktól, mert megérzitek, hogy lelkem bennetek van, akkor már nem kívántok mást, csak jót tenni és szeretni és tanítani az Én utaimra mindenkit. Ezek már meg nem téveszthetők senki által, mivel az ő reménységük a szívükben lakozik s mindenkor hallják szavamat.

     Miért nem jöttök Hozzám, hogy életetek legyen, mit kerestek a holtaknál, mit adhatnak azok nektek? Tévelygést, amelyben önmaguk is vannak!

     Milyen kár, hogy a kegyelmi időt a holtakkal töltitek el, az élet útja helyett. Hát nem akarjátok meghallani hívó szavamat? Jöjjetek és éljétek a halhatatlan élet útján, mert mit ér az nektek, ha elvesztitek lelketeket, amikor oly közel jöttem a ti megmentéstekre és el akartok dobni. Oh szegény vak gyermekeim, mikor tértek észre a kábultságból? Nem gondoljátok, hogy lekéstek a megváltás útjáról? Mit tehetek veletek azután, amikor e világ átváltozik mennyé azok számára, akik alázatosan követtek? (Máté 5.5) Száműzettek innen a holtak birodalmába, mivel azt jobban szerettétek Nálam.

     És tudjátok milyen sors vár reátok? Az, amivel itt Engem tápláltatok és keserítettetek, nem fogadtatok be, megvetettetek, ti is eként lesztek; nem ad nektek még a kő sem szállást, hanem hajszoltatva lesztek mindenkor. Még a nap is elfedi ábrázatát

 

- 97 -

 

a holt kő, a hidegség birodalmában előttetek, ott nincs egy meleg szerető szív, mert halottak és a szótlan országban nehéz fegyelem alatt, úgy érzik magukat, mintha sírban lennének élve eltemetve és nincs aki felsegítse őket, nincs mert megvetették az életet adó szavam és így nincs is más körülöttük, mint a hideg sír, amely elnyeli őket.

     Ha ti felfognátok amit most mondottam nektek, de mert nincs bennetek részem, azért nem értitek meg szavam, hogy "jöjjetek Hozzám mindannyian, akik meg vagytok terhelve, Nálam nyugodalmat találtok lelkeiteknek."

     Miért választjátok az örök halált inkább, mint az életet? Mire a szenvedési időtök letelik, nem találjátok meg már e földet a megváltás színhelyét, mert amint már mondottam mennyé válik, a megváltottak számára, ahonnan a halál száműzetik örökre.

     Mit tegyek veletek ti Uram, Uram kiáltók? Amikor mégis a magatok akaratát cselekszitek nem az Enyémet, hogy életet adjak. Nincs bennetek épség, mert a Szent lelkemet távol ítélitek magatoktól, amely pedig életet ad e világnak. Mit adhatok többet, jobbat nektek, mintha megosztom veletek Isteni lelkemet.

     Ki szeret titeket jobban Nálamnál, Aki életemet adtam értetek! S, ha hívtok segítségül már ott is Vagyok "mintha semmi más dolgom nem is volna, mint reátok vigyázni", mert Nekem mindennél drágább az, aki akaratomat azaz lelkemet elfogadja, ez a szemem fénye és örömöm. Azért jaj annak, aki az Enyémeket bántja, azt a Szeretet Istene ítéli meg, elvonva minden szeretetet közelükből, ami életet ad.

 

- 98 -

 

     Így maradnak vissza azon gőgösök, akik szeretet szavamat megvetették az Enyémeken keresztül, mert aki Igémet szólja nektek a maga tisztaságában, az az Én szájam, amely Enyémből szól.

     Megérezhetitek ha akarjátok, hogy ki mondja ezt nektek! Mert a kételkedéssel nem lehet az igazságot elhomályosítani, bármennyire akarjátok! Mindenki csak önmagának hazudhatja le emez igazságot, így ki is zárja magát az életből. Mert ne higgyétek, hogy ez az út, amelyen most haladtok az életbe vivő. Oh nem!

     Amilyen bizonytalanságban vagytok most, olyan létet készítetek magatok részére, így nem lesz szilárd alapotok, amely egyedül Krisztus! Semmi misztikum nem férhet azokhoz, akik Engem követnek, mivel világosságban vannak. Azon lények meg sem közelíthetik őket, akik titeket fogva tartanak és valótlansággal ámítanak el és ti ezt szeretitek és ezzel a lélekkel akartok majd Hozzám jönni?

     Bizony mondom nem ismerlek titeket sem, mivel idegen lélekkel vagytok felruházva, nem az Én lelkemmel. Menjetek oda akiknek jobban hittetek Nálamnál, a külső sötétségre. Mert ha Úrnak mondotok, miért cselekszitek más akaratát, aki megcsal és elvonni igyekszik ámítással az Igétől?

     Nem mondottam-e jaj annak, aki hozzá tesz vagy elvesz az Igéből valamit és úgy tanítja az embereket, az az egy jotta vagy pont hegyként fog Tőlem elválasztani titeket (Jel. 22, 18, 19.)

     Ti álnok, nevemet meghazudtoló spiritizálók, legalább ne a Nevemben kezdjétek a sötétség munkáját sokak megtévesztésére, hanem a vezetőtökkel kezdjétek, hiszen ez éppen az a munka, amit

 

- 99 -

 

Júdás művelt Velem, amikor vezette Ellenem a papok szolgáit; "és Akit megcsókolok, Azt fogjátok meg! "Eképp cselekesztek ti is, Nevemben kezditek a sötétség munkáját, de jaj nektek is, amiként minden csalónak, jaj aki Szent Nevem alatt a sötétségnek szolgál!

     Nem Én vádollak majd, hanem azok, akiket félrevezettetek, amikor föleszmélnek, hogy hol állanak, jaj nektek! Nem fogom őket visszatartani az igazságot szolgáltató dühüktől és így fogtok kínoztatni éjjel-nappal, a jól megérdemelt bűntetésteket.

     Jól gondoljátok meg, ha valaki titeket egy olyan útra vagy örvénybe vezet, ahonnan nincs már szabadulás, hanem a halál martalékává váltok, vajon áldani fogjátok-e azt, aki oda vezetett? Nem hinném, inkább átkozni fog örökké.

     Így lészen azokkal is, akiket hamis tannal a pokolba vezettetek, ahol majd megnyílnak szemeik és ellenetek mennek és megkapjátok hamis pásztori jutalmatokat, mert nem Hozzám vezettétek, hanem önmagatokhoz, az Engem keresőket, azért buktak meg a ti akaratotokban és mindazok, akik nektek hittek.

"Aki nincs Velem, Ellenem van!"

 

     Ti is Ellenemre vagytok.

     Mikor tanítottam a misztikum sötétség dolgait, mint Ti taníttok? Mikor zárkóztam el és csináltam volna szeánszokat? Mikor cselekedtem ilyen hamis Istentiszteletet, amelyet az "Anti Krisztus", amit ti imádtok most (Máté 24, 24.hazug csodákat teszi. II. theszaloniki levél 2, 10) Jel. 13. II. Thesszaloniki levél 2, 4 Jel 13. 14. Krisztus az ördögöket kiűzte (Luk. 13, 32.csel. 18, 38.) és ti gonoszabbak akartok lenni

 

- 100 -

 

a sátántól, a ti atyátoktól, mert az fél Tőlem és ti az Én nevem alatt ámítjátok a népet.

 

     Megelégeltem már! Nem látjátok mi az eredménye munkátoknak? Van-e köztetek egy tisztaszívű, aki meglátja az Istent? Inkább hozzájuk hívtátok a pokol erőit, hogy megszállják őket, mert tinálatok ez az Istentisztelet,  hamis, mint a ti lelketek.

     Mi jó származhat abból, ha a médium beszél túlvilági dolgokról káprázatos színekben, hogy lelketeket elvonja a tiszta Evangéliumtól és a külső sötétségbe vigyen? Mi jó vagy javulás áll fenn nálatok? Nem-e mind beteg, félénk lélekké változtok?

     Így tévelyedtetek el az igaz, egyszerű úttól, melyet Én mutattam néktek és azért lettetek anti Kisztus imádók. Akiket pedig ezen hínárba bele vezettetek, nem tudnak többé szabadulni azon erőktől, mert az a légkör úgy is ott van mindenütt, ha nem is hívják és kívánják őket. Hiszen éppen ezek ellen kell védekezni az Igével, e világ szellemeitől, hogy kiemelkedhessetek közülük az ég felhőibe.

     De ha ti ezt szeretitek, miképp lesz szabadulástok a pokoltól? Jaj, jaj, jaj néktek, ti hamis Istent imádók, nem lesz aki titeket megváltson a gonosztól!

     Engem is megkísértgetett a hegyen mindenféle kívánsággal (Máté 4.) többel mint, ami leíratott az Igében, mert Ő mindenütt ott van és próbálkozik, hogy az ő országát biztosítsa a misztikum sötétségével, amely a lélek halála és így uralkodik a halál minden fölött.

     Isten Fia azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa, de jaj annak, aki azt építi!

 

- 101 -

 

     Ennyit mondottam a spiritisztákról, akik a megismerés határán túl is ott maradtak, a sötétség dolgaival foglalkoztak, sőt üzérkedtek, ámítottak, hogy még nagyobb sötétséget árasszanak, mint ami van már. Ezek valóban nem Isten világosságának szolgái, hanem a sátáné, a sötétség fejedelméé és majd ott kapják jutalmukat, akinek szolgáltak, ahonnan nincs többé szabadulás (Ördöngős I. kónika 10.13)

     Miért mondottam, hogy mindig imádkozni kell? Talán Nekem van reá szükségem, vagy kívánom a ti imádságotokat? Oh nem! Csakis azért mondottam, hogy Felém legyen figyelmetek és gondolatotok, így ne árthassanak nektek, ne vonjátok el magatokat, hogy önuralmatok Velem erősebb legyen a befolyásuk ellen.

     Megértitek az ima szó erejét ezen Igéből, amit a legnagyobb kísértéskor mondottam nekik. "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek" (Máté 26, 41.)

     Azután is hogy nem voltak elég erősek, elaludtak és nem tudtak védekezni a gonosz befolyása ellen, meg is győzettek általa, mire oda került, hogy Mellettem bizonyságot tegyenek szétfutottak és megtagadtak, nem volt Velem csak egy is azon órában. Miért? Mert elaludtak, vagyis az ellentől meggyőzettek, öntudatlanságba estek és annak hatása már esést jelent mindenki számára.

     Ez a valóság! Így van! Aki akarja vegye be és ehhez igazodjék.

     Nincs szükségem a szájjal való imákra, csakis addig, amíg a szív nem tud szellemben imádni: azaz felfogni Isteni állapotát nem bírja a lény, hogy a gondolatot minél többet Felém irányítsa

 

- 102 -

 

és Velem foglalkozzon, hogy az ellen ne tudja befolyásolni az ő akaratával, vagyis a kísértésnek ellent tudjon állni! A spiritiszták meg azért imádkoznak, hogy küldjek közéjük akik elaltatják őket, és így kapjanak tanítást.

     Lám, mily ellentétes tana ez az Igének, Aki azt mondja "Vigyázzatok el ne aludjatok, hogy kísértésbe ne essetek!" Vagyis gyenge lelketeket Velem és erőmmel tartsátok ébren, ne merüljetek öntudatlanságba, amely a halál neme, hanem Velem virrasszátok át a sötétség kísértéseit és nem fogtok meggyőzetni általa.

Így legyen! - Amen.

 

Ki az Úré az álljon Mellém, aki nem akar anti krisztust imádni, az jöjjön és vegye fel Jézus ügyét és Isten fiává válik Általam az Én utaimon. (II. Mózes 32, 26) anti krisztus a fenevad jelképe Jelenés 13, 11 részben leírt módon fogja terjeszteni, szintén ördöngös, vagyis a Sátántól megszállt ember.

     Ne tévelyegjetek, mert rövid az idő, itt az éjfél és jő a Vőlegény azokért, akik az Én lelkemben felöltözködtek és Általam vezéreltettek és  beviszem az örök mennyegzőben aki az Enyém. Az Én szüzeim az Ige jegyesei és áldottak mindörökké és boldogságuknak nem lesz soha vége.

Amen.

 

================